Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahan saajat

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1990, 1989, 1988

2016

Bergman, Cecilia, FM
Ihmisten keräämien liikeratatietojen louhinta sekä hyödyntäminen mobiilisovelluksissa ja kaupunkisuunnittelussa

Goswami, Shweta, Doctoral student
Non-utilization of Public Dental Services among Finnish Children: Factors and Oral Health Assessment

Kauppinen, Eila, KM, KTM
Harrastukset nuorten ruokaympäristöinä

Kemppainen, Teemu, VTM
Koettu terveys suomalaisissa lähiöissä: monitasoanalyysi naapurustovaikutuksesta

Leijala, Ulpu, FM
Meritulvariskit Helsingin ja Suomen rannikoilla harvinaisten vedenkorkeusilmiöiden yhteisvaikutuksien arvioinnin pohjalta

Masoud, Ameera, Master of Arts
Shaping Identities of Young Migrant Learners through the Finnish Integration Policy and Lifelong Learning in Finland

Maunu, Antti, VTT
Työ, hyvinvointi ja Helsinki. Etnografinen tutkimus yhteiskuntaan kiinnittymisen paikalliskulttuureista

Mälkki, Mikko, Arkkitehti, taiteen maisteri
Suojelu- ja muutostavoitteiden kohtaamisia. Suomenlinnan vaaliminen osana suunnittelu- ja rakennuskulttuurin muutoksia 1955-1998

Pakbaznejad Esmaeili, Elmira, Erikoishammaslääkäri
Lasten ja nuorten hampaisto- ja kallokuvausten optimointi; hyvät kuvantamiskäytännöt ortodontiassa

Sintonen, Heidi, TtM
Health status and health service use of migrant women and their children during and after pregnancy in the Capital region of Finland

Sirkjärvi, Maija, KTM
An Equilibrium Model of Sorting for Helsinki Capital Region Housing Market

Stenius-Ayoade, Agnes, LL
Hietaniemenkadun palvelukeskuksen vaikuttavuus terveyden tilaan ja terveyspalvelujen käyttöön - HiPaVa-tutkimus

Yli-Pelkonen, Vesa, FT
Kaupunkipuuston vaikutus ilmansaastepitoisuuksiin tienvarsiympäristössä

2015

Hiippala, Tuomo, FT
Matkailijoiden sosiaalisessa mediassa jakamien kuvien automaattinen analyysi

Hilander, Markus, FM
Geomedia ja nuorten visuaalinen lukutaito: kuvatulkinta koodillisena ja koodittomana prosessina

Hirvola, Aino, arkkitehti
Ammattimainen lobbaaminen kaupunkisuunnittelussa - uhka vai mahdollisuus demokratialle?

Juvenius, Jutta, VTM
Tiheällä sekoittamisella tasa-arvoisempaa kaupunkia? Eri hallintamuotoisten asuntojen asukkaiden rinnakkaiselo, sen esteet ja edellytykset Ruoholahden sekataloissa

Lahti, Jouni, FT
Unhealthy behaviours and cost of short-term sickness absence: a prospective cohort study among employees of the City of Helsinki. (Epäterveelliset elintavat ja lyhyiden sairauslomien hinta: prospektiivinen kohorttitutkimus Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa)

Leino, Minna, FM
Recycling ships, Maritime Archaelogical Aspects of Suomenlinna. (Laivojen kierrätys: Suomenlinnan meriarkeologisia ulottuvuuksia)

Louekari, Meri, arkkitehti: 
Change agents and distributed power in urban transformation: the case of Helsinki. (Muutosagentit ja vallan jakautuminen kaupungin muutosprosessissa: case Helsinki)

Lyytikäinen, Laura, VTT
Helsingin venäjänkielisen väestön alkoholiin ja huumeisiin liittyvät terveys- ja sairauskäsitykset

Niska, Miira, VTM
Miten tieteestä tehdään (yritys)toimintaa? Akateemisen yrittäjyyden edistäminen Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteishankkeena

Nortio, Emma, VTM
Suomalainen monikulttuurisuus ja ryhmien väliset suhteet maahanmuuttajien ja valtaväestön näkökulmista

Paananen, Kaisa, FM
Kaupunkimatkailijoiden tila-aikaliikkuvuus

Parviainen, Pessi, MFA
Töölönlahti: maisemakuunnelma

Piiparinen, Pekka, FM
Karhupuiston yhteisöllinen historia

Pitkänen, Tuuli, FT
Helsinkiläisten avohoidossa olleiden päihdepotilaiden rikollisuus, tulotaso, sairaalapalveluiden käyttö ja kuolleisuus

Selin, Sinikka, FM
Mikä sinusta tulee isona? Helsinkiläisnuorten työhön liittyvät tulevaisuuskuvat 1950–1970

2014
Aibeo, Pedro, MSc
Talking buildings: towards an architectural democracy

Alanko, Teija, FM
Keskiaikaisten ja historiallisten puutarhojen makrofossiiliset kasvijäänteet

Ekholm, Laura, VTT
Kantakaupunkilaiset maahanmuuttajat?: näkökulmia vanhoihin helsinkiläisiin uskonnollisiin vähemmistöihin

Muurinen, Heidi, VTM
Yhdessä kokeileminen ja osallistujien toimijuus sosiaalipalveluiden kehittämisessä

Myllyntaus, Oona, FM
The art-pedagogical aspects in public artwork acquisition - the impacts of acquiring, placing and experiencing public art in Helsinki Elementary School

Mäkelä, Mika, FM
Laiminlyöty kaupunginosa - Helsingin Kallion saneeraus 1930-70-luvuilla

Ndukwe, Thaddeus, MSocSc
Immigrant political integration in Finland: case of African immigrants at the municipal level

Palsanen, Kati, VTM
Yhteistoiminnallinen lastensuojelu avohuollon sosiaalityössä

Puustinen, Tuulia, FM
Constraints and possibilities of housing company-driven residential intensification: Exploring the collective decision-making process and financial thinking of owner-occupiers

Sokka, Laura, PsM
Cognitive functioning, behavioral distractibility, and neuroelectric correlates in job burnout

Vainikainen, Mari-Pauliina, PsM
Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen Helsingissä: Kotitaustan, äidinkielen, tehostetun tai erityisen tuen tarpeen ja sukupuolen yhteys oppimaanoppimistaitojen kehittymiseen alaluokkien aikana 20 helsinkiläiskoulussa

Vepsäläinen, Henna, DI, ETK
Ruokakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 10-vuotiailla eri kulttuureissa

2013
Bernelius, Samppa, FM
Helsingin metropolialueen kiviainesten sijainnin ja saatavuuden arviointi paikkatietomenetelmien avulla

Granqvist, Juha-Matti, FM
Helsingin porvaristo Viaporin linnoituksen rakennuskaudella 1748 - 1808

Haapajärvi, Linda, YTM Master des Sciences Sociales
Vertaileva tutkimus sosiaalisen integraation aluetasoisesta tuottamisesta ja asukkaiden sosiaalisista resursseista Helsingin ja Pariisin eriytyneissä lähiöissä

Harjuniemi, Timo, VTM
Helsinki globaalin katseen kohteena - Maailman designpääkaupungin brändi kansainvälisessä julkisuudessa

Kavonius, Marjaana, TM
Katsomusaineiden merkitys elämänkatsomuksen muodostumisen ja erilaisuuden kohtaamisen näkökulmasta

Kekkonen, Joonas, FM
Kunnia, vimma ja keinottomuus - tutkimus nuorten miesten väkivaltapuheesta

Koivuhovi, Satu, KM
Kouluvalinnat, oppiminen ja motivaatio

Kyntölä, Laura, VTM
Suomeen kiinnittymässä? - Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuorten elämänpiirit ja sosiaaliset verkostot Helsingissä

Lehtinen, Paula, KM
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus pääkaupunkiseudun koulujen työyhteisöissä

Pietilä, Niina, YTM
Miksi 17-vuotias nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle?

