Hoppa till innehållet

OFR-samfund

Stadsfullmäktige väljer på förslag av revisionsnämnden och på basis av anbudsgivning en revisor som granskar Helsingfors stads förvaltning och ekonomi. Revisorn ska vara ett OFR-samfund (ett samfund som har godkänts av revisionsnämnden inom den offentliga förvaltningen och ekonomin). Revisorn handhar den lagstadgade revisionen av stadens förvaltning och ekonomi. Revisorn granskar:

  1. om stadens förvaltning har skötts i enlighet med lagen och fullmäktiges beslut
  2. om stadens bokslut och hithörande koncernbalansräkning är uppgjorda i enlighet med föreskrifterna och bestämmelserna om uppgörande av bokslut samt om de ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska ansvaren under räkenskapsperioden
  3. om uppgifterna om grunderna för och användningen av statsandelarna är riktiga samt
  4. om stadens interna tillsyn och koncerntillsyn har ordnats på tillbörligt sätt.

Revisorn lämnar för varje räkenskapsperiod en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om bokslutet kan godkännas och om medlemmarna och den ledande tjänsteinnehavaren i organet i fråga kan beviljas ansvarsfrihet. Stadsfullmäktige valde 13.3.2019 KPMG Oy Ab till stadens revisor för åren 2019–2022.  I upphandlingen ingår en option för räkenskapsperioderna 2023 och 2024. Ansvarig revisor är Jorma Nurkkala, CGR, OFR.

KPMG Oy Ab:s adress är Tölöviksgatan 3 A, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 1037, 00101 Helsingfors
Telefon: 0207 603 000.

Dokument (på finska)