Hoppa till innehållet

Avgitfstak - vanliga frågor

Det årliga avgiftstaket för klientavgifter som tas ut för vissa kommunala social- och hälsovårdstjänster har fastställts, och det är 692 euro per år. Då detta belopp har nåtts har klienten rätt att ansöka om ett intyg över att det har nåtts.

Mer information om avgiftstaket finns på social- och hälsovårdssektorns webbplats. Vi har samlat de vanligaste frågorna om avgiftstaket nedan.

Avgiftstak – vad är det?

Ett avgiftstak är ett belopp utöver vilket du inte längre betalar avgifter för tjänster som ingår i avgiftstaket med undantag för den så kallade uppehållsavgiften för kortvarig institutionsvård. Avgiftstaket är nu 692 euro per år. Eurobeloppet är bundet till folkpensionsindexet och det justeras vartannat år. Uppföljningsperioden för avgiftstaket är ett kalenderår.  Det föreskrivs om avgiftstaket i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Du ansvarar själv för att kontrollera att avgiftstaket har nåtts. Efter att ditt avgiftstak har nåtts är en del av tjänsterna som ingår i avgiftstaket avgiftsfria till slutet av året. För detta ska du ansöka om ett intyg över att avgiftstaket har nåtts. Intyget beviljas av den aktör/kommun/samkommun där avgiftstaket nås för den som är mottagare av tjänsten.

Vilka fakturor räknas in i avgiftstaket och vilka gör det inte?

Det står på din faktura om avgiften ingår i avgiftstaket.

I avgiftstaket ingår till exempel följande:

 • Hälsovårdsavgifter (tas ut inte i Helsingfors)
 • Poliklinikavgifter
 • Avgifter för dagkirurgisk vård

I avgiftstaket ingår inte till exempel följande:

 • Avgift för läkarintyg
 • Avgift för sjuktransport
 • Avgift för tjänster som inte användes eller avbeställdes

Vilka ändringar och nya tjänster kommer att ingå i avgiftstaket från och med den 1 januari 2022?

Från och med den 1 januari 2022 kommer det att finnas fler avgifter än tidigare som räknas in i avgiftstaket. Följande avgifter kommer bland annat att räknas in i avgiftstaket i framtiden:

I avgiftstaket ingår till exempel följande avgifter:

 • undersökning och vård av mun och tänder (utom tandtekniska kostnader)
 • vårdåtgärder inom specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar
 • tillfällig hemsjukvård
 • tillfällig hemsjukhusvård

Dessutom kommer klientavgifter som betalas från utkomststödet att räknas in i avgiftstaket från och med den 1 januari 2022.

Mitt avgiftstak nås, vad ska jag göra?

Förvara de fakturor du får som ingår i avgiftstaket enligt besökstid/vårdtid. Beräkningen av avgiftstaket görs enligt mottagen tjänst, så

 • Om avgiftstaket nås för fakturor som skickats av Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst ska du kontakta ekonomiförvaltningstjänstens kundtjänst, tfn 09 310 25300 (mån.–fre. 9.00–15.00)  eller e-post: talpa.maksukatto(at)hel.fi
 • Om avgiftstaket nås för en faktura från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt/HUS, kan du ringa telefonnumret på fakturan. Patientfaktureringen vid HUS-sjukhus betjänar dig vardagar kl. 9–12 på servicenumret 09 471 785 50 eller per e-post potilaslaskutus(at)hus.fi

Varför skickar ekonomiförvaltningstjänsten post till mig?

När klienten har varit i kontakt med ekonomiförvaltningstjänsten och beräkningen av avgiftstaket har gjorts, skickar ekonomiförvaltningstjänsten till klienten ett intyg över att avgiftstaket har nåtts. Dessutom skickas information om underlaget för beräkningen och vid behov ytterligare instruktioner till exempel om mottagaren av tjänsten har betalat för höga avgifter, om fakturor har krediterats, om en ersättande faktura har upprättats för vårddagarna i den kortvariga institutionsvården med uppehållsavgiften. Förutom det ger vi instruktioner om hur man ska agera om klienten är missnöjd med sina ärenden gällande avgiftstaket. Eventuella kreditfakturor och nya ersättande fakturor kommer att skickas så snart som möjligt, och tidpunkten kan avvika från det datum intyget skickades ut med några dagar.