Tikka, Minttu, VTM
Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa - Vertaileva tutkimus Helsingin ja Lontoon lähiöistä

Trux, Marja-Liisa, FT
Uustyötä kierrätyksessä: tulevaisuuden ituja laitakaupungin kätköissä

Välimaa, Iida, FM
Nuorten kulttuurinen moninaisuus, alueellinen identiteetti ja paikkatunne

Ylönen, Matti, YTM
Politics of corporate information: municipalities as actors in global (tax) politics?

2012
Alho, Leena, TtM ja työryhmä
Varhaisen puheeksioton malli työikäisten päihteettömyyden edistämiseen sosiaalialalla ja terveydenhuollossa

Gaily-Luoma, Selma, PsM
Cognitive-behavioral group therapy in Helsinki routine clinical practice: An effectiveness study

Jalovaara, Ville, TT
Sosiaalialanjärjestön rooli Helsingin yhteiskunnallisissa murrosvaiheissa - case: Helsingin kaupunkilähetys

Jurva, Katrina, Master of Arts
Discursive constructions of ethnic identity and adaptation among ethnic migrants in Helsinki, Finland

Lehikoinen, Markku, LL ja työryhmä
Kontekstuaalisten tekijöiden vaikutus sosioekonomisten ryhmien välisiin terveyseroihin sekä palvelujen käyttöön Helsingin peruspiirien tasolla

Lähteenmäki, Minna, KM
Lapsi turvapaikanhakijana Etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta

Mannermaa, Kristiina, FT
Helsingin Vanhankaupungin arkeologisten eläinluiden radiohiiliajoitukset ja stabiilien isotooppien ajoitukset

Pál, Viktor, FM
The Birth of Modern Water Pollution and Water Protection in Europe rfom teh industrial beginnings until the end of the 1960s

Sipiläinen, Heidi, TtM
Vanhusten kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa laitoshoidossa ja palveluasumisen yksiköissä. Kaltoinkohtelun ilmeneminen, sille altistavat tekijät, kaltoinkohteluun puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy

Vanhanen, Jonna, VTM
Lastensuojelun asiakassuunnitelmat dokumentoinnin välineenä

Åberg, Riikka, ELL
Yksittäisten ruokamyrkytysepäilyjen esiintyvyys ravintoloissa ja niihin vaikuttavat tekijät

2011
Haikkola, Lotta, VTM
Kohti monipaikkaista nuoruutta

Hakkarainen, Louna, VTM
Käyttäjät, kehittäjät ja gerontologian haasteet - Tutkimus living lab -pohjaisen tuotekehitysprojektin tulevaisuudesta

Huovila, Eija, VTM
Alle 25-vuotiaiden helsinkiläisten nuorten kokemuksia perussosiaalityöstä

Lilius, Johanna, FM
Äidin, isän vai perheen tila? Tutkimus asuinympäristöjen ja elintapojen kohtaamisesta lapsiperheiden arkielämässä

Linderborg, Hilkka, VTM
Hennattuja partoja - parjattuja herroja. Etnografinen tutkimus ryhmätoiminnan merkityksestä ikääntyvien somalimiesten kotoutumiselle

Malinen, Antti, FM
Asuntounelmia arkihelvetissä. Asuntopula toisen maailmansodan jälkeisessä Helsingissä

Männistö, Päivi, YTM
Helsingin katuturvallisuuden parantaminen sosiaalityön keinoin

Nyman, Katriina, MSc Architecture
Eco-effiency and well-being in low-carbon developments

Paasivirta, Annukka, VTM
Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus ja läheisneuvonpito

Renko, Elina, VTM
Asennoituminen alkoholinkäytön puheeksiottoon sosiaalityössä

Rouhikoski, Anu, FM
Kielellisen variaation tehtävät asiointitilanteissa

Sipari, Aino, HTM
Maahanmuuttajien urapolut suomalaisissa organisaatioissa - urakehitystä edistävät ja hidastavat tekijät maahanmuuttajien näkökulmasta tarkasteltuna

Toivonen, Saija, DI
Toimitilamarkkinoiden tulevaisuus pääkaupunkiseudulla - muutosvoimat, markkinaosapuolien tulevaisuustavoitteet ja vaikutukset

2010
Eriksson, Pia, pol. mag.
En lång och osäker väg till föräldrarskapet - perspektiv på den internationella adoptionsprocessen

Jääskeläinen, Anu, MMM ja Kinnunen, Paula, ELL
Citykanit zoonoottisten virusinfektioiden ilmentäjinä Helsingissä

Kaukoluoto, Eeva, YTM
Varhaisen tuen päiväkoti lapsen mahdollisuutena - toiminnan teoreettinen kehittämistutkimus varhaiskasvatuksesta yhteisöllisenä tuottamisena ja kehkeyttämisenä

Koskela, Kaisu, M.Sc
Renegotiating belonging within socio-cultural categorisations in Finland as a skilled Western migrant

Kyllönen, Marjo, KM
Tulevaisuuden koulu ja sen johtaminen - näkymiä koulutuksen skenaarioista ja rehtorin työstä 2020 –luvulle

Laaksoharju, Taina, MMM
Lapsi puutarhassa - lasten oma puutarhakulttuuri

Lehtonen, Heini, FM
Nuorten kielelliset resurssit ja tyylit monietnisessä Helsingissä

Leppo, Anna, VTM
Päihteet, raskaus ja riskien hallinta. Sosiologinen tutkimus raskaudenaikaisen päihteidenkäytön yhteiskunnallisesta sääntelystä

Maunu, Antti, VTM
Avarage Party. Popular Nightclubs and Young Adult Finns' Way of Life

Merisalo, Maria, FM
Informaatioyhteiskuntaan osallistuminen pääkaupunkiseudun erilaisilla asuinalueilla

Räty, Tapio, OTK
Subjektiiviset oikeudet ja määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet - palvelusuunnitelman vaikutus kunnan järjestämisvastuuseen

Salonen, Anne, TtM
Vauvaperheen hyvinvointi lapsivuodeaikana. Internet-pohjaisen intervention vaikuttavuuden arviointi vanhempien näkökulmasta

Sunikka, Sanna, YTM
Hietaniemenkadun palvelukeskuksen asukkaat ja asunto ensin –periaate

Tikka, Ilona, KM
Transcultural capital - a power struggle for social justice: A case of academic immigrants in Finland

Uimonen, Laura, arkkitehti
Taidetta suunnitteluun - kaupunkisuunnitteluun kohdistuvat taidetoiveet suomalisten julkisen kaupunkitilan taideteoshankkeiden näkökulmasta

Yrjänä, Jouni, FT
Helsingin maanhankinnan historia

2009
Hipp, Tiia, YTM
Lastensuojelun sosiaalityön rajalla - Lastensuojelun vireille tulo, välitön tilannearvio ja kiireellisyyden arviointi

Koivula, Tapani, Arkkitehti
Helsingin koulupohjaisten monitoimitalojen ekologinen tarkastelu

Krivý, Maros, MA
Urban cultural policies and the question of obsolete industrial space in Helsinki

Louhio, Katja, TtM ja työryhmä
LT Sakari Suominen, FT, dosentti Ritva Laamanen, FT, dosentti Mikko Laaksonen
Working age population's lifestyle related health behaviour

Mäkinen, Kirsi-Maria, MMM
Kaupunkimetsien kulttuurinen moninaisuus metsänhoidon tietolähteenä
Mäntynen, Milja, KM
Opettajan kokemus osallisuudestaan koulutyön strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen

Niemelä, Reko, KM
Kohti monikulttuurista koulua. Mitkä asiat tukevat ja mitkä estävät inkluusiota?

