Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Bygglov och utlåtande

Bygglov behövs till exempel för nybyggande, tillbyggnad eller stora renoveringsprojekt. Om det är fråga om en mindre byggnads- och husteknisk reparation eller ändring, behövs inget bygglov utan man kan göra ett utlåtande.

På den här sidan

Du behöver ett bygglov när du bygger en ny byggnad eller tillbyggnad, bygger ytterligare våningsyta i en befintlig byggnad, väsentligt ändrar byggnadens användningsändamål eller genomför ett stort renoveringsprojekt.

Projektet kräver ett bygglov om arbetena påverkar användarnas säkerhet eller hälsa. Till exempel behöver du ett bygglov för vindsbyggande, stambyte eller byggande av bastu.

För projekt som kräver ett bygglov behövs alltid en förhandsförhandling. Förhandsförhandling ombes genom rådgivningsbegäran i Lupapiste.

Vid mindre byggnads- och hustekniska renoverings- och ändringsåtgärder, såsom byggandet av en ny dörröppning eller en eldstad eller en rökkanal, kan man fallspecifikt bedöma om ett utlåtande är tillräckligt eller om projektet kräver ett bygglov.

I ansökan i Lupapiste kan du ange i projektbeskrivningen att du ansöker om ett Z-utlåtande. När du har fyllt i ansökan och sparat dess bilagor och planer i Lupapiste, bokar den planerare som utarbetat projektritningarna en tid hos områdets inspektionsingenjör. Inspektionsingenjören bedömer vid mötet om ett utlåtande är tillräckligt eller om ett bygglov krävs.

Ansök om bygglov och utlåtande innan du inleder byggprojektet.

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda. Avgiftsbeloppet påverkas av till exempel byggnadens storlek, renoveringens omfattning och läget. I Helsingfors stadsdelar 1–27 och 31 läggs 15 procent till avgiften för handläggningen av tillstånd.   

Exempel på avgifterna för handläggningen av tillståndsansökan:

  • Grundavgiften för ett bygglov för en byggnad är 847 euro. Därtill tas ut 5,9 euro/m².
  • Avgiften för åtgärdstillstånd är i genomsnitt 648 euro. Avgiften varierar mellan 363 och 933 euro beroende på åtgärdens omfattning. Ett undantag är åtgärdstillståndet för bergvärmeprojekt som är gratis för under 1 000 meter djupa bergvärmebrunnar.
  • I småhusprojekten hör staden grannarna gratis. I de övriga projekten kostar tjänsten 399 euro.

Se alla avgifter som gäller tillstånd: Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2022 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbesluten hålls officiellt framlagda i 14 dygn. Under den tiden är det möjligt att begära en omprövning hos stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.

Byggnadstillsynens anslagslista ser du i Lupapiste i tjänsten Julkipano (på finska, inloggning krävs inte) (Länk leder till extern tjänst)

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndet har vunnit laga kraft om begäran om omprövning eller anförande av besvär inte har gjorts. Miljö- och tillståndssektionens beslut som begäran om omprövning gäller kan du överklaga hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 14 eller 30 dagar.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Därefter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste (Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

  1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
  2. Ange gatuadress där projektet utförs.
  3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
  4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska) (Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran (Länk leder till extern tjänst).

Stadsbildsarbetsgrupp och teknisk arbetsgrupp

Helsingfors stadsbildsarbetsgrupp ger på begäran utlåtanden och deltar i beredningen och bedömningen av stadsbildsmässigt betydande projekt.  

Arbetsgruppen samlas med två veckors mellanrum på måndagar från kl. 14. Huvudplaneraren skickar presentationsmaterialet till tillståndshandläggaren genom Lupapiste senast tre veckor före mötet och kompletteringar till materialet senast måndagen före mötet.

I arbetsgruppen ingår utöver cheferna för byggnadstillsynens tillståndsenheter och arbetsgruppens sekreterare också representanterna för stadsrums- och landskapsplanering i stadsmiljösektorn och för områdesbyggande vid stadskansliet. I arbetsgruppen ingår också utomstående arkitektmedlemmar som har specialiserat sig på nybyggande och reparationsbyggande och vid behov andra experter, såsom en representant för stadsmuseet.

Byggnadstillsynens tekniska arbetsgrupp stöder bedömningen av tekniska lösningar i projekten med bygglov och ger på begäran utlåtanden om nya byggnadstekniska lösningar.

Arbetsgruppen samlas med två veckors mellanrum på torsdagar från kl. 8.30. Planeraren skickar presentationsmaterialet till tillståndshandläggaren genom Lupapiste senast en vecka före mötet och kompletteringar till materialet senast måndagen före mötet.

I arbetsgruppen ingår utöver cheferna för Helsingfors byggnadstillsyns konstruktionsenhet och husteknikenhet också representanterna för Helsingfors miljötjänster och räddningsverk samt tre utomstående expertmedlemmar.

Läs anvisningen om presentationsmaterialet som ska skickas till stadsbildsarbetsgruppen och den tekniska arbetsgruppen: Presentationsmaterialet för projekt som behandlas i miljö- och tillståndssektionen och stadsbildsarbetsgruppen (på finska, pdf, 1 MB)