Hoppa till innehållet

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i huvudstadsregionen är bra jämfört med andra storstadsområden i Europa. Kvaliteten på andningsluften är i allmänhet god eller tillfredsställande. Ändå stiger luftföroreningshalterna ibland plötsligt till en skadlig nivå även hos oss.

Luftkvaliteten kan försämras av avgaser från trafiken, gatudamm, små partiklar som färdats långa vägar samt ozon och rök. De hälsovådligaste orenheterna i luften är partiklar, ozon och kvävedioxid.

Den höga mängden mikropartiklar i huvudstadsregionens luft orsakas i allmänhet alltid av föroreningar som transporteras från mer avlägsna platser. Även de höga koncentrationstopparna av ozon beror på fjärrtransport av ozon från övriga håll i Europa.

Uppföljning av luftkvaliteten

Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, följer upp luftkvaliteten genom ständiga mätningar vid mätningsstationerna inom huvudstadsregionen och informerar invånarna om dessa.

Du kan få uppdaterad information om luftkvaliteten fås på HRM:s webbplats, på Twitter på vardagsmorgnar @hsy_ilmanlaatu luftkvalitetsskärmarna och också via radio, television och tidningar.

Ifall luftkvaliteten har försämrats kan du minska på din exponering och lindra symptomen:

• Flytta dig till renare luft, till exempel inomhus. Stäng dörrar och fönster. Om temperaturen inomhus stiger till över 25 grader, rekommenderas det dock att ventilera.
• Vårda och medicinera dina symptom. Ha med dig dina läkemedel för andningssymptom.
• Undvik motion utomhus och stor ansträngning utomhus.
• Följ luftkvalitetsituationen och planera din rörelse utgående från den. Undvik att röra dig på livligt trafikerade områden.

Städerna ansvarar för rekommendationerna och åtgärderna när det gäller luftkvalitet

Huvudstadsregionens städer har en gemensam beredskapsplan ifall luftkvaliteten försämras. I planen har angetts åtgärder och ansvar i olika luftkvalitetssituationer.

Huvudstadsregionens trafikledningsplan (pdf, på finska) innehåller åtgärder för att minska på kvävedioxidutsläpp från avgaser genom effektiverad kommunikation, en utökad infartsparkering samt avgiftsfri kollektivtrafik.

På grund av överskridningen har man utarbetat en ny luftsvårdsplan för staden. Den nya planen trädde i kraft i början av 2017 och gäller för åren 2017–2024.
Läs mer: Luftvården
19.10.2021 15:05

Strålning

Sannolikheten för allvarlig strålningsrisk är liten i Finland, men man måste ändå förbereda sig för den.

Gasutsläpp

Gas kan spridas i miljön antingen vid tillverkning och lagring av farliga kemikalier och ämnen eller vid en olycka.