Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovården samt räddningstjänsterna i Helsingfors fortsätter som förut, men finansieras framöver av staten 

Staden erbjuder social-, hälsovårds- och räddningstjänster åt helsingforsarna även nästa år. Den riksomfattande reformen leder i början till förändringar i Helsingfors stads administration och finansiering.  
Personal i sjukhuset.
Personalen fortsätter som stadens anställda. Bild: Sakari Röyskö

Social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna i Helsingfors bildar tillsammans en ny social-, hälsovårds- och räddningssektor, vars verksamhet inleds 1.1.2023  Sektorchef Juha Jolkkonen leder sektorn. Personalen fortsätter som stadens anställda. Den nya sektorn har statlig finansiering och social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget ska separeras från den övriga stadens.   

I resten av Finland tar välfärdsområden över social- och hälsovården samt räddningsväsendet, men detta gäller inte Helsingfors. Helsingfors stad har fortfarande organiseringsansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet.   

Svenskspråkiga aktiviteter dagtid och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning flyttas till vissa delar från Kårkulla samkommun till den nya sektorn. 

Till skillnad från landet i övrigt bibehålls elev- och studenthälsan vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, men finansieras av staten. 

Helsingfors stad har fortfarande ansvaret för att främja hälsa och välfärd på kommunal nivå. 

- Trots den tunga pandemitiden och försvårade situationen med personalen har vi i Helsingfors lyckats förbereda oss på reformen av social-, hälsovårds- och räddningsväsendet som planerat. Vi vidareutvecklar målmedvetet stadsbornas hälsotjänster och räddningsväsendet tryggar Helsingforsbornas vardag även i framtiden, säger sektorchef Juha Jolkkonen. 

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn finansieras framöver av staten  

På grund av social- och vårdreformen måste Helsingfors separera social-, hälsovårds- och räddningstjänsternas ekonomi i både bokföringen och budgeten. Från och med ingången av 2023 finansieras social- och hälsovården samt räddningsväsendet med statlig allmän täckning samt intäkter från klientavgifter och övriga verksamhetsintäkter.   

Reformen påverkar stadens kommunalskattesats eftersom den nya sektorn finansieras av staten. Helsingfors kommunalskattesats för 2023 fastställdes till 5,36 %. Framöver betalar ivånarna en större andel som statlig skatt och en mindre andel åt kommunen. Nivån för förvärvsinkomstbeskattningen förändras dock inte.  

- Det finns ett behov av att snabbt ändra välfärdsområdenas finansieringsmodell. Det är en stor utmaning då modellen i nuläget inte tar hänsyn till städernas särdrag och vilka kostnader de orsakar. Om staten verkligen vill ingripa i t.ex. segregation, måste städernas problem lösas. Satsningar som behövs för att motarbeta segregation borde också identifieras i finansieringsmodellen bättre än nu. Det är dessutom nödvändigt att Helsingfors räddningsskola får permanent statsfinansiering, säger biträdande borgmästare Daniel Sazonov

Ny samarbetsmodell för organisationer i Helsingfors  

Helsingfors har förberett en ny modell för stadens samarbete med organisationer och utveckling av bidragsfunktionerna som en del av social- och hälsovårdsreformen.   
 
I syfte att främja samarbetet med organisationerna grundas en kommitté på stadsnivå som ska behandla stadens verksamhet och målgruppernas arbetsfält så övergripande som möjligt.  
 
Stadens information om bidragen ska förtydligas och praxis förenhetligas i samarbete med dem som ansöker om bidrag. 

Nyheten publicerades 15.12 och uppdaterades 29.12.