Nummijoki, Jaana, TtM
Cultivating agency in home care - transforming the paradigms for interaction between Home Care workers and their elderly clients

Perälä, Riikka, VTM
Kansanterveyttä hyvinvointivaltion murroksessa: suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonta näkökulmana hyvinvointivaltion muutokseen

Ruohio, Heidi, HM
Kotimaani ompi Suomi. Ulkomaalaistaustan merkitys kansainvälisesti adoptoitujen kulttuurisessa identiteetissä

Schwöbel, Laura, MA
Negotiating Sikh identity: A comparison of Sikh immigrants in Helsinki (FIN) and in Yuba City (USA)

2008
Alvarez, Luis, VTT, FT ja työryhmä
Jukka Lempa, FT, ma. assistentti ja Elias Oikarinen, KTT, ma. assistentti
Vuokra-asuntorakentamisen optimaalinen ajoittaminen - sovellus pääkaupunkiseudun markkinoille

Heikkilä-Daskalopoulos, Sanna, FL
Maahanmuuttajataustaisten 9 - 12 -vuotiaiden lasten kokemuskerronta helsinkiläisympäristön turvallisuudesta

Jormakka, Päivi, KM
Matkalla kaikille yhteiseen päivähoitoon

Jääskeläinen, Aki, Diplomi-insinööri
Julkisten palvelujen tuottavuus: johtamista tukevien mittausjärjestelmien suunnittelu

Koskinen, Sanna, MMM
Vuoropuhelussa kaupungin kanssa - koululaiset omien asuinalueidensa kehittäjinä

Liukko, Eeva, VTM
Mitä on sosiaalityön tekeminen kunnallisessa perussosiaalityössä?

Oikarinen-Jabai, Helena, FL
Suomalainen, ulkomaalainen vai ylirajainen hoppari: Tutkimus afrikkalaistaustaisten lasten ja nuorten identifikaatioiden ja kuulumisten neuvotteluista

Pitkänen, Miia, VTM
Huostassapidon lopettaminen lastensuojelun ammatillisena toimenpiteenä

Saad-Sulonen, Joanna, Master of Art
Assessing the potentials of a co-design approach for developing tools for ICT-mediated citizen participation: the case of Urban Mediator

Salonen, Inari, KM, FM
Hallinto-organisaatio ammatillisen kasvun ympäristönä

Seliger, Marja, TaM
Katujen galleriat - ulkomainonnan visuaalista retoriikkaa. Tutkimus ulkomainoksista Helsingissä vuosina 2004 - 2005.

Torppa, Minna, FM
Kruunuvuoren huviloiden historia

Törmä, Sinikka, VTM
Matalan kynnyksen palvelumalli huono-osaisimpien huumeiden käyttäjien tavoittajana ja palveluihin kiinnittäjänä

Vilkama, Katja, FM
Maahanmuuttajataustaisen väestön alueellinen sijoittuminen Helsingissä

Virtanen, Marjaana, VTM
Vertaileva tutkimus turvattomuudesta ja julkisten tilojen käytöstä Rio de Janeirossa ja Helsingissä

Yijälä, Anu, VTM
Factors Ensuring Integration Among International High Skilled Professionals in Finland (InterProF)

Zilliacus, Harriet, Pedagogie Magister
Att hitta sin plats som invandrarelev i det finlandssvenska och finska högstadiet. En etnografisk studie i akademisk självuppfattning och skolidentitet

2007
Aarva, Kim, FM
Hoivan ja hoitotyön johtaminen.

Ameel, Lieven, FM
Koettu ja kuviteltu Helsinki suomenkielisessä proosakirjallisuudessa (1900-1945)

Hästbacka, Kaarina, FM, psykologi
Vanhemman ja hoitajan luottamussuhteen yhteys lapsen hoitajakiintymyssuhteeseen Kengu-Ru -lasten päivähoidon interventioprojekti.

Högnabba, Stina, Sosionomi, VTM
Syntyykö asiakkaan äänestä muutoksen työkaluja? Tutkimus BIKVA arviointimenetelmän vaikutuksista.

Jokela, Salla, FM
Helsinki matkailukuvastossa 1850-luvulta nykypäivään.

Kaisla, Susanna, VTM
Gerontologinen sosiaalityö Helsingissä, huoltotoimistosta suurpiirien kautta elämänkaareen.

Kalanje, Humphrey, Master of architetecture
Planning (in) difference: A study of role of planning in multi-ethnic neighbourhoods in Helsinki (Meri-Rastila), Stockholm (Rinkeby-Kista), Dublin and Vancouver.

Kivilahti, Arhi, DI
The success factors of shopping centers - the view of users and clients

Lindqvist, Ulla, KM, sosiaalityöntekijä
Varhaisia tekoja. Arviointitutkimus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhekeskusten varhaisen tuen työmuodoista.

Mattila-Aalto, Minna, VTM
Thaddeus - päihdekuntoutuksen asiantuntijuus sosiaalisen inkluusion rakentumisessa.

Mölsä, Mulki, LL, tutkija
Ikääntyvien somalialaisten maahanmuuttajien mielenterveys Suomessa: merkitykset, mielenterveysongelmien esiintyvyys ja selittävät tekijät.

Oulasvirta, Leena, HTL
Palvelun ladun arviointi moniportaisessa julkisessa organisaatiossa.

Ponteva, Katariina, TkL
Työntekijöiden vieraantuminen organisaatiosta muutosprosessin seurauksena - ilmiön narratiivista tarkastelua kilpailuun valmistautuvassa kaupunkiorganisaatiossa vuosina 2003 - 2006.

Rahikka, Anne, VTM
Sähköiset sosiaalipalvelut ja asiantuntijuuden muutos.

Rönkä, Anu-Liisa, YTM
Langaton riskiyhteiskunta.

Spångberg, Jonna, VTM
Asiakkaiden osallisuus vammaisten sosiaalityössä.

Venn, Stephen, FM ja fil. yo, opiskelija Paula Vehko & fil.yo, tutkimusavustaja Heli Kinnunen & fil.yo, opiskelija Päivi Ketola & FM, tutkija Juho Paukkunen & fil.yo, opiskelija Sonja Forss
Helsingin niityt - Niittyhoitomenetelmien vaikutukset kaupungin luonnon monimuotoisuuteen.

