Social- och hälsovårdsreformen

Helsingfors nya social-, hälsovårds- och räddningssektor inledde sin verksamhet den 1 januari 2023.

På den här sidan

Social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverkets tjänster utgör från den 1 januari 2023 tillsammans den nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Den nya sektorn har statlig finansiering, och social-, hälsovårds- och räddningssektorns budget separeras från kommun-Helsingfors budget i stadens budget. Personalen fortsätter som stadens anställda.

I övriga Finland tog välfärdsområdena över ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Detta gäller inte Helsingfors. Helsingfors stad har fortfarande organiseringsansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. 

Aktiviteter dagtid och boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning har också till vissa delar flyttats från svenskspråkiga Kårkulla samkommun till den nya sektorn.

Till skillnad från landet i övrigt bibehålls elev- och studenthälsan vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors, men finansieras av staten.

I Helsingfors bereddes social- och hälsovårdsreformen i två projekthelheter åren 2020–2022: projektet Strukturreform och projektet Framtidens social- och hälsocentral. Projektet Framtidens social- och hälsocentral fortsätter till slutet av 2023.

Läs mer om social- och hälsovårdsreformens projekt

Centrala intressenter, som invånare, personal, organisationer och föreningar, deltog i beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Läs mer om organisationer och social- och hälsovårdsreformen

Styrgrupp på stadsnivå

En styrgrupp på stadsnivå för social- och hälsovårdsreformen tillsattes i februari 2021. Styrgruppen koordinerade Helsingfors stads gemensamma beredskap för genomförandet och verkställandet av social- och hälsovårdsreformen samt för beredningen inför detta. Ordförande för styrgruppen på stadsnivå var kanslichefen Sami Sarvilinna och vice ordförande var Juha Jolkkonen, sektordirektör för social- och hälsovårdssektorn.

Sektionen för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

I september 2021 tillsattes en sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet som lydde under stadsstyrelsen.

Sektionens uppgift var att leda och följa reformens planerings- och beredningsuppgifter. Sektionen gjorde förslag till stadsstyrelsen angående reformrelaterade ändringar i stadens ledningssystem och organisationsstruktur.

Sektionen var verksam fram till utgången av 2022.

Social- och hälsovårdsreformens projekt

I Helsingfors bereddes social- och hälsovårdsreformen i två projekthelheter: projektet Strukturreform och projektet Framtidens social- och hälsocentral. Projektet Framtidens social- och hälsocentral fortsätter till slutet av 2023.

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral utvecklas social- och hälsovårdstjänster. Projektet fortsätter den reform av tjänster som Helsingfors stad gjorde tidigare. Projektets mål är att

 • förbättra tjänsternas jämlika tillgänglighet, rättidighet och kontinuitet
 • flytta verksamhetens tyngdpunkt till förebyggande och förutseende arbete
 • säkerställa tjänsternas kvalitet och effektivitet
 • stärka tjänsternas bredd och samverkan
 • dämpa kostnadsökningar.

Framtidens social- och hälsocentral består av tjänster som erbjuds av tre existerande verksamhetsmodeller: centraler för hälsa och välbefinnande, familjecenter och seniortjänster. Inom projektet vidareutvecklas verksamhetsmodeller enligt projektets mål.

De viktigaste utvecklingspunkterna

Inom projektet har man fastställt 13 punkter för social- och hälsovårdstjänsternas reform och arbetet fokuseras till dessa:

 1. Utvecklande av gemensamt arbete och inledande av klientrelationer enligt klientsegmenteringen
 2. Utvecklande av varumärket Stadin sote (Social- och hälsovården i staden) samt dragnings- och hållkraft
 3. Tillgång till icke-brådskande vård inom 7 dygn
 4. Utvecklande av mentalvårdstjänster
 5. Förebyggande/uppsökande arbete, stöd för personer som riskerar marginalisering
 6. Funktionell uppbyggnad av konceptet Framtidens social- och hälsocentral
 7. Integrering av tjänster för personer med funktionsnedsättning i social- och hälsovårdstjänsternas helhet
 8. Diabetescentrum
 9. Servicekedjorna för tjänster vid våld i nära relationer samt missbrukartjänster för barn och familjer
 10. Invandrararbete
 11. Digitala tjänster
 12. Utvecklande av hemvårdens produktivitet
 13. Kontraktstyrning och utvecklande av multiproducentmodellen

Kontaktpersoner

Målet med strukturreformen var att Helsingfors i fortsättningen ska använda sig av mer effektiva och verkningsfulla ledarskaps- och handledningsmodeller för att ordna social- och hälsovårdstjänster. Bättre koordinering av servicehelheter och undvikande av överlappningar underlättar att dämpa kostnadsökningarna.

Projektet Strukturreform fokuserade på att

 • stärka rollen som anordnare av tjänster och utveckla styrningen av serviceproducenter
 • granska det fysiska och digitala servicenätet och planera nödvändiga reformer
 • fastställa de mest centrala servicekedjorna och -helheterna
 • utveckla ledarskap och leda med kunskap samt
 • förbereda andra åtgärder som stävjar kostnadsutvecklingen, som styrning av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Som en del av strukturreformen samarbetade man i Nyland för att utveckla specialsjukvårdens organisering, styrning och samarbete.

Projektet Strukturreform slutfördes i slutet av 2021.

Strukturreform-projektets slutrapport (pdf, på finska)

Organisationer och social- och hälsovårdsreformen

Helsingfors har berett en ny modell för stadens samarbete med organisationer och utveckling av bidragsfunktionerna som en del av social- och hälsovårdsreformen.

I syfte att främja samarbetet med organisationerna beslutade Helsingfors att inrätta en organisationsdelegation på stadsnivå. Tanken är att organisationsdelegationen på stadsnivå ska behandla stadens verksamhet och målgruppernas arbetsfält så övergripande som möjligt. Stadsstyrelsen inrättade organisationsdelegationen i februari 2023.

Inom stadens bidragsfunktioner kommer man bland annat att förtydliga kommunikationen samt harmonisera och modernisera bidragspraxis i samarbete med dem som ansöker om bidrag.

Seminarium om samarbete med organisationer i Helsingfors efter social- och hälsovårdsreformen 15.11.2022

Under seminariet diskuterades hur reformen av social-, hälsovårds- och räddningstjänsterna påverkar tjänsterna i Helsingfors. Dessutom behandlades den nya servicestrategin, stadens metoder för samarbetet med organisationer efter reformen samt beredningen av förhandlingsmodellen för främjande av välbefinnande och hälsa som gäller organisationerna.

Inspelning av seminariet Järjestöyhteistyö Helsingissä sote-uudistuksen jälkeen på Helsingforskanalen (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Nyhetsbrev följde social- och hälsovårdsreformens framskridande

Nyhetsbrevet Helsingin sote uudistuu gav information om Helsingfors stads social- och hälsovårdsreform och dess framskridande.

Framöver kan du läsa nyheter om social-, hälsovårds- och räddningssektorns tjänster i nyhetsbrevet Stadin sote ja brankkari.