Torikorttelit. Kuva: Aiko Lohtander / Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsinkiläisten luottamus poliisin toimintaan pysynyt vahvana

Kaupungin tekemässä turvallisuustutkimuksessa kysyttiin helsinkiläisiltä, kuinka paljon he luottavat Helsingin poliisiin. Noin 86 prosenttia vastaajista luotti poliisiin joko erittäin paljon tai melko paljon.

Tulos on linjassa aikaisempien turvallisuustutkimusten kanssa, joita kaupunki on toteuttanut kolmen vuoden välein. Poliisin nauttima luottamus on nyt korkeammalla kuin 2000-luvulla tehdyissä vastaavissa tutkimuksissa.

Luottamus poliisiin on vahvaa kaikissa vastaajaryhmissä. Esimerkiksi vieraskielisistä vastaajista 80 prosenttia ilmoitti luottavansa poliisiin erittäin paljon tai melko paljon. Toisaalta vieraskielisillä vastaajilla esiintyi myös muita enemmän ”en osaa sanoa” -vastauksia sekä neutraalia ”ei paljon eikä vähän” -vaihtoehtoa. Tutkimuksen aineisto kerättiin viime vuoden loka–marraskuussa.


Helsingin turvallisuustutkimukseen 2018 vastasi otokseen valituista helsinkiläisistä 15–79-vuotiaista 54 prosenttia eli 4 155 henkilöä. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan Kvartti-verkkolehdessä.

Keskinen, Vesa & Kainulainen-D’Ambrosio, Katariina (2016). ”Luottamus Helsingin poliisiin säilynyt vahvana”.  Linkki artikkeliin