Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville tietyille asiakasmaksuille on säädetty maksukatto, jonka summa on 692 euroa vuodessa. Tämän summan ylittymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus hakea todistusta maksukaton ylittymisestä.

Maksukatosta kerrotaan lisää sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla. Alle on koottu useimmin kysyttyjä kysymyksiä maksukatosta.

Talpassa on viivettä maksukattopäätösten valmistelussa toukokuussa 2022. Olethan vain kerran yhteydessä sähköpostilla (talpa.maksukatto(at)hel.fi) samasta asiasta, viestit käsitellään saapumisjärjestyksessä.


Mikä maksukatto?

Maksukatto on summa, jonka ylittymisen jälkeen et enää maksa maksukaton piiriin kuuluvista palveluista maksuja lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Maksukatto on nyt 692 euroa vuodessa. Euromäärä on sidottu kansaneläkeindeksiin ja se tarkistetaan joka toinen vuosi. Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi. Maksukatosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa.

Sinun on itse seurattava maksukaton ylittymistä. Kun maksukattosi tulee täyteen, maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle osin maksuttomia vuoden loppuun asti. Sinun on haettava tätä varten todistus maksukaton ylittymisestä. Todistuksen myöntää se taho/kunta/kuntayhtymä, jossa palvelun saajan maksukatto ylittyy.

Mitkä laskut kerryttävät maksukattoa ja mitkä eivät?

Saamassasi laskussa lukee, jos maksu kuuluu maksukaton piiriin. Maksukattoon lasketaan mukaan esimerkiksi:

 • terveyskeskusmaksut (ei peritä Helsingissä)
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksut

Maksukattoon ei lasketa mukaan esimerkiksi:

 • maksu lääkärintodistuksesta
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista

Katso tarkempi listaus https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/maksut/maksukatto

Mitä muutoksia ja uusia palveluja maksukaton piiriin kuuluu 1.1.2022 lukien?

1.1.2022 alkaen maksukattoa kerryttäviä maksuja on aiempaa enemmän. Maksukattoa kerryttävät jatkossa mm. seuraavat maksut:

 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (pl. hammastekniset kulut)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • tilapäinen kotisairaanhoito
 • tilapäinen kotisairaalahoito

Lisäksi toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa 1.1.2022 alkaen.

Maksukatto täyttyy, mitä teen?

Säilytä saamasi maksukattoon kuuluvat laskut käynti-/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä. Maksukaton laskenta tehdään saadun palvelun mukaisessa järjestyksessä, joten:

 • Jos maksukatto ylittyy Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla, ottakaa yhteyttä taloushallintopalvelun asiakaspalveluun, puh. 09 310 25300 (ma–pe 9.00–15.00) tai sähköposti: talpa.maksukatto(at)hel.fi
 • Jos maksukatto täyttyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin/HUS:n lähettämän laskun kohdalla, voitte ottaa yhteyttä laskussa olevaan HUS:n puhelinnumeroon. HUS-sairaaloiden potilaslaskutus palvelee arkisin klo 9–12 palvelunumerossa 09 471 785 50 tai sähköposti potilaslaskutus(at)hus.fi

Miksi taloushallintopalvelu lähettää minulle postia?

Kun asiakas on ollut yhteydessä taloushallintopalveluun ja maksukattolaskelma on tehty, hänelle lähetetään todistus maksukaton ylittymisestä. Lisäksi lähetetään laskelman perusteisiin liittyvää tietoa ja tarvittaessa lisäohjeistusta; esimerkiksi onko palvelun saaja maksanut liikaa maksuja, onko laskuja hyvitetty, tehty korvaava lasku lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivistä ylläpitomaksulla sekä ohje, kuinka toimia, jos asiakas on tyytymätön maksukattoasiassa.

Mahdolliset hyvityslaskut ja uudet korvaavat laskut lähetetään mahdollisimman pian ja ajankohta saattaa poiketa todistuksen lähettämisen ajankohdasta joitakin päiviä.

Mitkä maksut ovat maksukaton piirissä eli kerryttävät maksukattoa?

Terveysaseman käyntimaksu (Huom. käyntimaksua ei peritä Helsingissä), poliklinikkamaksu, päiväkirurgisen hoidon maksu, sarjahoitomaksu, yksilökohtaisen fysioterapian maksu, yö- ja päivähoidon maksu, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu, psykiatrian päiväsairaalan maksu sekä lääkinnällisenä kuntoutuksena vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoidon maksu.

Katso tarkempi listaus https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/maksut/maksukatto

Miksi maksukaton täyttymisen jälkeen saan edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon laskuja?

Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään ylläpitomaksu 17,90 euroa, joka on noin puolet laitoshoidon hoitopäivämaksusta. Maksu peritään myös lyhytaikaisesta psykiatrisesta laitoshoidosta sekä yö- ja päivähoidosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 6 a §:n mukaan maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 22,50 euroa hoitopäivältä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Maksukaton täytyttyä osa maksukaton piirissä olevista palveluista muuttuu maksuttomiksi, mitkä palvelut/maksut?

Mm. seuraavat palvelut/maksut:

 • terveyskeskusmaksu (ei peritä Helsingissä)
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu

Katso tarkempi listaus https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/maksut/maksukatto

Maksukattoni on täyttynyt HUSsissa, mutta sain silti laskun taloushallintopalvelusta?

Jos maksukattosi on täyttynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja olet saanut Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta laskun, jossa ei ole huomioitu maksukattoa, ole yhteydessä taloushallintopalveluun, puh. 09 310 25300 (ma–pe 9.00–15.00), sähköposti: talpa.maksukatto(at)hel.fi.