Vilka avgifter ingår i avgiftstaket, det vill säga att de räknas in i det?

Hälsostations besöksavgift (Obs! tas inte ut i Helsingfors), poliklinikavgift, avgift för dagkirurgisk vård, avgift för seriebehandling, avgift för individuell fysioterapi, avgift för natt- eller dagsjukvård, vårddagsavgift för kortvarig institutionsvård, avgift för dagsjukhus inom psykiatri samt avgift för medicinsk rehabiliteringsvård för funktionshindrade personer eller rehabilitering som ges som specialiserad vård för utvecklingsstörda personer.

Varför får jag fortfarande fakturor från social- och hälsovården efter att mitt avgiftstak har nåtts?

Efter att avgiftstaket har nåtts tas en uppehållsavgift på 17,90 euro ut för kortvarig institutionsvård, vilket är ungefär hälften av vårddagsavgiften för anstaltsvården. Avgiften tas ut även för kortvarig psykiatrisk institutionsvård samt för natt- och dagsjukvård. Enligt 6 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården får det, efter att avgiftstaket har nåtts, tas ut högst 22,50 euro per vårddag för kortvarig institutionsvård. Avgiften tas ut inte för personer under 18 år.

Efter att avgiftstaket har nåtts blir en del av tjänsterna som ingår i avgiftstaket avgiftsfria, vilka tjänster/avgifter?

Exempelvis följande tjänster/avgifter:

 • Hälsovårdsavgiften (tas inte ut i Helsingfors)
 • Poliklinikavgiften
 • Avgiften för dagkirurgisk vård
 • Avgiften för individuell fysioterapi 

Mitt avgiftstak har nåtts inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt / HUS, men jag fick ändå en faktura från ekonomiförvaltningstjänsten?

Om ditt avgiftstak har nåtts inom HUS och du har fått en faktura från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst där inte avgiftstaket har beaktats, vänligen kontakta ekonomiförvaltningstjänsten, tfn 09 310 25300 (mån.–fre. 9.00– 15.00), e-post: talpa.maksukatto(at)hel.fi.

Räknas fakturor betalade från utkomststödet in i avgiftstaket?

Från och med den 1 januari 2022 kommer klientavgifter som betalas från utkomststödet att räknas in i avgiftstaket.

De fakturor som baserar sig på behandling som ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller liknande lag räknas inte in i avgiftstaket, och avgifterna iakttas inte i beräkningen.

Vem ansvarar för uppföljningen av att avgiftstaket nås?

Klienten eller dennes företrädare ansvarar för uppföljningen av avgiftstaket (6 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Beräkningen av avgiftstaket börjar efter att klienten tagit kontakt.

Intyget beviljas av den aktör/kommun/samkommun där avgiftstaket nås för den som är mottagare av tjänsten. Beräkningen av avgiftstaket görs enligt mottagen tjänst.

För vilken period beräknas avgiftstaket?

Avgiftstaket är giltigt från och med den dag det nåddes till slutet av samma kalenderår. Uppföljningen av avgifterna/tjänsterna som ingår i avgiftstaket börjar från det första vårdbesöket eller den första vårddagen. Uppföljningsperioden för avgiftstaket är ett kalenderår (den 1 januari–31 december).

Vad händer om de avgifter som räknas in i avgiftstaket är fördelade på två år?

Om den behandling/tjänst klienten har fått är fördelad på två år, registreras antalet behandlingar som ingår i avgiftstaket och de avgifter som tas ut för dem under det år då behandlingen har ägt rum. Giltighetstiden för avgiftstaket upphör alltid på den sista dagen på året, den 31 december.

Mitt avgiftstak har nåtts, men jag har debiterats avgifter efter att det nåddes?