2006
Ahmad, Akhlaq, Ph.D
Ethnic differences in Economic attainment: The Labour Market Experience of Four Immigrant Groups in Finland

Heinonen, Hanna, YTM
Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityössä

Kaisla, Susanna, VTM
Gerontologinen sosiaalityö Helsingissä, huoltotoimistosta suurpiirien kautta elämänkaareen

Kalima, Riitta, KL
Miten ammattikorkeakoulu voi ohjaus- ja opetustoimintaansa kehittämällä vähentää opiskelijoiden opintojen viivästymistä ja keskeyttämistä

Kuukka, Katri, KM
Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa

La Vecchia, Vanja, Master of political science
Integration of Iraqi people in Finland and Italy

Laakkonen, Simo, VTT, dosentti
Vertaileva tutkimus merialueen saastumisen ja suojelun historiasta Tukholmassa, Helsingissä ja Pietarissa 1800-1900 -luvuilla

Laitinen, Ilpo, TM, MBA
Evaluaatioetiikka

Lavento, Mika, FT & työryhmä
Mätäjokilaakson menneisyys arkeologin, maantieteilijän ja maisema-arkkitehdin silmin

Lehvävirta, Susanna, FT & työryhmä
Pirstoutumisen ja virkistyskäytön aiheuttamat muutokset Helsingin kaupunkimetsissä

Määttä, Mirja, VTM
Paikallistettu moraaliyhteisö? - Moniammatilliset ryhmät nuorten ongelmia ehkäisemässä

Oikarinen, Elias, KTL
Dynamic linkages between lot and housing prices - empirical evidence from Helsinki

Riitaoja, Anna-Leena, KM
Monikulttuurisuuteen kasvaminen ja kasvattaminen - näkökulmia helsinkiläisiin kouluympäristöihin ja opettajan monikulttuuriseen ammattitaitoon

Turtiainen, Pirjo, VTM
Nuoret ja hyvinvointi alueellisen erilaistumisen näkökulmasta

Vento, Soili, VTM, KTM
Franchising-yrittäjyyden soveltuminen sosiaalipalveluihin

Wilhelmsson, Niklas, Politices magister
Politisk deltagande och politisk representation i ett mångkulturellt Finland. En analys av det politiska deltagandet och den politiska representationen bland invandrare i huvudstadsregionen

Virtanen, Hanna, HTM
Maahanmuuttajien asumisen toiveet ja todellisuudet

2005
Ampuja, Outi, FM
Kohti keinotekoista äänimaisemaa? Melun sieto ja sen kulttuuriset säätelykeinot modernissa yhteiskunnassa.

Clark, Peter, MA & työryhmä
Images of Green Space and Sport in Helsinki 1917 – 2004

Hilger, Peter, DSS
Organising volunteers: Activating infrastructures and reflexive volunteering in the municipality of Helsinki.

Jaakkola-Kivinen, Maria, Maisema-arkkitehti
Landscape as Attraction.

Jallinoja, Reijo, Arkkitehti
Ehrensvärdin Viaporin kaupunkiarkkitehtuuri.

Koski, Pirjo, TtM
Somaliperheiden perhevalmennus: tarvekartoitus ja kulttuurisesti sensitiivisen ohjelman kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin.

Kuparinen, Riitta, VTL, FM
"Ei meidän naapuriin" Tapaustutkimus asukasyhteisön suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen.

Kuukka, Katri, KM
Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa.

Lehtovuori, Panu, Arkkitehti
Tarttuuko luovuus kampusverkkoon? Tutkimus kaupunkisuunnittelun keinoista seudullisen innovaatiojärjestelmän tukemisessa.

Mallat, Niina, KTM
Matkapuhelimella maksaminen - case HKL kännykkälippu

Molander, Sole, VTL
From Call Centre to Contact Centre: Safety Telephone Services for the Elderly.

Mylläri, Kirsti, YTK
Selviytyminen. Nuorten päihteidenkäyttäjien elämäntarinoita

Nyström, Samu, FM
Pääkaupunki kriisissä. Helsinki 1917 - 1918.

Näslindh-Ylispangar, Anita, TtM
Helsingin koillisen alueen 40-vuotiaiden miesten koettu terveydentila.

Puhto, Jukka, DI
Palveluntuottajan valinta liike-elämän palveluissa - Case: Kiinteistöpalvelut.

Teräs, Marianne, TtM
Moninaisuuden haaste - kulttuurilaboratoriomenetelmä maahanmuuttajakoulutuksen kehittämisessä suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tukiainen, Janne, VTM
Ekonometrisiä sovelluksia bussiliikenne- ja asvaltointihuutokauppoihin.

Yli-Pelkonen, Vesa, FM
Ekologisen tiedon merkitys kaupunkien maankäytön poliittisessa päätöksenteossa.

2004
Tikkanen, Matti, FT & työryhmä
Helsingin virtavedet ja urbanisaatio (HEVI).

Karisto, Antti, VTT & työryhmä
Senioritalo seurattavana. Seurantatutkimus ikääntyvien omatoimisesta asumissuunnittelusta ja palvelumallista sekä yhteisöllisestä asumisesta.

Anttila, Erkko, VTM
Asuinalueen paikallisten yhdistysten ja asuinalueen asukkaiden välinen suhde pääkaupunkiseudun pientaloalueilla 1900-luvulla.

Halme, Jukka-Pekka, VT
Kunnanhallituksen otto-oikeus.

Heikkinen, Alpo, YTM
Lastensuojelun ryhmätoiminnan realistinen arviointi.

Kalalahti, Mira, VTM
Helsinkiläisnuorten kiinnittyminen kouluun ja koulutusyhteiskuntaan.

Kangasoja, Jonna, KM
Colliding Logics. Configuring the ’public good’ and private interests into the Arabianranta model of local broadband information infrastructure.

Kepsu, Kaisa, FM
Settlement, community and everyday social networks of the Swedish-speaking minority in the Helsinki metropolitan area.

Konkola, Riitta, KTL
Käytäntöläheisen suunnittelu- ja kehitystyön välineet ammattikorkeakoulussa: Välineiden rakentaminen, koettelu ja arviointi AREENA-hankkeessa.

Lento, Katri, FM
Nature and culture in the city: The greening of Helsinki 1918 - 1960

Lindfors, Teemu, OTK
Julkisten hankintojen sääntely ja hankintatoimen kustannustehokkuus

Mierzejewska, nyk. Havel, Malgorzata Barbara, M.Sc.Arch.
The evolvement of the urban land development process

Nordström, Hanna, FM
Monikulttuurisuus- ja ympäristökasvatuksen yhdistäminen luontokoulupedagogiikassa.

Peltola, Sanna, MMM
Suomen jätepolitiikan hierarkia hyvinvointianalyysin valossa. Tapaustutkimuksena sanomalehtipaperin hyödyntäminen YTV:n alueella.

Ruokonen, Ria, Maisema-arkkitehti & työryhmä
URMAS II pihatutkimus.

Salmenhaara, Perttu, VTM
Maahanmuuttajuus, sukupuoli ja määräaikaiset työsuhteet. Maahanmuuttajien työmarkkinaurien muodostuminen Suomen työmarkkinoilla.

2003
Ahonen, Sanna, MMM
Ways of life in greening society

Erätuuli, Tea, DI
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja hiilidioksidipäästöt

Galanakis, Michail, Master of Arts
Urban public space design and social exclusion

Harinen, Olli, VTL
Talvisodan JR 11:n aseveliyhdistys ja sen toiminta Helsingissä.

Heikkilä, Leo, VTM
BARO -haastattelumenetelmän käyttö sosiaalityön välineenä nuorten lainrikkojien rikoskierteeseen puuttumisessa ja palvelutarpeen arvioinnissa.

Kalima, Riitta, KM
Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintojen viivästymisen syistä ja sekä niihin vaikuttamisesta oppilaitoksen omin voimin.

Knuuti, Ulla, VTM
Huumeiden käytön lopettaneiden menneisyys, muutos ja uusi elämäntapa.

Kulkki, Seija, KTT & työryhmä
Julkisten toimenpiteiden rooli metropolikokoisessa innovaatioekologiassa.

Lehmuspuisto, Vuokko, Arkkitehti & työryhmä
Malmin vanhusten palvelutalon ja sen lähiympäristön kehittämistarpeiden selvitys.

Lumijärvi, Tarja, HTM
Kansainvälisen kehittämisprojekti- ja verkostotoiminnan vaikutukset kaupunkien toimintaan ja asemaan.

Malin, Maili, VTM & työryhmä
Maahanmuuttajanaisten lisääntymisterveys - raskauden keskeytysten ja synnytyksenaikaisen terveyden alueellinen vertailu.

