Suoraan sisältöön

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden organiserar granskningen av Helsingfors stads och stadskoncernens förvaltning och ekonomi och utför den i kommunallagen angivna utvärderingen. Nämnden har nio ledamöter och varje ledamot har en personlig suppleant. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamöter av stadsfullmäktige.

Nämnden bereder de revisionsärenden som ska föreläggas stadsfullmäktige, bl.a. val av stadens revisor. Nämnden bedömer årligen huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har satt upp för staden och stadskoncernen har nåtts. Revisionsnämnden lyder direkt under stadsfullmäktige. Nämnden lämnar utvärderingsberättelsen till stadsfullmäktige före utgången av maj.

Nämnden följer med stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi och förändringarna i dessa. Den godkänner en plan för hur revisionen ska organiseras i dottersammanslutningar och stiftelser som hör till stadskoncernen, utser kandidater till revisorer för dessa samt samordnar stadens och stadskoncernens revision.

Revisionsnämndens föredragningslistor och protokoll finns under ”beslutsfattande”.

Revisionsnämnden sammanträder på åren 2020 enligt följande: 

21.1. kl. 16  
11.2. kl. 16
3.3. kl. 16   
17.3. kl. 16 inställt   
7.4. kl. 16, flyttats till 8.4. kl. 16
14.4. kl. 16
21.4. kl. 16
12.5. kl. 16
2.6. kl. 16
25.8. kl. 16
29.9. kl. 16
17.11. kl. 16 och
15.12. kl. 16
    
 

DELA