Suoraan sisältöön

Vaaralliset aineet ja niiden torjunta

Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys-, palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitokset ovat yhteistyössä varautuneet vaarallisten aineiden torjuntaan yhdenmukaistamalla kalustoa ja hankkimalla yhteisen kemikaalintorjuntayksikön.

Kemikaalivalvonta

Laajamittaisen kemikaalien varastoinnin - ja käytön valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Vaarallisten aineiden vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen. 

Pelastusviranomaisen kemikaalivalvontaan kuuluu kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta mukaan lukien nestekaasu, öljylämmityslaitteistojen katsastukset sekä ilotulitteiden myynnin ja käytön valvonta.

Pelastusviranomaisen kemikaalivalvonnan alaiset ilmoitukset toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon. Ilmoitukset liitteineen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen pel.kemikaalitiimi(at)hel.fi.

Lisätietoa:

Lainsäädäntö

Kemikaalien teollista käsittelyä, varastointia sekä säilytystä koskevat keskeisimmät säädökset ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012). Nestekaasun osalta tarkemmat yksityiskohdat löytyvät valtioneuvoston asetuksesta (858/2012) nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista.15.05.2019 16:03