Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stödjer människorna som flytt från Ukraina och alla som är kvar i landet

Vi fördömer starkt det krig som Ryssland har startat i Ukraina. På denna webbplats hittar du information om Helsingfors stads tjänster och stöd i anslutning till situationen i Ukraina samt länkar till viktiga tjänster hos andra myndigheter. Du hittar samma information på ukrainska och ryska via länkarna nedan.

Гельсінкі підтримує тих, хто втік з України, і тих, хто залишився в країні (ukrainska) 

Хельсинки поддерживает беженцев из Украины и тех, кто там остался (ruska) 

 

Helsingin kaupungintalon edessä liehuvat Suomen ja Ukrainan lippu
Helsingfors stödjer människorna som flytt från Ukraina och alla som är kvar i landet. Helsingfors stads tjänster hjälper personer som fått tillfälligt skydd eller asyl i Finland och som bosatt sig i Helsingfors och har rätt till hemkommun.

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och din hemkommun är Helsingfors

Från och med mars 2023 kan ukrainare som bor i Finland ansöka om Helsingfors som sin hemkommun. Om du har en hemkommun i Finland, har du till stor del samma rättigheter, tjänster och skyldigheter som personer som är varaktigt bosatta i Finland. På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) och  Migrationsverkets webbplatser finns anvisningar om hur du kan ansöka om hemkommun. 

Anvisningar om att ansöka om hemkommun för personer som kommer från Ukraina (MDB)

Vad avses med hemkommun? (MDB)

Tillfälligt skydd och hemkommun (Migrationsverket)

På webbplatsen InfoFinland.fi finns information om var du kan hitta en bostad och vad boende i Helsingfors kostar.

Boende i Helsingfors

När man får en hemkommun måste barn i förskoleåldern (under 7 år) delta i småbarnspedagogiken och läropliktiga barn och unga (7–15 år) delta i den grundläggande utbildningen. Läroplikten upphör när barnet fyller 18 år eller har avlagt en gymnasie- eller yrkesexamen eller en motsvarande utländsk utbildning. På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du information om hur hemkommunen påverkar småbarnspedagogiken och utbildningen:  

Till personer som flytt från Ukraina (Utbildningsstyrelsen)

På Helsingfors fostrans- och utbildningssektors webbplats kan du söka information om stadens tjänster inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Staden erbjuder ungdomar som fyllt 15 år gymnasie- eller yrkesutbildning och arbetarinstitutens tjänster. 

Helsingfors tjänster inom fostran och utbildning  

 

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och din hemkommun är Helsingfors, har du rätt till samma social- och hälsovårdstjänster som andra Helsingforsbor. På Helsingfors social- och hälsovårdstjänsters webbplats kan du söka information om till exempel stadens hälsostationer, tandvård, mentalvårdstjänster och missbrukartjänster. 

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster 

 

Specialtjänster för invandrare 

Du har rätt till socialtjänster för främjande av integrationen eller/och till en inledande kartläggning och integrationsplan. Du kan också få vägledning och rådgivning som hjälper dig att komma till rätta och ordna ditt dagliga liv i Helsingfors.  

Behöver du stöd i frågor som rör boende, ekonomi eller välbefinnande eller psykosocialt stöd för att orka i vardagen? Socialtjänsterna för främjande av integrationen grundar sig på dina behov och stödjer dig i början av integrationen. I servicen ingår också stöd inför vuxenlivet för minderåriga som kommit utan sin vårdnadshavare samt brådskande och nödvändig socialservice.  

Om ditt stödbehov är ringa och om du till exempel tar hand om ditt barn som är under tre år, studerar, arbetar eller har bott i Finland mindre än tre år, kan du få en inledande kartläggning hos oss. Kartläggningens syfte är att hjälpa dig att hitta de tjänster som du behöver till stöd för din integration.   

Kontaktuppgifter: 

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande 

Specialtjänster för personer som flyttat till landet 

Verkstadsgatan 14 A, vån. 1 

Tfn 09 310 37577 (nyanlända och offer för människohandel) 

Tfn 09 310 23747 (socialarbete för specialgrupper/papperslösa) 

Invandrarenheten

Social- och krisjouren  

Socialjouren hjälper vid krissituationer inom socialvården varje dag dygnet runt, tfn 020 696 006 

Krisjouren ger akut krishjälp vid plötsliga krissituationer dygnet runt, tfn 09 310 44222 

Socialjourens webbplats

Krisjourens webbplats 

 

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och din hemkommun är Helsingfors, har du rätt till samma hälsovårdstjänster som andra Helsingforsbor. Du kan uträtta ärenden till exempel vid hälsostationen, inom tandvården och vid rådgivningsbyrån. Läs mer om dessa tjänster: Social- och hälsovårdstjänster

 • Vi betjänar dig vid din närmaste hälsostation. Kontaktuppgifterna finns på Hälsostationer eller servicekarta.hel.fi .  
 • När hälsostationerna är stängda får du i brådskande situationer hjälp från Jourhjälpens nummer 116 117. 
 • Det allmänna nödnumret i Finland är 112. 

