Kurssitasot

Opiston kurssitasot noudattavat Yleiseurooppalaisen viitekehyksen jakoa perustason (A1, A2), keskitason (B1, B2) ja ylimmän tason (C1, C2) kursseihin. Asteikko on yhteismitallinen Yleisten kielitutkintojen (Yki) kuusiportaisen asteikon kanssa. Yleiseurooppalaisella viitekehyksellä on Euroopan Unionissa virallinen asema kielikoulutuksen lähtökohtana.

Perustason kielitaidon saavuttaminen vie opistossa kurssin tuntimäärästä riippuen 3–5 vuotta. Perustason kurssit etenevät alkeistasosta perustaso neljään. Oppimäärän hyvin hallitessasi voit yltää Yleisen kielitutkinnon taitotasoon 2. Kaikilla perustason kursseilla opitaan monipuolisin harjoituksin käytännön kielitaitoa, jolla selviää arkielämän tilanteista. Parhaan mahdollisen oppimistuloksen eteen kannattaa uurastaa myös kotona.

Keskitason kurssit sopivat täydentävinä ja syventävinä vähintään perustason opintojen tai lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi. Ne sisältävät kuullunymmärtämis- ja puheharjoituksia, monipuolisia tekstejä, rakennekertausta sekä kulttuuri- ja tapatietoutta. Tällä tasolla kurssit usein myös eriytyvät aiheiltaan. Voit yltää Yleisen kielitutkinnon taitotasoille 3–4 riippuen siitä, miten hyvin oppimäärän hallitset. Taitotaso 4 on työelämän sujuva kielitaito.

Ylimmän tason kurssit ovat erikoiskursseja, jotka syventävät jo erittäin hyvää kielitaitoa. Taitotaso 5–6 on todella korkeatasoinen kielitaito.

Taitotasoasteikosta voit verrata työväenopiston kurssitasoja Yleisten kielitutkintojen taitotasoihin. Yki-taitotasoasteikko (taitotasot 1–6) on verrannollinen yleiseurooppalaisen viitekehyksen (asteikko A1–C2)  kanssa. Yleiseurooppalaisella viitekehyksellä on virallinen asema Euroopan unionin kielikoulutuksessa. Opetusohjelmassa kurssitasot on merkitty lyhennyksillä Yki/EVK.

Työväenopiston kurssitasot

Yleisten kielitutkintojen taitotasokuvaukset (Yleiseurooppalainen viitekehys)

Ylin taso

Ylin taso (C1, C2)

Ylin taso 

Hio ja viimeistele!

Erikoiskursseja, jotka syventävät jo erittäin hyvää kielitaitoa. Taitotaso 5-6 on todella korkeatasoinen kielitaito.

C2 (6) Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa, ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

C1 (5) Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.

Keskitaso

Keskitaso (B1, B2)

Keskitaso

Pidä yllä ja kartuta!

Keskitason kurssit sopivat täydentävinä ja syventävinä vähintään perustason opintojen tai lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi. Ne sisältävät kuullunymmärtämis- ja puheharjoituksia, monipuolisia tekstejä, rakennekertausta sekä kulttuuri- ja tapatietoutta. Tällä tasolla kurssit usein myös eriytyvät aiheiltaan. Voit yltää yleisen kielitutkinnon taitotasoille 3–4 riippuen siitä, miten hyvin oppimäärän hallitset. Taitotaso 4 on työelämän sujuva kielitaito.

B2 (4) Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee
peruskieliopin ja - sanaston hyvin.

B1 (3) Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

Perustaso

Perustaso (A1, A2)

Perustaso

Aloitettuasi etene sitkeästi!

Perustason kielitaidon saavuttaminen vie opistossa kurssin tuntimäärästä riippuen 3–5 vuotta. Perustason kurssit etenevät alkeistasosta perustaso neljään. Oppimäärän hyvin hallitessasi voit yltää yleisen kielitutkinnon taitotasoon 2. Kaikilla perustason kursseilla opitaan monipuolisin harjoituksin käytännön kielitaitoa, jolla selviää arkielämän tilanteista. Parhaan mahdollisen oppimistuloksen eteen kannattaa uurastaa myös kotona.

A2 (2) Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

A1 (1) Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

 

JAA