Suoraan sisältöön

Organisaatio

Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin oppilaitos, joka kuuluu kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Opiston päällikkönä on rehtori, joka johtaa opiston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

TOIMINTA-AJATUS (missio) Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632: Vapaan sivistystyön tarkoitus on edistää yksilön hyvinvointia vapaan sivistystyön arvojen pohjalta: Järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus.

VISIO Työväenopisto on rohkea ja arvostettu aikuisopetuksen suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.

ARVOT 2017

1.Asiakaslähtöisyys ja toisten kunnioittaminen
2.Yhdessä tekeminen
3.Avoimuus
4.Oppiminen

FILOSOFIA Työväenopisto tarjoaa aikuisille itsensä kehittämisen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – tietoa, taitoa ja elämyksiä. Koulutuksen tavoitteena on edistää hyvinvointia, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

TARJONTA Työväenopisto tarjoaa pääasiassa yli 16-vuotiaille aikuisille omaehtoisia kursseja sekä yleisluentoja ja tapahtumia kieli-, tieto-, taito- ja taideaineissa.

PERIAATTEET Työväenopiston palvelutarjonta perustuu opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen ydinprosesseihin. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon kaupungin strategiset tavoitteet sekä vuosittaiset talousarviotavoitteet. Muut prosessit ovat tukiprosesseja, joilla mahdollistetaan oppilaitoksen toiminta ja opetuksen toteutuminen.

YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ Työväenopisto järjestää vapaan sivistystyön arvojen pohjalta koulutusta, jonka tehtävä on tukea yksilön kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuksia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa.