Suoraan sisältöön

Utdrag ur gymnasielagen och gymnasieförordningen

Lagen (GyL) och förordningen (GyF) är uppdaterade 1.1.2010

  • GyL 21§: En studerande har rätt till en trygg studiemiljö.
  • GyL 22§: En studerande har rätt att få undervisning enligt läroplanen samt studiehandledning.
  • GyL25§: En studerande ska delta i undervisningen ifall han inte beviljats befrielse från den. En studerande ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt.
  • GyL26§: En studerande som bryter mot ordningen, gör sig skyldig till fusk i studierna eller annars uppför sig olämpligt kan tillrättavisas genom disciplinärt straff. Disciplinära straff är skriftlig varning och avstängning av studeranden från läroanstalten för högst ett år.
  • GyL27§: Utbildningsanordnaren ska ge den studerande möjlighet att delta i utvecklandet av utbildningen samt höra dem innan beslut fattas i ärenden som gäller undervisningen eller som annars väsentligt inverkar på de studerandes ställning.

 28.05.2015 08:41