Hoppa till innehållet

Organisation

Organisering av utvärdering och revision.

Verket leds av revisionsdirektör Timo Terävä, OFR. Huvudprocesserna är utvärdering, som utvärderingschef Minna Tiili, ansvarar för, och revision, som revisionschef Arto Ahlqvist, OFR, ansvarar för.

Verket har 17 anställda. Fyra av dessa har avlagt OFR-revisorsexamen. Nyckelpersonernas kontaktinformation finns under ”Kontakt och feedback ”.

Utvärdering.

Revisionskontoret bistår revisionsnämnden vid utvärderingen av huruvida de mål som fullmäktige har satt upp för staden och stadskoncernen har nåtts. Målet med utvärderingen är att ge stadsfullmäktige information om strategiska behov av ledning. Utvärderingen genomförs enligt en utvärderingsplan som revisionsnämnden årligen godkänner och resultatet rapporteras i revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Utvärderingen är inriktad på förverkligandet av de mål för verksamhet och ekonomi som gäller sammanslutningar och stiftelser som hör till stadens förvaltningskommuner och till stadskoncernen.Som mål för utvärderingen väljs gemensamma strategier som stadsfullmäktige har godkänt samt viktiga program mellan stadens olika förvaltningar och sektorspecifika program inom staden.

Utvärderingsarbetet styrs av revisionsnämndens sektioner. De bereder utvärderingsärenden under sina sammanträden och besöker stadens och stadskoncernens objekt i enlighet med utvärderingsplanen.

Revision.

Revisionsverket bistår det av stadsfullmäktige valda revisionssamfundet vid den lagstadgade granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Granskningarna görs i enlighet med den plan som utarbetas tillsammans med revisionssamfundet och revisionsverket rapporterar om dessa till revisionssamfundet. I sina egna rapporter inkluderar revisionssamfundet även väsentliga iakttagelser som revisionsverket har gjort.

Granskningarna som hör till granskningsplanen utförs som teamarbete över förvaltningsgränserna i alla ämbetsverk och affärsverk som granskas. Ämbetsverken och anstalterna har inte längre någon ”egen” revisor.

Stadskoncernrevisionen.

Stadskoncernrevisionen bereder ett förslag om hur revisionen ska ordnas i de sammanslutningar och stiftelser som hör till Helsingfors stadskoncern samt bistår revisionsnämnden vid utvärderingen av hur målen som har satts upp för sammanslutningarna och stiftelserna har nåtts.