Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville tietyille asiakasmaksuille on säädetty maksukatto, jonka summa vuonna 2020 on 683 euroa vuodessa. Tämän summan täyttymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus hakea todistusta maksukaton täyttymisestä.

Maksukatosta kerrotaan lisää sosiaali- ja terveystoimialan internet-sivuilla. Alle on koottu useimmin kysyttyjä kysymyksiä maksukatosta.


Mikä maksukatto?

Kohtuuttoman korkeaksi nousevien asiakasmaksujen estämiseksi osalle julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon maksullisille palveluille on määrätty vuotuinen maksukatto. Maksukaton euromäärä on 683,00 euroa (vuonna 2020). Euromäärä on sidottu kansaneläkeindeksiin ja se tarkistetaan joka toinen vuosi. Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi. Kun maksukatto täyttyy, palvelun saajalle myönnetään todistus maksukaton täyttymisestä. Todistuksen myöntää se taho/kunta/kuntayhtymä, jossa palvelun saajan maksukatto täyttyy. Huom. Todistuksen saaminen edellyttää aina asiakkaan yhteydenottoa. Maksukatosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa.

Maksukatto täyttyy, mitä teen?

Säilyttäkää saamanne maksukattoon kuuluvat laskut käynti-/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä. Maksukaton laskenta tehdään saadun palvelun mukaisessa järjestyksessä, joten:

  • Jos maksukatto ylittyy Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla, ottakaa yhteyttä taloushallintopalvelun asiakaspalveluun, puh. 09 310 25300 (ma–pe 9.00–15.00), sähköposti: talpa.maksukatto(at)hel.fi

  • Jos maksukatto täyttyy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin/HUS:n lähettämän laskun kohdalla, voitte ottaa yhteyttä laskussa olevaan HUS:n puhelinnumeroon. HUS-sairaaloiden potilaslaskutus palvelee arkisin klo 9–15 palvelunumerossa 09 471 785 50, sähköposti potilaslaskutus(at)hus.fi

Miksi taloushallintopalvelu lähettää minulle postia?

Kun asiakas on ollut yhteydessä taloushallintopalveluun ja maksukattolaskelma on tehty, lähetetään hänelle todistus maksukaton täyttymisestä. Lisäksi lähetetään laskelman perusteisiin liittyvää tietoa ja tarvittaessa lisäohjeistusta; esimerkiksi onko palvelun saaja maksanut liikaa maksuja, onko laskuja hyvitetty, tehty korvaava lasku lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivistä ylläpitomaksulla sekä oikaisuvaatimusohje. Mahdolliset hyvityslaskut ja uudet korvaavat laskut lähetetään mahdollisimman pian ja ajankohta saattaa poiketa todistuksen lähettämisen ajankohdasta joitakin päiviä.

Mitkä maksut ovat maksukaton piirissä eli kerryttävät maksukattoa?

Terveysaseman käyntimaksu (Huom. käyntimaksua ei peritä Helsingissä), poliklinikkamaksu, päiväkirurgisen hoidon maksu, sarjahoitomaksu, yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu), yö- ja päivähoidon maksu, lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu, psykiatrian päiväsairaalan maksu sekä lääkinnällisenä kuntoutuksena vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoidon maksu

Miksi maksukaton täyttymisen jälkeen saan edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon laskuja?

Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään ylläpitomaksu 17,90 euroa (vuonna 2020), joka on noin puolet laitoshoidon hoitopäivämaksusta. Maksu peritään myös lyhytaikaisesta psykiatrisesta laitoshoidosta sekä yö- ja päivähoidosta. Asiakasmaksuasetuksen 26 a § mukaan maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 22,50 euroa hoitopäivältä (vuonna 2020). Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Jos olet saanut laskun jostakin muusta maksukaton piirissä olevasta palvelusta, ota yhteyttä laskun lähettäneeseen tahoon. 

Maksukaton täytyttyä osa maksukaton piirissä olevista palveluista muuttuu maksuttomiksi, mitkä palvelut/maksut?

  • Terveysaseman käyntimaksu (ei peritä Helsingissä)
  • Poliklinikkamaksu
  • Päiväkirurgisen hoidon maksu
  • Psykiatrian päiväsairaalan maksu
  • Sarjahoitomaksu
  • Yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu)

Maksukattoni on täyttynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä/Hus:ssa, mutta sain silti laskun taloushallintopalvelusta?

Jos maksukattosi on täyttynyt Hus:ssa ja olet saanut Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta laskun, jossa ei ole huomioitu maksukattoa, ole yhteydessä taloushallintopalveluun, puh. 09 310 25300 (ma–pe 9.00–15.00), sähköposti: talpa.maksukatto(at)hel.fi.

Kerryttävätkö toimeentulotuella maksetut laskut maksukattoa?

Maksut/laskut, joiden maksamiseen on myönnetty toimeentulotukea, eivät kerrytä maksukattoa eikä maksuja huomioida laskennassa.

Myöskään ne laskut, joiden perusteena on työtapaturma-  ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito eivät kerrytä maksukattoa, eikä maksuja huomioida laskennassa.

