Hoppa till huvudinnehåll

Privat småbarnspedagogik

Om du vill kan du välja privat småbarnspedagogik för ditt barn.  

På den här sidan

Kuvituskuva
Bild: Jussi Hellsten

Småbarnspedagogik i privata daghem 

Du kan ansöka till ett privat daghem genom att kontakta det önskade daghemmet direkt.  

Det privata daghemmet beslutar om valet av barn och fastställer vårdavgiften. Serviceproducenten ingår ett skriftligt vårdavtal med vårdnadshavaren där vårdnadshavaren och serviceproducenten förbinder sig att följa det som man kommit överens om i avtalet, om till exempel vårdavgifter, verksamhetstid, semestrar, avgifter under semestertider samt uppsägningstid för platsen för småbarnspedagogik. 

Du kan ansöka om stöd för privat vård av barn för vårdavgiften från FPA. 

Se de privata daghemmen på servicekartan (öppnas i nytt fönster)

Vid privata daghem ordnas småbarnspedagogik på många olika språk, till exempel på engelska, spanska, franska, svenska, tyska, ryska och estniska. Läs om alternativen på olika språk på sidan Småbarnspedagogik på olika språk

Sektorn för fostran och utbildning samarbetar med producenterna av privat småbarnspedagogik och styr, ger råd och övervakar de privata daghemmens verksamhet.  

För handledningen och övervakningen av den privata småbarnspedagogiken svarar: 

Områdeschef Riikka Reunanen, Tfn. 040 827 6926, riikka.reunanen@hel.fi .

För den svenskspråkiga småbarnspedagogiken svarar Jenni Tirronen, Tfn. 050 362 4285, jenni.tirronen@hel.fi .

  1. Klienten lämnar anmärkningen på blanketten Anmärkning på småbarnspedagogikens verksamhet, pdf (öppnas i ny flik). Anmärkningen kan också skrivas som ett fritt formulerat brev.
  2. Det är viktigt att beskriva så detaljerat som möjligt det du är missnöjd med. Det finns ingen tidsgräns för en anmärkning, men det är bra att göra den så snart som möjligt för att underlätta hanteringen av ärenden.
  3.  Anmärkningen ska i första hand riktas till den som ansvarar för verksamhetsstället, det vill säga till daghemsföreståndaren i ett privat daghem.
  4. I regel behandlas anmärkningen inom en månad efter att den lämnats in, förutom under semesterperioder, då svarstiden kan vara längre. Om det tar längre tid att utreda ärendet, meddelas anmärkaren om den beräknade handläggningstiden.

Anmärkningen besvaras och i svaret motiveras hur anmärkningsärendet har utretts och vilka eventuella ytterligare åtgärder anmärkningen har lett till. Svaret på anmärkningen kan inte överklagas.
 

Stäng

Småbarnspedagogik inom privat familjedagvård  

Privat familjedagvård är småbarnspedagogik som sker i en privat familjedagvårdares hem. En familjedagvårdare kan samtidigt vårda högst fyra barn under grundskoleåldern och därtill ett barn i förskole-/skolåldern på deltid (25 h/v). Familjedagvårdaren är en självständig yrkesutövare som själv bestämmer över valet av barn. Det ingås alltid ett skriftligt avtal mellan vårdnadshavaren och den privata familjedagvårdaren. Den privata familjedagvårdaren fastställer också vårdavgiften.  

Ytterligare information om privata familjedagvårdares tjänster

Serviceansvarig Auli Stenberg 
Tfn 09 310 26396 
auli.stenberg@hel.fi 
PB 51300, 00099 HELSINGFORS STAD 

Stöd för privat vård och Helsingforstillägget

Om du väljer privat småbarnspedagogik kan du få stöd för privat vård av barn från FPA. Stödet kan betalas ut genast då föräldrapenningperioden upphör. 

Stödet för privat vård består av det lagstadgade stödet för privat vård av barn, ett inkomstrelaterat vårdtillägg och Helsingforstillägget. 