Mäenpää, Pasi, VTM
Urbaanin vapaa-ajan lähihistoria

Pelkonen, Tommi, KTM
Digitaalisen median asiantuntijayritysten kansainvälistyminen vuosituhannen vaihteessa.

Valkama, Pekka, KTL, HL
Kilpailuneutraliteetti ja kuntapalveluiden näennäismarkkinat.

Vesikansa, Sari, VTM
Meidän koulu ja demokraattinen kasvatuspolitiikka. Sosiologinen tutkimus peruskouluikäisten kasvatuksesta.

Voipio, Sanna, KM
Maahanmuuttajaoppilaiden kaksikielisyyden toteutuminen ja tukeminen.

2002
Aschan, Carita, FT & työryhmä
Talvikunnossapidon vaikutus katujen liukkauteen

Alitolppa-Niitamo, Anne, PsykM, MPhil
Esitutkimus toisen polven maahanmuuttajista ja kotoutumisen segmentoitumisesta

Haverinen, Risto, VTM
Ympäristöongelman rakentuminen kaupunkiasumisen arjessa

Hyytinen, Riitta, YM
Huumeperheiden kuntoutumisprosessi

Juvonen, Tarja, YTM
Osallisuuden areenat - etsivän työn arviointitutkimus

Kangas, Jouni, FM
Helsingin olympialaiset 1952 lehdistössä

Kangas, Annika, MMT
Helsingin kaupungin ulkoilualueilta löytyvän lahopuun määrä

Lallukka, Tea, ETM
Työ, terveyskäyttäytyminen ja sepelvaltimotaudin riskitekijät Helsingin kaupungin henkilöstössä

Lipsanen, Niko, FM
Places in green space, viheralueiden muodostuminen paikkoina Helsingissä, Tukholmassa ja Pietarissa

Louhivuori, Leena, FM
Nuoruus Helsingin Koskelassa 1962-2002

Martikainen, Pekka, PdD & työryhmä
Suurten ikäluokkien helsinkiläinen eliitti

Martin, Mari, Teatteritaiteen M
Lasten syrjäytymisen ehkäiseminen taiteellisen omaelämänkertatyöskentelyn kautta

Rainisto, Seppo, TkL,KTM
Success Factors of Place Branding in Place Marketing:Comparative Case Study of Place Marketing Projects in USA and Europe.

Saksela, Sanna Maria, Hum. Mag.
Syrjäytyneiden maahanmuuttajanaisten sopeutuminen Suomeen. Tutkimus latinalaisamerikkalaisten ja aasialaisten nasiten sosiaalisista verkostoista Helsingin alueella

Salmi, Jarmo, TM
Kärsimyksen kohtaaminen ensihoitajan työssä

Sassi, Sinikka, VTT & työryhmä
Urbaania elämää verkoissa - kulttuurista erilaisuutta vai sosiaalista eriarvoisuutta? Kallio ja Maunula paikallisina tietoyhteiskuntina.
Sinkkonen, Hanna-Maija, KL
Peruskoulun keskeyttäminen

2001
Ahlgren-Leinvuo, Hanna, VTM
Kaupungit, sosiaaliset oikeudet ja alueellinen oikeudenmukaisuus. Pakolaisten vastaanottopolitiikka kaupungin näkökulmasta Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Brotherus, Annu, KL
Toimintakulttuurit 6-vuotiaiden esiopetuksessa.

Heinonen-Guzejev, Marja, LL
Kokonaismelualtistus, yksilön meluherkkyys ja melun häiritsevyys sekä niiden vaikutus verenpaineeseen.

Ilomäki, Liisa, FK
Tieto- ja viestintätekniikka koulun kehittymisen mahdollistajana.

Ilonen, Pia, Arkkitehti
Tasapainon etsiminen esteettisten ja toiminnallisten tavoitteiden välillä arkkitehdin keskeisenä luovana työnä restaurointihankkeessa, esimerkkikohteena Lasipalatsi.

Jalkanen, Riitta, Arkkitehti
Eräät asuinalueen suunnitteluihanteet ja niiden toteuttamismahdollisuudet Helsingissä.

Jalonen, Pauliina, MMM
Riskiperustainen päätöksenteko ja epävarmuuden hallinta: ympäristöterveysriskien vertailua paikallistasolla

Kesänen, Juha, YM
Kulttuurivuoden 2000 perintö kulttuuriselle yhdyskuntatyölle.

Kunnaskari, Mia, FM
Maankäytön arvot kokijan näkökulmasta sekä kaupunkiluonto ja sen arvottaminen

Kuokkanen, Liisa, THM
Sairaanhoitajien työnhallintaa ja ammatissa kehittymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä

Lind, Merja, FM
Aikakauslehti Imagessa 1985 - 1999 konstruoitu yksilö

Linnovaara, Kristina, FM, Master of Arts
Taiteilijat, kulttuurieliitti ja Helsinki vuodesta 1945 alkaen

Mattila, Hanna, FM
Ympäristöesteettinen näkökulma vuorovaikutteisen suunnittelun teoriaan.

Mäkiranta, Marja, KM
Oulunkylän ensikodin hoidon arviointitutkimus

Määttä, Mirja, VTM
Klaari Helsinki -projektin evaluaatio/Toimijaryhmäinterventio

Tenkanen, Raija, YTL
Hyvän kotihoidon olemus - tutkimus vanhusten kotihoidon vaikuttavuudesta.

Vepsäläinen, Esa, TkL
Milloin tila on tehokas? Paikallistieto maankäytön ohjaajana.

2000
Järvelä, Juha, TkL & työryhmä
Kaupunkipurojen ja -jokien kunnostus

Lappalainen, Jyrki, FL & työryhmä
Rehevöitymisen vaikutukset Helsingin lahtialueiden kalastoon.

Ahmad, Akhlag, M. Soc. Sc.
Studying marginalisation from the inside: The immigrants from the Indian subcontinent in the Finnish labour market

Ajwani, Shilpi, Bachlor of Dental Surgery
Iensairauksien merkitys vanhusten kuolemanriskissä

Forsén, Annette, FM
Saksalaisten yhdistysten poliittinen toiminta ja kulttuuritoiminta vuosina 1918 - 1945

Heinonen, Noora, Maitrise de géogrephie/de linquistique
Helsinkiä käsittelevä kirja ranskankieliseen kirjasarjaan &quotMetropoles 2000&quot: &quotHelsinki - l'étoile polaire des métropoles mondiales - espaces et identités&quot

Innamaa, Satu, DI
Pääteiden liikenteen hallinnan kehittäminen telematiikan avulla, kohteina mm. Länsiväylä ja Kehä I

Jussila, Minna M., FM
Öljyllä saastuneen maan biologista puhdistumista käsittelevä väitöskirjatyö. Juuristobakteeriston monimuotoisuuden kehitys ja vaikutus öljyllä saastuneen maan puhdistustehokkuuteen rehuvuorenherneen ritsossfäärissä

Jääskeläinen, Päivi, Arkkitehti
Asumisen tilat ja muodot

Kalam-Salminen, Ly, THM
Lapsivuodeosastojen hoidon laatu ja sen vastaavuus asiakkaiden tarpeisiin.

Kalliovaara, Nina, VTM
Yliopiston suhde yrityksiin ja julkiseen sektoriin tiedepuistossa - tapaustutkimuksena -Viikki

Kolhonen, Pasi, Arkkitehti
Mainoskatko kaupunkikuvassa, kaupallisen kulttuurin vaikutuksia julkiseen tilaan.

