Hoppa till huvudinnehåll

Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Byggbarhetsutredning av bergvärme och avtal

Beställ byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn där du får information om en bergvärmebrunn kan byggas på din tomt. Ansök om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet. Ingå ett arrende- eller placeringsavtal med staden.

Om du bygger på en arrendetomt som ägs av Helsingfors stad och arrendeavtalet inte tillåter byggande av en bergvärmebrunn, måste du ansöka om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet. I nya arrendeavtal kan man avtala om bergvärmebrunnar redan vid inrättandet av markarrendeavtal.

Beställ byggbarhetsutredning av en bergvärmebrunn

I byggbarhetsutredningen av en bergvärmebrunn får du veta om det under objektområdet finns underjordiska utrymmen, konstruktioner, platsreserveringar eller ledningar som kan påverka planerna för bergvärme. Eller om fastigheten ligger på ett grundvatten-, naturskydds- eller fornminnesområde som kan hindra byggandet av bergvärmesystem.

Du behöver en byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn för bygglovansökan eller åtgärdstillstånd för projektet.

Ytterligare upplysningar

När du beställer en byggbarhetsuttredning för en småhustomt, bifoga beställningen en kartritning där det har markerats platserna för planerade bergvärmebrunnar. Av kartan ska framgå fastigheten och dess gränser.

Beställ för tomter för flervåningshus först en förhandsförfrågning, där det utreds om byggande av bergvärmesystem är möjligt för fastigheten. När en mer detaljerad plan är färdig, beställ en byggbarhetsutredning. Bifoga beställningen en situationsplan där det har markerats platserna för och uppgifterna om djup samt riktnings- och lutningsvinklar.

För beställningen behöver du följande uppgifter:
- den sökandes e-postadress och telefonnummer
- gatuadress och fastighetsbeteckning.

Ansök om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet

Om du bygger på en arrendetomt som ägs av Helsingfors stad och arrendeavtalet inte tillåter byggande av en bergvärmebrunn, måste du ansöka om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet. I nya arrendeavtal kan man avtala om bergvärmebrunnar redan vid inrättandet av markarrendeavtal.

Ingå ett placeringsavtal för bergvärme i allmänna områden

Du behöver ett placeringsavtal med staden om bergvärmebrunnar byggs eller placeras i ett allmänt område. I utredningen av byggbarhet får du information om att ingå ett placeringsavtal och huruvida du också behöver arrendeavtal med staden.

Ingå ett placerings- och arrendeavtal innan du ansöker om bygglov eller åtgärdstillstånd. Bifoga det godkända avtalet till tillståndsansökan.

Om du behöver ett arrendeavtal, vänligen kontakta: tonttivalvonta@hel.fi.

Mer information om placering av en bergvärmebrunn i ett allmänt område: kymp.maalampo@hel.fi.

Elektronisk tjänst

Ansök om placeringsavtal hos staden

Kräver identifiering