Kenen vastuulla on seurata maksukaton täyttymistä?

Maksukertymän seuranta on asiakkaan tai hänen edustajansa vastuulla (asiakasmaksuasetus 26 b §). Maksukaton laskenta alkaa asiakkaan yhteydenotosta.

Todistuksen myöntää se taho/kunta/kuntayhtymä, jossa palvelun saajan maksukatto täyttyy. Maksukaton laskenta tehdään saadun palvelun mukaisessa järjestyksessä.

Minulta kysytään suostumusta maksukattotietojen keräämiseksi, miksi?

Palvelun käyttäjän maksukattoa kerryttävät käynnit ja hoitojaksot ovat salassa pidettäviä tietoja ja niiden luovuttaminen kuntien ja kuntayhtymien välillä edellyttää aina palvelun saajan suostumusta.

Miltä aikaväliltä maksukatto lasketaan?

Maksukatto on voimassa täyttymispäivästä saman kalenterivuoden loppuun asti. Maksukattoon luettavien maksujen/palvelujen seuranta alkaa ensimmäisestä maksullisesta hoitokäynnistä/hoitopäivästä. Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi (1.1.-31-12.).

Entä jos maksukattoa kerryttävät maksut jakaantuvat kahdelle eri vuodelle?

Jos asiakkaan saama hoito/palvelu jakaantuu kahdelle eri vuodelle, maksukattoon sisällytettävät hoitokerrat ja niistä perityt maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin hoito on annettu. Maksukaton voimassaoloaika päättyy aina vuoden viimeinen päivä 31.12.

Maksukattoni on täyttynyt, mutta minulta on peritty maksuja maksukaton täyttymisen jälkeen?

Jos maksukaton täyttymistä selvitettäessä osoittautuu, että maksuja on peritty liikaa maksukaton täyttymisen jälkeen, palautetaan tämä osa maksuista asiakkaalle. Palautusta varten palvelun saajalta pyydetään tilinumerotieto aina kirjallisesti. Tätä varten lähetämme erillisen lomakkeen.

Maksukattoa kerryttävät maksut huomioidaan palvelujen käyttämisjärjestyksessä, ja mahdolliset maksukaton ylittävät maksut palautetaan tässä samassa järjestyksessä. Tämä pätee, vaikka maksujen laskutus ja/tai maksaminen on tehty eri järjestyksessä.

Jos asiakkaalla on avoimia erääntyneitä laskuja, palauttamisen sijaan liikasuoritus kohdennetaan avoimeen laskuun/laskuihin.

Hyvityslasku?

Maksukattolaskennan yhteydessä hyvitetään mahdolliset liikaa perityt laskut ja tehdään uudet korvaavat maksukaton mukaiset laskut. Hyvitys- ja veloituslaskut (uudet korvaavat maksukaton mukaiset laskut) lähetetään asiakkaalle/palvelun saajalle postitse.

Liikasuoritus?

Mahdollisessa rahanpalautuksessa asiakkaan tulee ilmoittaa kirjallisesti tilinumeronsa Taloushallintopalveluun  sähköpostitse talpa.asiakasrekisteri(at)hel.fi tai kirjeitse osoitteeseen Taloushallintopalvelu, Rekisterit, PL 247, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Viestissä on ilmoitettava asiakkaan asiakasnumero, nimi, syntymäaika, tilinumero ja pankkitilin omistaja.

Onko alkuperäiset laskut/maksukuitit säilytettävä?

Alkuperäiset laskut/maksukuitit on hyvä säilyttää ja mieluiten aikajärjestyksessä, sillä todistuksen saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset laskut/kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Mitkä sairaalat kuuluvat Helsingin kaupungille?

Malmin sairaala (lukuun ottamatta päivystystoimintoja, jotka kuuluvat Husille), Laakson sairaala ja Suursuon sairaala.

Miten kauan maksukattohakemuksia käsitellään?

Maksukaton käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta palvelunsaajan/asiakkaan yhteydenotosta.

Kuuluuko omaishoitajan vapaan aikana järjestetyt palvelut/maksut maksukattoon?

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista perittäviä maksuja ei lueta mukaan maksukattoon, eikä maksuja huomioida laskennassa.

Kuuluuko yksityisen palvelun tuottajalta hankitut palvelut/maksut maksukattoon?

Palvelun saajan/asiakkaan itse yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimien palvelujen maksuja ei lueta mukaan maksukattoon, eikä maksuja huomioida laskennassa.

Yksityisistä palveluista perittävät maksut lasketaan maksukattoon vain silloin, kun palvelun saaja/asiakas käyttää ko. palveluja kunnan tai kuntayhtymän ohjaamana ja maksaa ao. palveluista saman maksun kuin vastaavista kunnan omista palveluista.

Lääkekatto?

Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta. Olethan Kelaan yhteydessä. Lisätietoja https://www.kela.fi/sairastaminen

Matkakatto?

Matkakorvausten matkakatto hoidetaan Kelan kautta. Olethan Kelaan yhteydessä. Lisätietoja https://www.kela.fi/sairastaminen