Hoppa till huvudinnehåll

Information för planerare

Läs information riktad till experter: om planerarnas kompetenskrav, om planering samt Helsingfors allmänna avisningar om planeringens fukthantering, om grönytefaktorn och högt byggande.

På den här sidan

Planerarnas behörighet

Ett byggnadsprojekt måste ha en huvudplanerare, en byggplanerare och för det mesta också en eller flera specialplanerare. Projektets planerare namnges i Lupapiste och planerarna anger själva informationen om sin arbetserfarenhet och utbildning i Lupapiste.

Läs upp behörighetskraven på webbplatsen för bygandets topten-praxis (på finska)

Göra upp planer och ritningar

Projektets planer och ritningar levereras via Lupapiste.
Skala:

  • Planritning, 1:500
  • Fasadbilder, genomskärnings- och planritningar, 1:100.
  • Situationsplan och gårdsplaner för småhusprojekt, 1:200
  • Annat kompletterande planeringsmaterial i enlighet med planens innehåll, exempelvis detaljer på fönster och annat, 1:1.

Kontrollera att alla bilagor du laddar upp är i PDF-format, rätt svängda och i rätt skala (pappersark 1:1, A4-multipla). 

Läs närmare anvisningar (på finska): PDF-tiedoston luonti mustavalkoiseen rakennuspiirustustulostukseen (pdf, 1 MB)

Lämna in och underteckna specialplanerna i Lupapiste. När du har bokat en presentationstid och levererat planerna till Lupapiste, meddela detta till områdets inspektionsingenjör per e-post.

För presentationen av planerna gäller följande anvisningar:

  • Dokumenten bör ha ett titelblad med bara en korrekt ifylld titel, revisionstabell och eventuellt positionsdiagram samt tillräckligt med plats för arkiveringsanteckningar.
  • Bilder av ritningen, definitionstexter, referenser till dokument eller fördelningstabell bör inte finnas på titelbladet.
  • Titeln bör innehålla uppgifter om byggobjektet, planeraren och planerarens examen samt ritningens innehåll.
  • Bifoga även en förteckning över ritningarna om planernas antal överstiger 10.
  • Filerna bör vara i formatet PDF/A.

Se också Miljöministeriets anvisningar om planer och utredningar gällande byggande.

Stadsbildsarbetsgrupp och teknisk arbetsgrupp

Helsingfors stadsbildsarbetsgrupp ger på begäran utlåtanden och deltar i beredningen och bedömningen av stadsbildsmässigt betydande projekt.  

Arbetsgruppen samlas med två veckors mellanrum på måndagar från kl. 14. Huvudplaneraren skickar presentationsmaterialet till tillståndshandläggaren genom Lupapiste senast tre veckor före mötet och kompletteringar till materialet senast måndagen före mötet.

I arbetsgruppen ingår utöver cheferna för byggnadstillsynens tillståndsenheter och arbetsgruppens sekreterare också representanterna för stadsrums- och landskapsplanering i stadsmiljösektorn och för områdesbyggande vid stadskansliet. I arbetsgruppen ingår också utomstående arkitektmedlemmar som har specialiserat sig på nybyggande och reparationsbyggande och vid behov andra experter, såsom en representant för stadsmuseet.

Byggnadstillsynens tekniska arbetsgrupp stöder bedömningen av tekniska lösningar i projekten med bygglov och ger på begäran utlåtanden om nya byggnadstekniska lösningar.

Arbetsgruppen samlas med två veckors mellanrum på torsdagar från kl. 8.30. Planeraren skickar presentationsmaterialet till tillståndshandläggaren genom Lupapiste senast en vecka före mötet och kompletteringar till materialet senast måndagen före mötet.

I arbetsgruppen ingår utöver cheferna för Helsingfors byggnadstillsyns konstruktionsenhet och husteknikenhet också representanterna för Helsingfors miljötjänster och räddningsverk samt tre utomstående expertmedlemmar.

Läs anvisningen om presentationsmaterialet som ska skickas till stadsbildsarbetsgruppen och den tekniska arbetsgruppen: Presentationsmaterialet för projekt som behandlas i miljö- och tillståndssektionen och stadsbildsarbetsgruppen (på finska, pdf, 1 MB)

Helsingfors anvisningar för planeringen

En utredning om fukthantering kan krävas som bilaga till en bygglovsansökan.

Utredningen gäller alla nybyggnadsprojekt samt sådana renoverings- och ändringsarbeten där det finns risk att konstruktionerna utsätts för fukt.
Sådana renoverings- och ändringsarbeten kan vara vindsutbyggnad, fasadremont eller fönsterbyte.

Utredningen gäller för de delar som är tillämpliga på småhusbyggare. Byggnadstillsynen informerar vid småhusprojektens inledande förhandlingar om vilket slags utredning som krävs.

Läs anvisningen: Fukthantering (på finska, pdf, 2 Mb)

I Helsingfors klassificeras utrymmena i tre rökventilationsnivåer.

Till rökventilationsnivå I hör bland annat vanliga bostads- och kontorsbyggnader och deras översta källarvåning, daghem, enplans industrihallar, butiker och motionsutrymmen. I dessa objekt krävs ingen separat planerare för rökhantering, men rökventilationen måste framställas i projektets huvudritningar.

I vissa objekt som tillhör rökventilationsnivå II samt i alla objekt som tillhör nivå III, krävs en separat planerare för rökhantering.

Läs anvisningen: Rökventilation från byggnader (på finska, pdf, 1 Mb)

I Helsingfors används grönytefaktorn som hjälpmedel vid gårdsplaneringen om detta anges i detaljplanen. Numera gäller detta närmast nya höghusområden.

Genom att beräkna grönytefaktorn kan planeraren säkerställa att det finns en tillräcklig och mångsidig grönyta på tomten och att dagvattenhanteringen kan ske så naturligt som möjligt. Grönytefaktorn beskriver förhållandet mellan ytan av växtligheten på tomten och lösningarna som fördröjer dagvattnet och tomtens yta.

I verktyget för beräkning av grönytefaktorn ges olika element på gårdarna olika viktning. Beräkningsverktyget kalkylerar ett värde för gårdsplanen, vilket jämförs med tomtens målsättningsvärde.

​​​​​​​Beräkningsverktyg för grönytefaktor (Excel-tabell).

Grönytefaktor-metod: Vanliga frågor (på finska, pdf).

Helsingfors anvisningskort för högt bryggande måste följas om byggnaden som ska byggas är 16 våningar eller högre inklusive källarvåningar. För de brandtekniska frågornas del måste korten följas om byggnadens höjd överstiger 56 meter.

Byggnadsanvisningen innehåller konstruktionskort, husteknikkort (VVS), kort som gäller brandsäkerheten, akustikkort samt allmänna kort som gäller byggandets alla delområden.

Läs anvisningen: Byggnadsanvisning för högt byggande 2018 – Anvisningskort (på finska, pdf, 3 Mb)