Om det visar sig vid utredningen av att avgiftstaket har nåtts, att för mycket avgifter har tagits ut efter att avgiftstaket nåddes, får klienten den delen av avgifterna tillbaka. För återbetalning ombeds mottagaren av tjänsten alltid att lämna uppgiften om sitt kontonummer i skriftlig form. För att göra detta skickar vi en separat blankett.

Avgifter som räknas in i avgiftstaket beaktas i den ordning tjänsterna utnyttjats, och eventuella avgifter som överstiger avgiftstaket återbetalas i samma ordning. Detta gäller även om faktureringen och/eller betalningen av avgifterna har gjorts i en annan ordning.

Om klienten har öppna och förfallna fakturor, hänförs överbetalningen till en öppen faktura eller öppna fakturor i stället för återbetalningen.

En kreditfaktura?

I samband med beräkningen av avgiftstaket krediteras eventuella överdebiterade fakturor, och nya ersättande fakturor utfärdas i enlighet med avgiftstaket. Kredit- och debetfakturor (nya ersättande fakturor i enlighet med avgiftstaket) skickas till klienten/mottagaren av tjänsten per post.

Överbetalning?

Vid eventuell återbetalning ska klienten meddela sitt kontonummer till Ekonomiförvaltningstjänsten i skriftlig form per e-post till talpa.asiakasrekisteri(at)hel.fi eller per brev till adressen Ekonomiförvaltningstjänsten, Register, PB 247, 00099 HELSINGFORS STAD.

Meddelandet ska innehålla klientens kundnummer, namn, födelsedatum, kontonummer och bankkontoinnehavare.

Ska de ursprungliga fakturorna/kvittona förvaras?

De ursprungliga fakturorna/kvittona bör förvaras, helst i kronologiskt ordning, eftersom de ursprungliga fakturorna/kvittona för behandlingar också måste uppvisas vid begäran för att erhålla ett intyg.

Vilka sjukhus tillhör Helsingfors stad?

Malms sjukhus (utom akutmottagningen som tillhör HUS), Dals sjukhus, Storkärrs sjukhus och Aurora sjukhus.

Hur länge handläggs ansökningar om avgiftstaket?

Handläggningstiden för ansökningarna om avgiftstaket är cirka 2–3 månader efter att mottagaren av tjänsten/klienten tagit kontakt.

Ingår tjänster/avgifter under en närståendevårdares ledighet i avgiftstaket?

De avgifter som tas ut för tjänster under en närståendevårdares lagstadgade ledighet ingår inte i avgiftstaket, och avgifterna beaktas inte i beräkningen.

Ingår tjänster/avgifter som erhållits från en privat serviceproducent i avgiftstaket?

Avgifter för tjänster som mottagaren av tjänsten/klienten själv har erhållit från en privat serviceproducent ingår inte i avgiftstaket, och avgifterna beaktas inte i beräkningen.

Avgifter som tas ut för privata tjänster ingår i avgiftstaket endast om mottagaren av tjänsten/klienten använder tjänsterna i fråga remitterad av en kommun eller samkommun och betalar samma avgift för tjänsterna som för kommunens motsvarande egna tjänster.

Ingår tjänster som erhållits/betalats med en servicesedel i avgiftstaket?

När det gäller tjänster som erhålls med en servicesedel, räknas de självriskandelar som klienten själv ska betala inte in i avgiftstaket. Servicesedeln är inte en köpt tjänst som tillhandahålls eller köps av kommunen. Den är ett alternativ för dem.

Vänligen observera att klientavgifter som hamnar utanför avgiftstaket tas ut till fullt belopp, även om klientens avgiftstak skulle ha nåtts.

Ett avgiftstak för läkemedel?

Avgiftstaket för läkemedelskostnader sköts via FPA. Vänligen kontakta FPA. Mer information:https://www.kela.fi/web/sv/sjuk

Ett avgiftstak för resor?

Avgiftstaket för  reseersättningar  sköts via FPA. Vänligen kontakta FPA. Mer information:https://www.kela.fi/web/sv/sjuk