Hoppa till innehållet

Studentexamen

Studentexamen är gymnasiets slutexamen. Studentskrivningarna arrangeras två gånger om året, på våren och hösten, samtidigt i alla gymnasier. Studentexamen kan avläggas vid ett enda examenstillfälle, vid två examenstillfällen eller vid tre examenstillfällen som följer direkt på varandra.

Avgångsbetyg

För att få ditt studentexamensbetyg måste du ha avlagt alla lärokurser i de ämnen som är obligatoriska i gymnasiet. Detta betyder att du:

  • ska ha minst 75 avlagda kurser
  • ska ha alla obligatoriska kurser avlagda
  • ska ha minst 10 fördjupade kurser bland sina 75 kurser
  • får ha max 1/3 av lärokursen underkänd i ett ämne. Det innebär att du bland de obligatoriska och fördjupade kurserna får ha max 1/3 underkända kurser i ett ämne. I ämnen med en eller två obligatoriska kurser får du därför inte ha en enda underkänd kurs ifall du inte har läst fördjupade kurser.

Slutförande av studier

För att få ditt studentexamensbetyg på våren skall du ha alla lärokurser på avgångsbetyget avklarade och godkända under period 3. För att få studentexamensbetyget på hösten måste lärokurserna vara avklarade under föregående läsår.

Prov i studentexamen

Studentexamen omfattar minst fyra prov, av vilka provet i modersmålet är obligatoriskt för alla. De övriga obligatoriska proven väljer examinanden bland följande prov:

  • provet i det andra inhemska språket,
  • provet i ett främmande språk,
  • provet i matematik och
  • provet i realämnena.

Examinanden får oberoende av studierna i gymnasiet välja nivå på de prov hen deltar i. Minst ett av de obligatoriska proven i examen skall vara ett mer krävande prov. Utöver de obligatoriska proven kan examinanden delta i ett eller flera extra prov.

De som påbörjar sin examen 2022 eller senare måste avlägga minst fem prov.

Rätt att delta i examen

Deltagande i studentexamen förutsätter att examinanden har avlagt de obligatoriska kurserna i det ämne som provet gäller. Men en studerande som genomgår gymnasiets lärokurs kan delta i ett prov i ett realämne i vilket obligatoriska kurser saknas, efter att ha studerat två gymnasiekurser i detta ämne. Om provet i ett främmande språk bygger på en lärokurs som inte innehåller obligatoriska kurser, kan studerande som genomgår gymnasiets lärokurs delta i provet efter att ha läst tre gymnasiekurser.

Anmälning till examen

Anmälning till examen sker personligen till studiehandledare eller rektor efter att anmälningsblanketten ifyllts i Wilma. Anmälningstiden till vårens skrivningar är i november och till höstens skrivningar i maj, exakta datum ges på Wilmas anslagstavla.28.02.2022 18:14