Om du har uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd och bor i Helsingfors, kan du bli kund hos oss. Alla våra tjänster är avgiftsfria. Vi på Helsingfors sysselsättningstjänster kan hjälpa dig med att söka arbete, ansöka till en utbildning och lära dig finska eller svenska.

När du är kund hos oss:

 • Hjälper vi dig att söka arbete.
 • Uppdaterar vi ditt cv och din arbetsansökan tillsammans med dig. 
 • Funderar vi tillsammans på olika utbildningsalternativ.
 • Ger vi dig råd om hur du kan få en examen från ditt hemland erkänd.
 • Utarbetar vi tillsammans med dig en plan för sysselsättning eller utbildning. 
 • Hjälper vi dig att få plats på en språkkurs om du vill lära dig finska eller svenska.
 • Erbjuder vi dig mångsidiga rådgivnings- och coachningstjänster.
 • Skickar vi information till dig om olika rekryteringsevenemang.
 • Hjälper vi dig att integreras i Finland.

Hur kan du bli kund hos oss?

 1. 1.    Anmäl dig som kund genom att besöka vårt verksamhetsställe i Östra centrum
  • Du kan besöka vårt verksamhetsställe i Östra centrum utan tidsbokning (Kundgatan 3A, 4:e våningen). Rådgivningen är öppen mån–fre kl. 9–16. Vid behov kan vår personal beställa en tolk.
  • Du kan också kontakta oss per e-post på adressen tyollisyyspalvelut@hel.fi
 2. Din ansvariga sakkunniga kommer då att kontakta dig för att avtala om ett möte. Under mötet går ni igenom din situation och dina mål. Tillsammans planerar ni vilka tjänster du behöver. Ni utarbetar en plan för din sysselsättning eller integration. 
 3. Under de följande veckorna håller vi kontakt med dig genom möten, telefonsamtal och e-post. Om du vill kan du träffa din ansvariga sakkunniga. Du kan också vända dig till vår rådgivning utan tidsbokning. 

Gör så här

•    Om dina kontaktuppgifter förändras ska du meddela din ansvariga sakkunniga om det.
•    Genomför din plan som avtalat
•    Sök aktivt arbete eller utbildning. 

Integrationsplan

Om du vill stanna i Finland permanent utarbetar vi en integrationsplan för dig. I planen kommer vi tillsammans överens om vilka tjänster du behöver för att integreras och hitta sysselsättning. De kan vara exempelvis:

 • undervisning i finska eller svenska
 • integrationsutbildning
 • yrkesutbildning
 • jobbsökarträning

En integrationsutbildning tar ungefär ett år, dock högst tre år. Den riktar sig till personer som nyligen har flyttat till Finland. I integrationsutbildningen studerar du finska samt samhälls- och arbetslivsfärdigheter.

Sysselsättningsplan

Om ditt mål är att hitta sysselsättning utarbetar vi en sysselsättningsplan för dig. Planen beskriver situationen i fråga om din jobbsökning. Planen hjälper dig att hitta arbete. Du utarbetar planen tillsammans med din ansvariga sakkunniga. Planen kan till exempel innehålla följande information:

 • Hurdant arbete söker du?
 • Hur många arbetsplatser ska du söka per månad? Detta fastställs i din jobbsökningsskyldighet. 
 • Hurdan kompetens har du? Till exempel arbetslivserfarenhet, utbildning och kvalifikationer.
 • Hurdana tjänster behöver du som stöd för din sysselsättning? 

Vi stöder dig i genomförandet av din plan. Planen gäller för tre månader i taget. 

Användbara webbplatser

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd i Finland och bor i Helsingfors

Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda temporärt skydd till dem som flyr från kriget i Ukraina. På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och tjänster för dem som fått uppehållstillstånd. Också på InfoFinlands webbplats finns information om tillfälligt skydd: 

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina (Migrationsverket) 

Tillfälligt skydd i Finland (InfoFinland) 

Dessa tjänster kan du få när du ansöker om tillfälligt skydd (Migrationsverket)

Information och rådgivning om Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektors tjänster. 

Information om fostran och utbildning som Helsingfors stad erbjuder för nyanlända från Ukraina 

Migrationsverket anordnar de social- och hälsovårdstjänster som du behöver. Läs mer om detta på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.  

Social- och hälsovårdstjänster för personer som ansöker om tillfälligt skydd (Migrationsverket)   

Social- och hälsovårdsservicen för personer som flytt från Ukraina (Social- och hälsovårdsministeriet)

 

Personer som fått tillfälligt skydd i Finland har från och med den 1 mars 2023 rätt att använda stadens sysselsättningstjänster på basis av sin bostadsort (lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen). Om du har uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd och bor i Helsingfors, kan du alltså bli kund hos sysselsättningstjänsterna. Läs mer om de tjänster vi erbjuder under Om du har uppehållstillstånd i Finland på grund av tillfälligt skydd och bor i Helsingfors -> Sysselsättningstjänster