Kopisto, Kaisa, KM, LTO
Pienet arjen sankarit - alle 3-vuotiaan lapsen arki päiväkodissa

Lyijynen (Tuovila), Annu, MuM
Helsinkiläisten musiikkiopistojen toiminta ja niissä opiskelevien 7 - 14 -vuotiaiden lasten musiikin harrastaminen

Manninen, Juhani, YM, HL
Arvioinnin käyttö Helsingin kaupungin toimintojen ohjauksessa

Mustola, Kati, VTM
Näkymätön kaupunki: Helsingin homo- ja lesbohistoria

Oikarinen-Jabai, Helena, FM
Monikulttuurinen taidekasvatus - Monikulttuuriset identiteetit ja esteettiset merkityksenannot

Pennanen, Paula, FM
How Successful is Urban Regeneration? Waterfront developments in Helsinki, Finland

Reijonen, Merja, VTL, MA in contemporary Urban Studies
Tila ja kulttuurinen identiteetti, tutkimus inkerin-suomalaisista maahanmuuttajista

Rekola, Leena, THM
Opettajien tieteellisen tiedon tiedonhallinta ammattikorkeakouluissa terveydenhuollon koulutuksessa

Tiilikainen, Marja, FL
Diaspora ja arjen islam. Suomessa asuvien somalinaisten kokemukset terveydestä, sairaudesta ja hoidosta.

1999
Aaltonen, Sanna, VTM
Nuorten naisten sukupuolinen ahdistelu Helsingissä

Castrén, Maaret, LT
Hätäpuhelut koskien sydänpysähdyspotilaita Helsingissä 1996

Gürler, Mustafa, Arkkitehti
Monikulttuurinen pääkaupunkiseutu: tila ja yhdyskuntasuunnittelu sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja omaehtoisen kulttuurituotannon mahdollistajana.

Hakkarainen, Kai, PH. D.
Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä

Hirvonen, Juha, KM
Kotiseutuopetus Helsingin kaupungin ala-asteen kouluissa vuosina 1994-1998

Hypén, Harri, VTM
Kirkko kaupungissa - tutkimus kirkon ja uskonnollisuuden näyttäytymisestä kaupunkiympäristössä.

Jukola, Päivi, Arkkitehti, kuvanveistäjä
Taide & kaupunkitila

Kara, Reijo, DI
Pk-teollisuuden Helsinkiin sijoittumisen motiivit

Kaustia, Markku, KTM
Teoreettinen malli omistusasunnon hintatakuun arvon määrittämiseksi optioteorian avulla sekä mallin empiirinen sovellus Helsingin tapauksessa

Kivistö, Jorma, FM
Pikku Huopalahti - paikka ja paikan haltuunotto

Kosonen, Iisakki, TkL
HUTSIM - Urban Traffic Simulation and Control Model: Principles and Applications.

Kääriäinen, Aino, VTM
Arjen hallinta lastensuojelussa

Lumme, Riitta, ELH, SHO, KM
Laboratoriohoitajan ammatilliset kvalifikaatiot - haasteita koulutuksen kehittämiselle.

Malmivaara, Minna, FM
Pirstoutumisen ja kulutuksen vaikutus taajamametsien rakenteeseen ja kasvillisuuteen

Nygård, Henry, FM, Ins.
Helsingin ympäristöhistoria, puhtaanapito

Olkkonen, Marjatta, KTM
Henkinen väkivalta työpaikalla

Sutinen, Päivi, KM
Työn kehittävät haasteet ja esimiestyössä kehittyminen - case Helsingin ammattikorkeakoulu

Toiskallio, Kalle, VTM
Helsinkiläisten liikennekulttuuri ja kuri

Valta, Anja, THM
Iäkkäiden henkilöiden suoriutuminen

Åberg, Marina, PeM
Ett experiment i läsförståelse: att utveckla strategier i specialundervisning

1998
Ahlberg, Heini, YM
Opettajien työssä jaksaminen ja selvittävät tekijät

Hynynen, Raija, PhD
Helsingin kaupungin ja yksityissektorin toimijoiden välisen yhteistyön arviointi asuntotoimessa.

Jääskeläinen, Inkeri, FM
Virolaisten kielellinen ja kulttuurinen sopeutuminen Suomeen.

Kauko, Tom, DI
1990 -luvun taloudellisen laman vaikutuksista asuntomarkkinoiden segmentoitumiseen.

Keso, Pirjo, KM
Resurssierityislastentarhaopettajen ammattikuva ja sen kehittyminen Helsingin sosiaalikeskusten kokeiluprojektissa lukuvuosina 1996 - 1999.

Koponen, Leena, THM
Iäkästä ihmistä arvostava hoito- ja palveluketju.

Lehto, Mervi, DI
Telematiikan ja älytalopiirteiden merkitys toimitilarakentamisessa

Lindholm, Mika, TkL
Infrahankkeiden suunnitelmien taloudellisuuden ohjausmenettelyn ja siihen liittyvän kustannusarviomenettelyn kehittäminen.

Lipponen, Lasse, KM
Tiedonmuodostus verkostopohjaisissa oppimisympäristöissä.

Ljungman, Elina, FK
Somalinuorten ryhmän sosiaaliset suhteet suomalaisiin, koulu- ja nuorisotoimen henkilöstöön sekä koulu- ja nuorisotalokavereihinsa ja ryhmän toiminta kotouttamisen edistäjänä.

Maikkula, Irma, KMP
Murrosikäisen nuoren kehityksellinen tuki ja sen järjestäminen.

Malinen, Ismo, FM
Maaseudun ja maailmanmarkkinoiden välissä - Haminan, Helsingin ja Loviisan ulkomaankauppaa harjoittavat laivanvarustaja-sahayrittäjät Helsingissä 1700 -luvulla.

Metso, Tuija, KM
Kodin ja koulun väliset suhteet.

Munasinghe, Harsha Padmalal, MSc
Cultural Heritage of a Nation Capital

Parikka , Raimo, VTL & työryhmä
Malmi-Tapanila-Puistola-Pukinmäki -alueen historia.

Reijonen, Merja, VTL
Tila ja kulttuurinen identiteetti, tutkimus inkeriläisistä paluumuuttajista.

Rinta, Eija, VTM
Vapaaehtoistyö Helsingissä

Ruth, Olli, FM
Kaupunkipuron malli

Tyynilä, Taru, Arkkitehti
Töölönlahden alueen suunnittelu 1900 -luvulla

Vesikansa, Sari, VTK
Koululaisten iltapäivätoiminnan pedagoginen kehittäminen

1997
Ahola, Eeva-Katri, KTM
Helsinki näyttely- ja messukaupunkina - Mikä näyttelyissä ja messuissa kuluttajaa kiinnostaa?

Enqvist, Ove, Yleisesikunta-everstiluutnantti
Suomenlinna 1917 - 1997. Varuskunnasta maailmanperinnöksi.

Eskola, Tuomas, Arkkitehti
Kadun paluu vai tie turmioon? Lähiön julkinen tila yhteiskunnallisessa muutospaineessa.

Haila, Sirpa, FT
Arkkitehti Sebastian Gripenbergin elämä ja tuotanto.

Kervanto-Nevanlinna, Anja, TkL
Kaupunkitilan kulttuuriset merkitykset. Teollisuusyhteiskunnan murros Helsingin historiallisessa ytimessä.

Kjellman, Jakob, FM & työryhmä
Rehevöitymistason muutosten vaikutukset kalojen lisääntymiseen Helsingin lahtivesissä.

Korhonen, Ulla, FM
Kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan toiminta.

