Suoraan sisältöön

Käsityön taiteen perusopetus

Onko käsityö tärkeä osa elämääsi? Haluatko pohtia suhdetta itseesi ja maailmaan käsityön kautta? Oletko valmis kehittämään taitojasi ja omaa luovuuttasi? Haluatko saada palautetta työskentelystäsi ja teoksistasi?

Käsityön taiteen perusopetuksessa opiskelijaa kannustetaan havainnoimaan, pohtimaan ja tulkitsemaan ympäristöään ja ilmiöitä sekä ilmaisemaan itseään käsityön keinoin. Aikuisten opetuksen erityisenä tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen.

Oppimisen välineenä käytetään monipuolisesti käsityön eri menetelmiä ja materiaaleja. Opintoryhmän näyttelyt ja projektit tarjoavat haasteen oman käsityöilmaisun kehittymiselle.

Opetushallitus julkaisi uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet syksyllä 2017 (OPH-2068-2017). Helsingin työväenopiston aikuisille suunnattu uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2018. Käynnissä on sekä perus- että syventävien opintojen opintokokonaisuus, eikä niihin oteta uusia opiskelijoita. Uudet opintokokonaisuudet käynnistyvät aikaisintaan syksyllä 2021.

Opinnoista vastaavat:

Tupu Mentu puh. 09 310 88673 
Kirsti Soukka puh. 09 310 88636
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Yleistä opinnoista
Helsingin työväenopistossa on järjestetty käsityön taiteen perusopetusta sen alusta alkaen, vuodesta 1994. Vuoden 2002 opetussuunnitelman myötä siirryttiin aikuisopiskelijoille soveltuvaan taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään. Nyt on vuorossa kolmas opetussuunnitelma, joka on osa valtakunnallisella tasolla tehtävää koulutusjärjestelmien opetussuunnitelmien uudistamista.

Koulutuksen järjestäjän tulee Opetushallituksen määräyksen mukaan laatia ja hyväksyä Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä noudattaen opetussuunnitelma kullekin taiteen alalle, jolla se antaa opetusta. Opetussuunnitelman perusteet (määräys OPH-2068-2017) julkaistiin 20.9.2017 ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien.

Opintojen sisällöt on mitoitettu opintopisteiksi (op), yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työskentelyä. Opinnot jakautuvat erillisiin perusopintoihin (30 op, kesto n. 3 v.) ja syventäviin opintoihin (19 op, kesto n. 2,5 v.).

Keskeisenä tavoitteena on oppia luovaa suunnittelua ja kehittää omaa käsityöilmaisua. Käsityön taiteen perusopetus on monipuolista ja pitkäjänteistä oman käsityöilmaisun kehittämistä. Tavoitteellisen käsityöharrastuksen lisäksi käsityön taiteen perusopetuksen opintoja voi hyödyntää työelämässä, ammatillisena täydennyskoulutuksena tai käsityöalan oppilaitoksissa esim. opintoihin hakeuduttaessa. Opinnot arvioidaan ja niistä saa todistuksen.

Opintojen yleiset tavoitteet
Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän yleisinä tavoitteina on:

  • kehittää opiskelijan omaa ilmaisutapaa, muotoiluajattelua ja taiteellista työskentelyä.
  • tarjota opiskelijalle välineitä käsityölliseen ilmaisuun ja kannanottamiseen oman käsityösuhteen ja osallisuuden syventämiseksi.
  • auttaa opiskelijaa ymmärtämään elinympäristön laadun ja käsityöllisen toiminnan merkitystä hyvinvoinnille.
  • pohtia vastuullista kuluttamista ja tuottamista esteettisestä, ekologisesta ja eettisestä näkökulmasta.
  • tuoda näkyväksi käsityön, taiteiden ja tieteiden välisyyttä ja ohjata niiden soveltamiseen käsityössä.
  • vahvistaa opiskelijan käsitystä itsestä aktiivisena, osaavana, luovana ja uutta rakentavana toimijana.
  • luoda pohjaa elinikäiselle harrastamiselle.
  • luoda valmiuksia opintojen hyödyntämiselle työelämässä, yritystoiminnassa tai jatko-opinnoissa.

Tavoitteita määritellään myös opetusryhmässä opiskelijoita kuulemalla. Jokainen opiskelija muodostaa omat oppimistavoitteensa Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa (HOPS).

Perusopintojen tavoitteissa painottuu käsityön ja ympäristön havainnointi, suunnittelu- ja käsityötaitojen tavoitteellinen harjoittelu ja kehittäminen, kokeilu ja oman ilmaisun etsiminen, kulttuurisuhteen muodostuminen ja aktiiviseksi toimijaksi kasvaminen yksin ja yhdessä ryhmän kanssa. Perusopintoihin voi hakeutua kuka tahansa käsityöilmaisusta kiinnostunut. Opiskelijavalinnassa painotetaan motivoituneisuutta, opintoihin sitoutumista, ideointikykyä ja suunnitteluvalmiuksia.

Syventävien opintojen tavoitteissa painottuu opitun itsenäinen soveltaminen, oman ilmaisutavan kehittäminen, käsityöprosessin reflektointi ja käsityöllä vaikuttaminen itsenäisesti ja ryhmän tuella. Opintoihin haetaan hakutehtävän ja/tai portfolion perusteella. Syventäviin opintoihin valittavan opiskelijan edellytetään hallitsevan perusopintoja vastaavat tiedot ja taidot.

Tutustu Helsingin työväenopiston aikuisten Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän käsityön opetussuunnitelmaan (pdf-tiedosto).

Koulutuksen hinta
Opintokokonaisuuden kurssimaksuyksikkönä käytetään lukukausimaksua, joka maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudella kunkin lukukauden ensimmäiseen kurssiin liittyen. Lukukausimaksu määräytyy opiston hyväksyttyjen kurssimaksujen maksimituntimäärän mukaan (esim. syyslukukautena 2018 hinta oli 120 €). Lukukausimaksu sisältää ryhmän yhteiset opinnot sekä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opiston järjestämät valinnaiset opinnot. Kurssimateriaalit jokainen hankkii ja kustantaa itse.

Opiskelu ja sitoutuminen
Opetus on järjestetty iltaisin, säännöllisesti yksi opetuskerta viikossa (4 t aina samana viikonpäivänä) sekä 1-3 viikonloppua lukukaudessa. Opintoihin sisältyy lisäksi omatoimista työskentelyä 2-6 tuntia viikossa. Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-oppimismateriaalia. Yksittäinen kurssi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on ollut kurssilla läsnä vähintään 2/3 kurssin lähiopetustuntimäärästä sekä valmistanut kurssiin kuuluvat harjoitustyöt. Koulutukseen hakeutuvilta toivotaan sitoutumista säännölliseen 3 vuoden opiskeluun.


Lisätietoja

Kirsti Soukka
puh. 09 310 88636
etunimi.sukunimi (at) hel.fi

Tupu Mentu
puh. 09 310 88673
etunimi.sukunimi (at) hel.fi