Stöd och tillägg för privat vård från och med 1.6.2022 
Stöd för privat vård av barn  Vårdpenning Vårdtillägg*  Helsingforstillägget**  Stöd sammanlagt
Daghemsvård, 
barn under 3 år 
178,32 0-149,96 630,00 808,32-1018,28
Daghemsvård, 
barn över 3 år 
178,32 0-149,96 370,00 548,32-758,28
Familjedagvård, 
barn under 3 år 
178,32 0-149,96 320,00 498,32-708,28
Familjedagvård, 
barn över 3 år 
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28
Vårdare i arbetsavtalsförhållande, 
barn under 3 år 
178,32 0-149,96 500,00 678,32-888,28
Vårdare i arbetsavtalsförhållande, 
barn över 3 år 
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28

* Vårdtillägget fastställs utifrån familjens inkomster.

Om familjen får vårdtillägg får familjen det extra Helsingforstillägget på 60 euro. 

** Helsingforstillägget betalas för småbarnspedagogik på heltid då tiden för den avtalsenliga småbarnspedagogiken uppgår till mer än 25 timmar i veckan.  

Stöd och tillägg för privat vård från och med 1.8.2022 

Stöd för privat vård av barn  Vårdpenning Vårdtillägg*  Helsingforstillägget**  Stöd sammanlagt
Daghemsvård, 
barn under 3 år 
178,32 0-149,96 630,00 808,32-1018,28
Daghemsvård, 
barn över 3 år 
178,32 0-149,96 370,00 548,32-758,28
Familjedagvård, 
barn under 3 år 
178,32 0-149,96 320,00 498,32-708,28
Familjedagvård, 
barn över 3 år 
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28
Vårdare i arbetsavtalsförhållande, 
barn under 3 år 
178,32 0-149,96 500,00 678,32-888,28
Vårdare i arbetsavtalsförhållande, 
barn över 3 år 
178,32 0-149,96 160,00 338,32-548,28
Småbarnspedagogik som komplement till förskoleundervisningen  65,61 50,00 0-74,98 115,61-250,59

* Vårdtillägget fastställs utifrån familjens inkomster.

Om familjen får vårdtillägg får familjen det extra Helsingforstillägget på 60 euro. 

** Helsingforstillägget betalas för småbarnspedagogik på heltid då tiden för den avtalsenliga småbarnspedagogiken uppgår till mer än 25 timmar i veckan.  

FPA ger ett beslut om stöd för privat vård från och med 1.8.2022 och skilt ett beslut om Helsingforstilläggets storlek efter vecka 29.

Utöver stöd för privat vård av barn utbetalas på ansökan separata ersättningar från och med 1.8.2022

Ersättning för 5-åring 160,00
Syskonersättning 150,00
Ersättning för förskoleundervisning 520,00

Ansökan om stöd för privat vård av barn 

Stöd för privat vård av barn och Helsingforstillägget ansöks hos FPA

Stäng

FPA betalar stödet för privat vård av barn direkt till det privata daghemmet, den privata familjedagvårdaren eller vårdaren i arbetsavtalsförhållande som arbetar i familjens hem. 

Stäng

Stöd för privat vård av barn betalas inte om ditt barn har en plats i den kommunala småbarnspedagogiken eller klubbverksamheten. 

Stäng

Information till serviceproducenter

Helsingfors stad styr och övervakar den privata småbarnspedagogiken samt ger anvisningar till serviceproducenter om att inrätta en enhet för småbarnspedagogik.  

Bekanta dig med anvisningen: Anvisningar för privata serviceproducenter om inrättande av en enhet för småbarnspedagogik (pdf) (oppnas i nytt fönster)

Privata serviceproducenter måste göra upp en plan för egenkontroll för att säkerställa att den småbarnspedagogiska verksamheten är ändamålsenlig. Planen för egenkontroll är den främsta metoden för att övervaka tjänsternas kvalitet och innehåll. Valvira utfärdar mer exakta bestämmelser om innehållet i planen för egenkontroll samt om utarbetningen och uppföljningen av den. 
 

Allmän rådgivning och handledning om företagsverksamhet fås av  FöretagsHelsingfors  (oppnas i nytt fönster).

Serviceproducenter av privat småbarnspedagogik kan ansöka om startstöd från Helsingfors stad för att starta ny verksamhet eller för att utvidga den nuvarande verksamheten.  

I Helsingfors stads budget reserveras varje år ett anslag för startkostnader för privata daghem eller gruppfamiljedaghem med två dagvårdare.  

Stäng

Startstödet ska ansökas senast inom tre (3) månader från att det nya daghemmet eller familjegruppdaghemmet har fått kommunens godkännande för påbörjande av verksamhet (områdeschefens beslut om uppfyllande av kraven på småbarnspedagogik i enlighet med 44 § i lagen om småbarnspedagogik).  