Kylmäaho, Iiris-Ella, THM & työryhmä
Koti läpi elämän - vanhuksen omatoimisen suoriutumisen ja elämänhallinnan sekä avustajan toimintaolosuhteiden parantaminen kotiympäristössä.

Lahelma, Eero, VTT & työryhmä
Marginaalinuoret - vertailu eriarvoisuuden kehittymisestä Helsingissä ja Glasgow'ssa.

Lehtovuori, Panu, Arkkitehti & työryhmä
Helsingin julkisen ulkotilan käyttö ja tilojen saamat merkitykset.

Melin, Tuomo, YTM
Päihdehuollon laitospalveluiden tilaaja-tuottaja -malli Helsingissä.

Nybergh, Frey, OTK
Uudet yksityisoikeudelliset suojantarpeet - esimerkkinä sopimuspakko. Oikeustieteellinen tutkimus hyvinvointivaltio-odotuksista, yksityistämisestä ja siviilioikeudesta.

Pitkänen, Mikko, FM & työryhmä
Lepakkolajiston selvitys Helsingissä

Puumalainen, Niina, DI
Vakuumikonsolidoinnin laskennallinen mallintaminen.

Routamo, Reino, Ekonomi & työryhmä
Kulttuuriyrittäminen työllistäjänä.

Tepponen, Pirkko, THL
Koti- ja palveluasumisen vertailu asukkaan näkökulmasta. Tutkimusalueina Helsingin kaupungin keskinen ja eteläinen suurpiiri.

Tiilikainen, Marja, FM, fysioterapeutti
Suomessa asuvien somalinaisten käsitykset terveydestä, sairaudesta ja hoidosta.

1996
Ahjopalo-Nieminen, Tarja, FM, tait.maisteri
Tapanila Gustaf Strengelllin taideluomana.

Granfeld, Riitta, VTL
Kodittomuus naisten elämässä

Hautaniemi, Petri, FM
Koulu, kulttuuri ja lähiö - somalialaisnuoren arki itäisessä Helsingissä.

Iduezee, Taina, FM
Helsingin kaupunginkirjasto monikulttuurisena kirjastona.

Järvinen, Arja, YK
Helsingin alueen kestävän materiaalitalouden palveluiden tarjonta; millaiset edellytykset asukkailla on saada palveluja.

Kallio, Hilkka, FM, logonomi
Viestintäilmasto ja viestintätyyli sen ilmentäjänä. Tapaustutkimus Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista ja valtuutettujen viestintätyylistä valtuustokaudella 1993-1996.

Kilpeläinen, Kaisa, Arkkitehti
Maahanmuuttajien julkisten erityispalveluiden toiminnallis-tilallinen kehittäminen suomalaisessa kaupunkiympäristössä.

Koskijoki, Maria, FM & työryhmä
1970 - luvun alun Helsinki kaupunkikansatieteellisen aineiston valossa.

Lindh, Tommi, Arkkitehti
Kerrostaloarkkitehtuuri ja suunnittelijat 1930 -luvulla. Esimerkkinä Helsingin Taka-Töölö.

Parhankangas, Annaleena, DI
Teknologiayritysten kytkeytyminen paikallisiin innovaatioverkostoihin - yrityksen asema, liikkumavapaus ja epäsuorat kasvuvaikutukset.

Pietala, Jorma, FL
Helsingin kauppakeskukset, alueprofiilit ja kulutuskäyttäytyminen.

Rouhiainen, Hanna, DI
Maaomaisuuden hallintajärjestelmä tunnuslukujen pohjalta - esimerkkinä Helsingin kaupunki.

Sinkkonen, Hanna-Maija, KK
Peruskoulun keskeyttäminen oppivelvollisuusiässä ja sitä ehkäisevät toimenpiteet.

Solonen, Tapio, FL
Helsingin kaupungin puistojen pönttölintututkimus.

Vihavainen, Maija, VTM
Asunnottomuus Helsingissä.

Wrede-Jäntti, Matilda, VTM
Työttömien helsinkiläisnuorten selviytymisstrategiat.

1995
Bell, Marja-Liisa, FM
Helsingin kaupungin kuvataidetoimi

Haarni, Tuukka, FM
Kaupunkikulttuuri ja suunnittelun muutostrendit

Henttu, Jarmo, FK
Asiakaslähtöinen viherpalveluiden kehittäminen

Hoivala, Harri, YM
Yritystoiminnan aloittaminen yrittäjän oppimisprosessina

Kilpi, Anu, FM
Mäntymäen mökin historiikin tutkimus- ja kirjoitustyö

Leiwo, Kaisaliisa, KTM
Kunnan rakennuskannan arvostus kiinteistöpääoman kannattavuuden seurannan tarpeisiin

Blauberk (ent. Metsälä), Tarja-Riitta, MMK
Helsingin ja Wienin biojätteen erilliskeräyksen vertailu

Rakkolainen (ent. Nyström), Mari, FK
Rikollisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 1700‑luvun alun kaupungeissa

Pakarinen, Terttu, YM
Alhaalta ylös ‑johtamisjärjestelmien käyttöönottotavan vaikutuk­set työjärjestelmään

Räsänen, Mika, TkL
Sähkön kysynnän ohjaaminen dynaamisen hinnoittelun avulla

Vierros (ent. Rönkä), Anne, KM
Voimavara‑ ja ratkaisusuuntautuneen asiakastyön vaikuttavuus asiakkaan näkökannalta

Soikkanen, Hannu, Professori & työryhmä
Helsingin ympäristöhistoria

Staffans, Aija, Arkkitehti
Pihlajiston lähiöstrategia

Tervamäki, Erkki, FT & työryhmä
Helsingin vahvojen yritysryhmittymien ja niitä tukevien verkostojen kehityspiirteet

Vehkalahti, Miira, HTL
Hammashoitopalvelujen rationaalisuus ja taloudellisuus Helsingin terveyskeskuksissa

Virtanen, Timo, KT
Ulkomaalaisiin kohdistuva väkivalta pääkaupunkiseudulla

1994
Halme, Aila, FM & työryhmä
Tuettu kommunikaatio

Kahri, Esko, Arkkitehti, tekn.lis
Avoimen ympäristökehityksen menettely

Kinnunen, Kirsi, LL
Tehostetun avohoidon vaikutukset pysyvän laitoshoidon tarpeeseen

Korvela, Pirjo, KM
Helsinkiläisten lapsiperheiden arjen hallinta

Koskela, Hille, FK
Kun sun aivos pysähtyy, jäät yksin sydämesi kanssa - naisten pelon vaikutus kaupunki­tilan käyttöön

Vaattovaara (ent. Lahtinen), Mari, FK
Helsingin kaupungin sosiaalinen segregoituminen sekä luonnonympäristön vaikutus kaupungin aluerakenteeseen

Levón, Bengt-Vilhelm, Arkkitehti
Kerrostaloasunnon soveltuvuus ikäihmisille

Loikkanen, Heikki A., VTT & työryhmä
Demografisten tekijöiden vaikutus asuntojen kysyntään pääkaupunkiseudulla

Lähteenmaa, Jaana, VTK & työryhmä
Seksibaarit Helsingissä

Meronen, Jyrki, DI
Kaavan rakentamistaloudellinen arvostus­menetelmä

Mäkelä, Johanna, VTK
Kahvila - 90-luvun kohtauspaikka

Pakkala, Timo, FL, va ass.
Helsingin keskustan pesimälinnusto; linnuston inventointi ja niistä luotu paikkatietomuotoinen ympäristötietokanta

Palm, Jarmo, FK
Yritysten yhteistyö ja alueellinen työnjako Helsingin seudulla

Pitkälä, Kaisu, LTK
Vanhuksen sekavuuden syyt, ennuste ja hoidon vaikuttavuus

Pyyhtiä, Mervi, FK
Pääkaupunkiseudun asema Suomen alueel­lisen työnjaon ja joustavien tuotantotapojen murroksessa