Kerryttävätkö toimeentulotuella maksetut laskut maksukattoa?

1.1.2022 alkaen toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa.

Ne laskut, joiden perusteena on työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito eivät kerrytä maksukattoa, eikä maksuja huomioida laskennassa.

Kenen vastuulla on seurata maksukaton täyttymistä?

Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 6 a §). Maksukaton laskenta alkaa asiakkaan yhteydenotosta.

Todistuksen myöntää se taho/kunta/kuntayhtymä, jossa palvelun saajan maksukatto täyttyy. Maksukaton laskenta tehdään saadun palvelun mukaisessa järjestyksessä.

Miltä aikaväliltä maksukatto lasketaan?

Maksukatto on voimassa täyttymispäivästä saman kalenterivuoden loppuun asti. Maksukattoon luettavien maksujen/palvelujen seuranta alkaa ensimmäisestä maksullisesta hoitokäynnistä/hoitopäivästä. Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi (1.1.-31-12.).

Entä jos maksukattoa kerryttävät maksut jakaantuvat kahdelle eri vuodelle?

Jos asiakkaan saama hoito/palvelu jakaantuu kahdelle eri vuodelle, maksukattoon sisällytettävät hoitokerrat ja niistä perityt maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin hoito on annettu. Maksukaton voimassaoloaika päättyy aina vuoden viimeinen päivä 31.12.

Maksukattoni on täyttynyt, mutta minulta on peritty maksuja maksukaton täyttymisen jälkeen?

Jos maksukaton täyttymistä/ylittymistä selvitettäessä osoittautuu, että maksuja on peritty liikaa maksukaton täyttymisren/ylittymisen jälkeen, palautetaan tämä osa maksuista asiakkaalle. Palautusta varten palvelun saajalta pyydetään tilinumerotieto aina kirjallisesti. Tätä varten lähetämme erillisen lomakkeen.

Maksukattoa kerryttävät maksut huomioidaan palvelujen käyttämisjärjestyksessä, ja mahdolliset maksukaton ylittävät maksut palautetaan tässä samassa järjestyksessä. Tämä pätee, vaikka maksujen laskutus ja/tai maksaminen on tehty eri järjestyksessä.
Jos asiakkaalla on avoimia erääntyneitä laskuja, palauttamisen sijaan liikasuoritus kohdennetaan avoimeen laskuun/laskuihin.

Hyvityslasku?

Maksukattolaskennan yhteydessä hyvitetään mahdolliset liikaa perityt laskut ja tehdään uudet korvaavat maksukaton mukaiset laskut. Hyvitys- ja veloituslaskut (uudet korvaavat maksukaton mukaiset laskut) lähetetään asiakkaalle/palvelun saajalle postitse.

Liikasuoritus?

Mahdollisessa rahanpalautuksessa asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti tilinumeronsa Taloushallintopalveluun sähköpostitse talpa.asiakasrekisteri(at)hel.fi tai kirjeitse osoitteeseen Taloushallintopalvelu, Rekisterit, PL 247, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Viestissä on ilmoitettava asiakkaan asiakasnumero, nimi, syntymäaika, tilinumero ja pankkitilin omistaja.

Onko alkuperäiset laskut/maksukuitit säilytettävä?

Alkuperäiset laskut/maksukuitit on hyvä säilyttää ja mieluiten aikajärjestyksessä, sillä todistuksen saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset laskut/kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Mitkä sairaalat kuuluvat Helsingin kaupungille?

Malmin sairaala (lukuun ottamatta päivystystoimintoja, jotka kuuluvat Husille), Laakson sairaala, Suursuon sairaala ja Auroran sairaala.

Miten kauan maksukattohakemuksia käsitellään?

Maksukaton käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta palvelunsaajan/asiakkaan yhteydenotosta.

Kuuluuko omaishoitajan vapaan aikana järjestetyt palvelut/maksut maksukattoon?

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittäviä maksuja ei lueta mukaan maksukattoon, eikä maksuja huomioida laskennassa.

Kuuluuko yksityisen palvelun tuottajalta hankitut palvelut/maksut maksukattoon?

Palvelun saajan/asiakkaan itse yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimien palvelujen maksuja ei lueta mukaan maksukattoon, eikä maksuja huomioida laskennassa.

Yksityisistä palveluista perittävät maksut lasketaan maksukattoon vain silloin, kun palvelun saaja/asiakas käyttää ko. palveluja kunnan tai kuntayhtymän ohjaamana ja maksaa ao. palveluista saman maksun kuin vastaavista kunnan omista palveluista.

Kuuluuko palvelusetelillä hankitut/maksetut palvelut maksukattoon?

Palvelusetelillä hankituissa palveluissa asiakkaan maksettavaksi jäävät omavastuuosuudet eivät kerrytä maksukattoa. Palveluseteli ei ole kunnan antamaa eikä kunnan ostamaa ostopalvelua. Palveluseteli on vaihtoehto niille.

Huomioithan, että maksukaton ulkopuolelle jäävät asiakasmaksut peritään täysimääräisesti, vaikka asiakkaan maksukatto olisi ylittynyt.

Lääkekatto?

Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta. Olethan Kelaan yhteydessä. Lisätietoja https://www.kela.fi/sairastaminen

Matkakatto?

Matkakorvausten matkakatto hoidetaan Kelan kautta. Olethan Kelaan yhteydessä. Lisätietoja https://www.kela.fi/sairastaminen