Förnyelse av Degerövägen

Degerövägen är den första stadsbulevarden, det vill säga parkgatan som byggs i Helsingfors. Mitten av den nuvarande Degerövägen mellan Hundholmsvägen och Uppbyvägen kommer att omvandlas till en parkgata, med utrymme reserverat för spårvägen. I framtiden kommer gatan att användas av fotgängare, cyklister, bussar, spårvagnar och bilar. Spårvägen Kronbroarna som går mellan centrum och Degerö kommer i framtiden också att använda denna gatudel.
Havainnekuva Laajasalontiestä.

Degerövägen är den första stadsbulevarden, det vill säga parkgatan som byggs i Helsingfors. Mitten av den nuvarande Degerövägen mellan Hundholmsvägen och Uppbyvägen kommer att omvandlas till en parkgata, med utrymme reserverat för spårvägen. I framtiden kommer gatan att användas av fotgängare, cyklister, bussar, spårvagnar och bilar. Spårvägen Kronbroarna som går mellan centrum och Degerö kommer i framtiden också att använda denna gatudel.

De största ändringarna görs vid Rävsundsvägen. Rävsundsvägens bro rivs och Degerövägens yta höjs från den nuvarande höjden, varvid korsningen blir en trafikljusstyrd plankorsning.

I samband med gatuarbetet byggs även kommunalteknik. Gatans belysning samt vattenförsörjnings- och fjärrvärmeledningar förnyas. Dessutom byggs el- och telekommunikationskablar för det ökande antalet invånare. Gatuträd planteras etappvis när gatuinfrastrukturen och tomterna blir klara.

Efter upprustningen kommer det på Degerövägen att finnas två körfiler åt vardera hållet, enkelriktade cykelvägar, trottoarer, trädrader samt en reservation för spårvägen som kommer att byggas i ett senare skede. På gatan byggs även hållplatser för kollektivtrafiken samt service- och parkeringsfickor.

Utmed bulevarden byggs även bostäder för cirka ett tusen invånare. De första byggnaderna mellan Degerövägen och Mjölövägen är redan klara. 

Byggandet inleddes i mars 2021 och blir klart 2022. Gatan kommer att slutföras till sin slutliga form senare under 2020-talet, när Kronobroarna-spårvägen bygger räls och spårvagnshållplatser på gatan.

Työalue kartalla.

Informationstillfällen 24.3.2021 och 25.3.2021

Helsingfors stad, entreprenören Tieluiska Oy och spårvägsalliansen Kronbroarna ordnade 25.3 klockan 17–18 ett webbtillfälle om det kommande gatuarbetet för invånarna i Degerö. Dessutom ordnades ett webbtillfälle för företagare 24.3.

Bifogat kan du bekanta dig med specialmaterialen från tillfällena samt frågor som invånare och företagare har ställt och svar på dessa.