Raudalainen, Taisto, FK
Inkerinsuomalaisten sopeutumisesta pääkaupunkiseudulla - tutkimus muutoksista paluumuuttajien identiteetissä

Sutinen, Päivi, KK
Ammattiin kasvaminen. Ammatillisen kasvun prosessi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisessa koulutuskokeilussa

Tani, Sirpa, FL
Helsinki as mindscapes and screenscapes; Geographical interpretations of the filmed city,

Tikkanen, Matti, FT dos. & työryhmä
Helsingin ympäristöhistoria ja veden laadun muutokset Töölönlahden pohjasedimenttien kuvastamana,

Wallander, Bo, VTK
Mielenterveyden häiriö ja elämänhallinta - elämäkertatutkimus

1993
Broas, Pertti, DI
Tuulen simulointi asemakaavojen pienoismallikokeissa

Häyrynen, Maunu, FK
Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1820-luvulta 1930-luvulle

Junttila, Ulla-Kirsi, TaK
Kadun kalusteiden kehitys kuuden suomalaisen esimerkkikaupungin valossa

Karvonen, Antti, Arkkitehti
Kaupunki ilman takapihaa

Kokljuschkin, Mikael, KK
Liikunta esikoululaisten oppimisvalmiuksien kehittäjänä

Kyttä, Marketta, Psyk kand
Lasten toimintamahdollisuudet lähiympäristössään

Mäenpää, Pasi, VTK
Kulutus ja kaupunkikulttuuri

Pakkala, Pekka, Arkkitehti
Elinympäristö fyysisen suunnittelun tuloksena

Rännäri, Osmo, KTT
Tuotantokustannuskäsite julkisten palvelujen hinnoittelussa

Sairinen, Rauno, VTK
Ympäristökonfliktit Helsingin kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteos­sa

Santasalo, Tuomas, KTM
Vähittäiskaupan toimialarakenteen kehittäminen

Suonto, Yrjö, Arkkitehti & työryhmä
Lasten päiväkotien uudelleenkäytön selvitys

Tuominen, Risto, HLT & työryhmä
Terveys arvona helsinkiläisillä nuorilla

Uusitalo, Maria, YTM
Sosiaaliviraston lomatoiminnan arviointia lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä

Vaajanen, Timo, KTM, DI
Korkean teknologian yritysten sijaintipäätökset

Vilkuna, Johanna, FK
Viheralueiden turvaamisen edellytykset tiivistyvässä kaupunkirakentamisessa

1992
Aulanko, Marja, Vt prof
Yksin asuvien vanhusten selviytyminen kotitalouden hoidosta

Halme, Seppo J., Prof
Radiopalvelut kotipalvelun ja kotisairaanhoidon apuna

Hänninen, Sakari, VTT
Kyläsaari-liikkeen toiminta

Lehmuslaakso, Henrik, VTK
Sijaisperheiden ja kriminaalihuollon asiakkaiden kanssa asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät

Sirola, Soili, VTK
Pakolaisten psykososiaalinen tilanne ja vastaanottotyön mahdollisuudet vastata siihen

Temmes, Anneli, HTL
Tulosjohtamisen toteutuminen Helsingin kaupungissa

Uuskallio, Irma, VTL
Arvostettu alue asuinympäristönä

Varunki, Pirkko, THK
Työelämän laatua Helsingin perusterveydenhuollossa

Vuorinen, Juha, KTM
Yritysten kiinteistöliiketoiminnan tutkimustoiminta

Häkkinen, Antti, VTK /työryhmä
Kaupungin laita - Helsingin vastakohtia ja yhdentymistä kahden vuosisadan kulues­sa

1990
Hansson, Joakim, FM
Svenskt inflytande i Finländsk arkitektur kring sekelskiftet 1900

Keisteri, Tarja, FL
Kaupunkimaiseman muutos Helsingissä

Parikka, Raimo, VTK
Tutkimushanke huono-osaisuudesta ja huono-osaistumisesta Helsingissä ja sen liepeillä 1800-luvun lopulta 1960-luvulle

Valvanne, Jaakko, LL
Helsinkiläisvanhusten terveydentila, sairastuvuus sekä tutkimusten ja hoidon tarve

1989
Hansson, Joakim, FM
Svenskt inflytande i Finländsk arkitektur kring sekelskiftet 1900

Helin, Heikki, VTL
1.Verouudistuksen vaikutukset kuntien veropohjaan 2. Kuntien palvelutason ja tarpeen arvioinnin kehittäminen

Hänninen, Sakari, VTT
Pollution and Power

Kopomaa, Timo, VTK
Kaupunkitilan funktiot ja paikan merkitys. Havaintoja Hakaniemen torista.

Kurtto, Arto, FK
Helsingin kasvio

Manninen, Juhani, YK
Kunnallinen tietohuolto

Määttä, Sami, FK
Kiviaineskulutus ja ympäristövaikutukset Helsingissä

Paunonen, Heikki, FT
Helsingin slangisanakirja

Peltonen, Vesa, Arkkitehti
Helsinkiläisten huvilaesikaupunkien tutkimus

Pitkänen, Seppo, KTM
Kunnallinen tilintarkastelu Helsingin kaupungissa, ja muissa Suomen kunnissa sekä vertailu Englannin, Saksan liittotasavallan ja muiden pohjoismaiden kunnalliseen tilintarkastukseen

Poteri, Paavo, VTM
1.Verouudistuksen vaikutukset kuntien veropohjaan. 2. Kuntien palvelutason ja tarpeen arvioinnin kehittäminen

Saarikoski-Hyttinen, Helena, FK
Penkinpainajaiset koulun perinteenä

Torkkeli, Outi, DI
Kiinteistömarkkinat Suomessa

Vuolanto, Timo, Arkkitehti
Yleiskaavoitus Suur-Helsingissä. Kehitys maankäyttösuunnitelmana ja instituutiona 1900-luvulla

1988
Aalto-Setälä, Terhi, LL
Hesperian sairaalan nuorisopsykiatriset potilaat

Carpen, Kirsti, VTK
Peruskoulun keskeyttäneiden nuorten elämäntavat ja tarinoiden tutkiminen

Erkamo, Viljo, Apul.prof
Helsingin flora

Hutri, Kirsti, FK
Suomenlinnan ja Pihlajasaaren maanilvijäislajisto

Härkki, Taija, MMK
Helsingin kaupungin asukkaiden taloudellisen päätöksenteon perustana olevat tiedot ja niiden käyttö

Mantsinen, Jari, VTL
REGIS-mallin soveltaminen Suomeen

Penttilä, Marikki, Arkkitehti, tekn.lis.
Helsingin ns. vanhan kaupunginosan raken­nushistoria ja alueen asemakaavallisen suojelun tarkastelu

Pitkänen, Seppo, KTK
Suomen kunnallinen tilintarkastus, sen sisältö ja laajuus, kehit­tyminen sekä kehitysnäkymät

Poteri, Paavo, VTM
Äyrit, tulot, vähennykset

Ihalainen-Siniharju, Marjatta, FM
Kodin ja koulun yhteistyö

Sinkkonen, Hanna-Maija, KK
Peruskoulunsa keskeyttäneet nuoret

Uusitalo, Paavo, Prof
Kaupunki ja laki

Walls, Georg, Prof
Social- och hälsovårdens aktörer i storstaden

Tiedustelut:
09-310 36298 tai
tietokeskus@hel.fi26.05.2017 16:50