Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Rivningslov och -anmälan

Innan du kan riva en byggnad behöver du ett rivningslov eller ska du göra en rivningsanmälan.

På den här sidan

Du behöver ett tillstånd för att riva en byggnad i detaljplaneområdet eller då området är försett med ikraftvarande byggförbud för att utarbeta en detaljplan. Rivningslov behövs inte om det gällande bygglovet kräver rivning av byggnaden.

Du kan riva en byggnad utan rivningslov med en rivningsanmälan om byggnaden i fråga är en ekonomibyggnad eller annan mindre betydelsefull byggnad och den inte är historiskt eller arkitektoniskt värdefull.

Rivningsanmälan ska göras senast 30 dagar innan rivningsarbetet påbörjas. Vi kan av välgrundade skäl kräva ansökan om ett rivningslov innan rivningsarbetet påbörjas.

Bilagor till rivningslov och -anmälan

Bifoga rivningslovet följande bilagor

 • fotografier av den byggnad som ska rivas
 • en situationsplan eller ett kartutdrag där det tydligt har markerats den byggnad som ska rivas
 • en äganderättsutredning av tomten
 • en redogörelse för ordnande av rivningsarbetet och utnyttjande av de användbara byggnadsdelarna
 • en redogörelse för mängden byggavfall, dess kvalitet, sortering och hantering samt placeringsplats
 • en redogörelse för bygg- eller rivningsavfall som är farligt för hälsan eller miljön och hantering av det om projektet medför sådant avfall
 • en kartläggning av asbest och andra farliga material
 • en redogörelse för behandling av förorenade jordmassor om det finns eventuellt förorenad jordmån i projektområdet
 • en redogörelse för eventuella servitut som riktas till byggnaden
 • en redogörelse för hörande av grannar om den byggnad som ska rivas ligger vid tomtgränsen eller om rivningen annars påverkar miljön eller servitut som gäller området

Bifoga rivningsanmälan följande bilagor:

 • fotografier av den byggnad som ska rivas
 • en situationsplan eller ett kartutdrag där det tydligt har markerats den byggnad som ska rivas
 • en redogörelse för mängden byggavfall och dess kvalitet samt hantering
 • en redogörelse för bygg- eller rivningsavfall som är farligt för hälsan eller miljön och hantering av det om projektet medför sådant avfall

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2022 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbesluten hålls officiellt framlagda i 14 dygn. Under den tiden är det möjligt att begära en omprövning hos stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.

Byggnadstillsynens anslagslista ser du i Lupapiste i tjänsten Julkipano (på finska, inloggning krävs inte) (Länk leder till extern tjänst)

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndet har vunnit laga kraft om begäran om omprövning eller anförande av besvär inte har gjorts. Miljö- och tillståndssektionens beslut som begäran om omprövning gäller kan du överklaga hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 14 eller 30 dagar.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Därefter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste (Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

 1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
 2. Ange gatuadress där projektet utförs.
 3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
 4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska) (Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran (Länk leder till extern tjänst).