Hoppa till huvudinnehåll

Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Tillstånd för och utlåtande om miljöåtgärder

Du behöver ett tillstånd för miljöåtgärder för jordbyggnadsarbeten och i vissa fall för trädfällning. Ett utlåtande om miljöåtgärder kan räcka vid mindre projekt.

På den här sidan

Du behöver ett tillstånd för miljöåtgärder för jordbyggnadsarbeten som ändrar landskapet, såsom grävning, sprängning eller fyllning. I vissa fall behöver du ett tillstånd också för trädfällning.

Du behöver inte alltid ett tillstånd för miljöåtgärder utan ett utlåtande om miljöåtgärder kan vara tillräckligt. I Lupapiste får du uppgiften om vilket som behövs för ditt projekt. För förberedande arbeten för projekt enligt en anhängig ansökan om bygglov eller detaljplan kan man ofta ge ett utlåtande om miljöåtgärder.

Du behöver inget tillstånd för eller utlåtande om miljöåtgärder om åtgärden förknippas med

- utförandet av åtgärder enligt ett beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd

- utförandet av åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga en general- eller detaljplan, om du till exempel fäller träd på en byggnadsyta som anvisas i detaljplanen.

Ansök om tillstånd för eller utlåtande om miljöåtgärder

Elektronisk tjänst

Ansök om tillstånd eller utlåtande

Kräver identifiering

Anvisningar för byggprojekt

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2022 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbesluten hålls officiellt framlagda i 14 dygn. Under den tiden är det möjligt att begära en omprövning hos stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.

Byggnadstillsynens anslagslista ser du i Lupapiste i tjänsten Julkipano (på finska, inloggning krävs inte)

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndet har vunnit laga kraft om begäran om omprövning eller anförande av besvär inte har gjorts. Miljö- och tillståndssektionens beslut som begäran om omprövning gäller kan du överklaga hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 14 eller 30 dagar.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Därefter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste . Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

  1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
  2. Ange gatuadress där projektet utförs.
  3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
  4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran .