Hoppa till huvudinnehåll

Campusinkubatorprogrammet

I Campusinkubatorprogrammet hjälper staden högskolorna i Helsingfors att inrätta och upprätthålla inkubatorer på lärosätenas viktigaste campus. Syftet med inkubatorerna som är verksamma vid campusen är att föra samman finländsk forskning på toppnivån, de studerandes färska idéer och Helsingfors ekosystem för uppstartsföretag. I stället för enskilda campusinkubatorer är målet för programmet att skapa ett nätverk av inkubatorer som möjliggör mångsidiga samarbeten mellan campusen i staden. Campusinkubatorer finns vid följande högskolor: Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Metropolia, Konstuniversitet, Haaga-Helia och Hanken. Varje högskola tar med sig sina egna styrkor och specialkunskaper till inkubatorverksamheten. Varje campusinkubator har också en plan för de kommande åren som skräddarsytts specifikt för det campus där inkubatorn är baserad. Inkubatorerna fördelar sina roller så att de kompletterar varandra, men de ordnar också till exempel gemensamma coachningsprogram.
Kampusinkubaattorikorkeakoulujen logot

Aalto-universitetet har som mål att vid sidan av den nuvarande starka inkubatorverksamheten där fokus ligger på teknologi skapa en stig för företagande som växer ur kreativitet och immateriellt kapital.  I och med detta är syftet för förinkubatorn Aalto Digital Creatives att stärka innovations- och företagsverksamheten i de kreativa branscherna. Med i programmet vill man ha projekt i de kreativa branscherna som tillämpar framtidens digitala teknologi. De projekt som väljs till programmet får möjlighet att utnyttja den senaste tekniken för utveckling av innehålls-, service- och produktprototyper i de kreativa branscherna.  

Aalto-universitetets styrka är möjligheten att öppna sin forskningsinfrastruktur där tyngdpunkten ligger på digitala medier för en bredare användarkrets för andra campusinkubatoraktörer och aktörer i de kreativa branscherna. Aalto-universitetets starka innovationsekosystem stöder programdeltagarna att förädla sina kreativa idéer till hållbar företagsverksamhet. Programmet samordnas av Aalto Startup Center och Aalto Studios. 

Läs mer på: https://digitalcreatives.aalto.fi   
Kontaktperson: Bengt Forsström, digitalcreatives@aalto.fi  

Stäng

Yrkeshögskolan Haaga-Helias mål är att öppna dörrarna till arbetslivet och företagande utgör en central del i högskolans strategi. I skolans verksamhet är det viktigt att erbjuda de studerande praktiska alternativ och möjligheter att utveckla sina kunskaper om företagande och affärsverksamhet på högskolenivå samt att främja de studerandes egen företagsverksamhet i anslutning till studierna. Haaga-Helias campusinkubatorverksamhet betjänar detta syfte väl.  

Utöver undervisningen i entreprenörsfärdigheter är även smidiga försök, genomslagskraftiga och praktiska projekt, kommersiella projekt och den gemenskap som högskolan och dess intressegrupper bildar centrala element i skolans StartUp School-verksamhet. Syftet är att etablera de förinkubatortjänster som har visat sig fungera väl inom StartUp Schools permanenta tjänster. På så sätt stärker man genomslagskraften för både Helsingfors stads ekosystem för uppstartsföretag och Haaga-Helias StartUp School i huvudstadsregionen långt in i framtiden. 

Läs mer på: https://www.haaga-helia.fi/fi/re-startup-esihautomo-ohjelma-0  
Kontaktperson: Teijo Javanainen, projektchef, teijo.javanainen@haaga-helia.fi  

 

Stäng

Hankens mål är att i synnerhet utveckla förutsättningarna för att bygga verksamheten från idé till företag under entreprenörskapets tidiga skeden för att på så sätt skapa nya affärs- och karriärmöjligheter för de studerande. Med Campusinkubatorprogrammet  utvecklas förinkubatorverksamheten på campuset och fördjupas också Hankens samarbete med de andra universiteten och högskolorna i huvudstadsregionen. Hankens styrka är lärosätets starka, redan existerande forsknings-, undervisnings- och inkubatorverksamhet. Hankens kommersiella och internationella kompetens är särskilt värdefull i utvecklandet av nya tillväxtorienterade företag.

Stäng

Helsingfors universitet har som mål att stärka en positiv kulturomställning och framför allt att åstadkomma nya kunskaper, entreprenörsfärdigheter och forskningsbaserade företag.  Lärosätets styrka är de infrastrukturer i världsklass som man förfogar över, verksamhet som kombinerar olika forskningsområden och -perspektiv och byggandet av intressanta tvärvetenskapliga helheter. 

Campus Mejlans särskilda fokusområde är skapandet av innovationer inom hälso- och livsvetenskaperna. Kontaktperson: Amanda.Paananen@helsinki.fi

Vid Campus Vik ligger fokus just nu på att skapa hållbara lösningar för livsmedelskedjan, men inkubatoransökningar öppnas även inom andra teman, till exempel klimatförändringen och den cirkulära ekonomin. Kontaktperson: Tuomas.Pollari@helsinki.fi

Campus Gumtäkt är ett välkänt center för naturvetenskaper. I inkubatorprogrammen ligger fokus på campusets styrkor: datavetenskap, artificiell intelligens och atmosfärvetenskaper. Kontaktperson: Andres.Archila@helsinki.fi .  

Centrumcampusets styrka är den omfattande kompetensen inom humaniora och samhällsvetenskaper som för samman de ovan nämnda kunskapsområdena samt förmågan att producera sociala innovationer. För Centrumcampuset finns flera temamöjligheter, till exempel genomslagskraft, undervisning och åldrande. Kontaktperson: Ari.Huczkowski@helsinki.fi
 

Stäng

Metropolia har som mål att även öka personalens kunskaper om företagande och att skapa nya studievägar inom företagande i utbildningsprogrammen. I framtiden kommer Metropolia att stärka kommersialiseringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens resultat som ny företagsverksamhet och ett effektivt vidareutnyttjande av dem. I Campusinkubatorprogrammet fokuserar Yrkeshögskolan Metropolia på att stärka tjänsterna som riktas till unga företag och team och på att utveckla nya förinkubatorfunktioner.  

Metropolias campusinkubator Turbiini, som har varit verksam sedan 2015, är det första steget till företagande. Metropolias studerande och alumner kan delta i verksamheten vid Turbiini antingen med en företagsidé eller med ett redan aktivt företag. Förinkubatorprogrammet har inkluderats i kursutbudet (10 sp) i de valfria företagarstudierna. Turbiini bedriver verksamhet på tre campus: campuset för kreativa branscher i Arabia, campuset för social- och hälsovårdsbranschen samt fastighets- och byggbranschen i Kvarnbäcken och campuset för affärsekonomi och teknik i Myrbacka. 

Läs mer på: www.turbiini.net  
Kontaktperson: Hannes Jesar, hannes.jesar@metropolia.fi

Stäng

Konstuniversitetet ger musik-, bildkonst-, teater- och dansutbildning på högsta nivån i Finland. Utöver spetskompetensen inom dessa konstarter har universitetet till uppgift att garantera att konstnärerna som tar sin examen har de bästa möjliga förutsättningarna för att arbeta professionellt på konstfältet som är i ständig förändring. Konstuniversitetet vill bidra till hela konstfältets förnyelse och till att man hittar hållbara lösningar i den omvälvning som digitaliseringen, de allt mer varierande arbetsbeskrivningarna och den osäkra finansieringen har åstadkommit. Därför hjälper man studerande, forskare och yrkeskonstnärer att utveckla företags- och innovationsverksamhet som bygger på konst. Campusinkubatorprogrammet kompletterar studierna och ger ett konkret verktyg och en samarbetsplattform för de studier inom arbetslivsfärdigheter och företagande som Konstuniversitetet erbjuder. 

Läs mer på: www.uniarts.fi  
Kontaktperson: Riitta Huttunen, arbetslivslektor,  riitta.huttunen@uniarts.fi   

Stäng

I början görs samutveckling till exempel kring teman som hållbara lösningar för livsmedelskedjan, hälso- och livsvetenskaper, digitala kreativa branscher samt fastighets- och byggbranschen.

Kontaktperson

Jussi Laineen kasvokuva

Jussi Laine, projektchef

jussi.laine@hel.fi