Sidorna kan innehålla felaktiga uppgifter på grund av en inexakt översättning.

Kontrollera uppgifterna på de finskspråkiga sidorna eller via byggnadstillsynens rådgivning.

Åtgärdstillstånd

Du behöver ett åtgärdstillstånd till exempel för att bygga en liten ekonomibyggnad, för flera renoverings- och ändringsarbeten samt för att bygga ett bergvärme- eller avloppsvattensystem.

På den här sidan

I stället för ett bygglov kan du för byggandet ansöka om ett åtgärdstillstånd om det är fråga om en liten ekonomibyggnad eller annan konstruktion. Åtgärdstillståndet behövs också för renoverings- och ändringsarbeten, såsom vissa fasadåtgärder och sammanläggning och delning av lägenheter, när bärande konstruktioner inte rivs eller ändras i projektet. Även byggandet av bergvärme- och avfallsvattensystem kräver ett åtgärdstillstånd.

Byggnadsordningen befriar vissa åtgärder från ansökning om åtgärdstillstånd. Se på sidan Anvisningar för byggnadsprojekt om ditt projekt kräver ett tillstånd.

Ansök om tillstånd innan du inleder projektet. För att garantera projektets smidighet är det alltid bra att ha en förhandsförhandling om projektet innan du lämnar in tillståndsansökan. Förhandsförhandling ombes genom rådgivningsbegäran i Lupapiste. Vid mindre åtgärder kan det med förhandsförhandling garanteras om ett stadsbildsmässigt utlåtande räcker i stället för ett åtgärdstillstånd.

Priser på och behandling av tillstånd

Tillstånden för och utlåtandena om byggande är i regel avgiftsbelagda.

Se alla avgifter som gäller tillstånd:

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2022 (på finska, pdf )

Helsingfors byggnadstillsyntaxa 2023 (på finska, pdf )

Den sökande får beslutet om godkännande till Lupapiste. 

Tillståndsbesluten hålls officiellt framlagda i 14 dygn. Under den tiden är det möjligt att begära en omprövning hos stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion.

Byggnadstillsynens anslagslista ser du i Lupapiste i tjänsten Julkipano (på finska, inloggning krävs inte) (Länk leder till extern tjänst)

Tillståndsbesluten hittar du på webbsidan:  

Du kan bekanta dig med anslagslistan och besluten också i nedre entréhallen av stadsmiljösektorns kundtjänst på Verkstadsgatan 8.

Tillståndet har vunnit laga kraft om begäran om omprövning eller anförande av besvär inte har gjorts. Miljö- och tillståndssektionens beslut som begäran om omprövning gäller kan du överklaga hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 14 eller 30 dagar.

Du kan inleda byggandet först när ditt tillstånd har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena ska påbörjas inom tre år från det att bygglovet beviljats och byggandet ska vara färdigt inom fem år från det att bygglovet vunnit laga kraft. Arbetena enligt ett åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder ska göras inom tre år.

Ansök om förlängning av tillståndet under giltighetstiden. Därefter ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

I Helsingfors ansöks tillstånd gällande byggandet elektroniskt i tjänsten Lupapiste (Länk leder till extern tjänst). Även allmän och projektspecifik handledning och rådgivning görs i regel genom Lupapiste. Handlingarna i anslutning till ansökan och tillsynen under byggtiden skickas i elektronisk form till Lupapiste.

Så här börjar och frågar du om råd i Lupapiste

  1. Registrera dig i tjänsten för första gången. I fortsättningen loggar du in med e-postadress och lösenord.
  2. Ange gatuadress där projektet utförs.
  3. Fråga om råd genom att trycka på knappen Kysy neuvoa högst upp till höger. 
  4. Skriv en kort beskrivning av projektet och din fråga. Du blir hänvisad till en rätt expert. 

Efter rådgivningen kan du omvandla din rådgivningsbegäran till tillståndsansökan.

Behöver du hjälp med att använda Lupapiste?

I bruksanvisningen för Lupapiste (på finska) (Länk leder till extern tjänst) hittar du anvisningar för bland annat registrering och inloggning, hur man gör en ny ansökan och rådgivningsbegäran, hur rådgivningsbegäran omvandlas till tillståndsansökan eller hur ansökan lämnas in.

Tekniskt stöd till användningen av Lupapiste får du vid behov med en blankett för stödbegäran (Länk leder till extern tjänst).