Ansökningarna behandlas i den ordning som de blir anhängiga förutsatt att ansökan jämte bilagor som behövs för avgörande av ärendet står till förfogande och startstödet kan utbetalas från anslagen som reserverats i budgeten för innevarande år. 

Startstöd kan ansökas för kostnader orsakade av anskaffning av verksamhetsställe och ändringsarbeten samt inköpskostnader för lösöre. Verksamhetslokalerna måste man skaffa själv. 

Stöd beviljas inte för driftskostnader. 

Stäng

För en ny dagvårdsplats på heltid för ett barn i Helsingfors beviljas högst 1 000 euro i startstöd. Förutsättningen för att få startstödet till fullt belopp är att verksamheten är ny och startas inom ett år. Verksamheten ska fortsätta minst tre år efter att stödet utbetalats. 

Vid utvidgning av den nuvarande lokalen kan stöd beviljas 500 euro/ny dagvårdsplats på heltid. Också i dessa fall ska verksamheten startas inom ett år och fortsätta i minst tre år. 

En redovisning av att stödet används enligt planen ska lämnas in tolv månader efter att stödet utbetalats. 

En och samma serviceproducent beviljas högst 30 000 eller 15 000 stöd per år. Samma serviceproducent kan beviljas högst ett startstöd per år sammanlagt högst tre gånger. 

Stödbeslut fattas fall för fall. Stödet kan återkrävas helt eller delvis om kraven på verksamheten inte uppfylls. 

Stäng

Specialplanerare Piia Nevala, tfn 040 718 2858. 

Principerna för beviljande av startstöd (PDF) (oppnas i nytt fönster)

Ansökan om startstöd (PDF) (oppnas i nytt fönster)

Ansökan om startstöd skickas till adressen: 

Helsingfors stads registratorskontor 
PB 10 
Norra Esplanaden 11–13 
000099 Helsingfors stad 

Stäng

Från augusti 2018 har småbarnspedagogiken för femåringar inom den kommunala småbarnspedagogiken varit avgiftsfri fyra timmar per dag och 20 timmar per vecka. Fostrans- och utbildningsnämnden har beslutat att betala en ersättning för femåringar även inom den privata småbarnspedagogiken. 

Ersättningen som betalas till privata serviceproducenter gör det möjligt att sänka avgiften för småbarnspedagogik för femåringar och att fortsätta vården inom den privata småbarnspedagogiken samt eventuellt även i förskoleundervisningen det följande året. 

Ersättningsbeloppet och ansökan om ersättningen 

En ersättning på 160 euro i månaden betalas för förskoleundervisningens verksamhetstid. För utbetalning av ersättningen fyller den privata serviceproducenten i ansökningsblanketten. Till den första ansökan om ersättning bifogas en bilaga, med underskrifterna av barnets vårdnadshavare och serviceproducenten. 

Förpliktelse 

I ersättningsansökan förbinder sig den privata serviceproducenten att allokera ersättningen till en sänkning av avgiften för småbarnspedagogik för femåringar. 

Utbetalning av ersättningen 

Ersättningsansökan skickas in tidigast den 20:e innevarande månad och ersättningen utbetalas senast den 15:e nästföljande månad. De första ansökningarna skickas alltså tidigast den 20 augusti. 

Ansökningarna skickas till adressen 

Sektorn för fostran och utbildning 
Småbarnspedagogik och förskoleundervisning 
Chefen för övervakning och styrning av privat småbarnspedagogik 
PB 51300, 00099 Helsingfors stad 

Stäng

  • Inrättande av en enhet för småbarnspedagogik: serviceansvarig Katja Almusa, katja.almusa@hel.fi , tfn 09 310 41138. 
  • Att starta verksamhet som privat familjedagvårdare: serviceansvarig Auli Stenberg, auli.stenberg@hel.fi , tfn 09 310 26396. 
  • Svenskspråkig privat småbarnspedagogik och inrättande av en enhet för småbarnspedagogik: Områdeschef för småbarnspedagogik Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi , tfn 09 310 73014. 

Information om privatvårdsstöd på FPA:s webbplats under Privata producenter av småbarnspedagogik  (oppnas i nytt fönster) och i blanketterna (oppnas i nytt fönster).

Stäng