Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Ympäristövalvonta

 

Ympäristövalvonta vastaa teollisuus-, maaperä- ja asuinympäristövalvonnasta sekä siihen liittyvästä neuvonnasta ja lupa- ja ilmoitusmenettelystä.


Ympäristöluvat ja lausunnot

Kemikaalivalvonta
Ilmansuojelu Pilaantunut maaperä
Meluntorjunta Asunnot
Jätehuollon valvonta Päivähoitotilat, koulut, lastenkodit ja vanhainkodit
Vesiensuojelu Toiminnan suuntaviivat tulevaisuudessa

Ympäristövalvonnan keskeisimmät tulostavoitteet olivat:

  • tieto teollisuuden ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen vähentäminen
  • asuntojen, päivähoitotilojen, koulujen ja vanhainkotien terveyshaittojen selvittäminen ja tarvittavien korjausten aikaansaaminen
  • pilaantuneiden maa-alueiden tutkimusten ja kunnostusten valvonta
  • lupien, ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen asiantunteva ja joutuisa käsittely
     

Ympäristöluvat ja lausunnot

Ympäristölautakunta käsitteli 17 ympäristölupahakemusta, jotka koskivat pääasiassa polttoaineen jakelua. Muut lupahakemukset käsittelivät hyvin erilaisia toimintoja. Ympäristölautakunta antoi lisäksi 24 lausuntoa Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle tai Uudenmaan ympäristökeskukselle. Niistä 12 oli ympäristölupa-asioita. Vaasan hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettiin neljä lausuntoa. Ympäristölupahakemusten käsittelyajoille asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Myös kaikki lausunnot annettiin sovittuun määräaikaan mennessä.
 

Ylös

Ilmansuojelu

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto ja Uudenmaan ympäristökeskus antoivat vuonna 2007 päätökset, joilla saatettiin Helsingin Energian voimalaitosten ja huippu- ja varalämpölaitosten toiminta kokonaisuudessaan uudistetun ympäristönsuojelulain mukaisten yhtenäisten lupamääräysten piiriin. Vuoden 2007 ympäristövalvontasuunnitelman ilmansuojeluosa painottui vuonna 2005 ympäristöluvan saaneiden laitosten valvontaan. Näin todennettiin, miten annettuja lupamääräyksiä oli noudatettu. Havaitut puutteet olivat luonteeltaan teknisiä, eikä lupamääräyksiä merkittävästi rikottu.
 

Ylös

Meluntorjunta

Tilapäistä erityisen häiritsevää melua aiheuttavia toimintoja koskevista ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista tehtiin 237 päätöstä. Päätöksiä tehtiin 31 % enemmän kuin vuonna 2006. Ilmoituksista kaksi kolmasosaa koski rakentamista, kuten louhintaa, paalutusta ja murskaustyötä.

Vuonna 2007 Helsingissä oli runsaasti tapahtumia. Merkittävimpiä ulkoilmatapahtumia olivat Euroviisut sekä ensimmäistä kertaa perjantaina järjestetty Taiteiden yö. Näiden myötä koko keskusta-alue täyttyi tapahtumista. Myös Olympiastadionilla ja Kaisaniemen kentällä oli runsaasti konsertteja kesän aikana. Myöhäiseen iltaan kestävien lähellä asuinrakennuksia järjestettävien konserttien haittoja vähennettiin yhteistyössä järjestäjien kanssa ja tarvittaessa rajoittamalla äänitasoja ja konserttien päättymisaikaa. Konserttien meluhaittaa valvottiin melumittauksin.

 Ulkoilmatilaisuuksien pito on laajentunut eri puolille
k
aupunkia. Tässä Helsinki-päivän viettoa Rautatietorilla.
Kuva: Tanja Rajamäki

Rakentamisen kiivas tahti näkyi myös meluntorjunnassa. Suurimpina valvontakohteina olivat keskustan maanalaiset louhinnat, Hakamäentien perusparantaminen ja Vuosaaren satama-alueen rakentaminen. Saneerauskohteista suurin valvontakohde oli Opetushallituksen peruskorjaus. Myös Hanasaaren A-voimalaitoksen purkaminen alkoi.

Ylös

Jätehuollon valvonta

Purkutöissä on jätehuollon järjestämisen lisäksi
huolehdittava pölyämisen estämisestä.
Kuva: Hannu Arovaara


Jätehuollon valvonta kohdistui mm. autokorjaamoiden sekä graafisen alan ja Tattarisuon teollisuusalueen yritysten jätehuollon epäkohtien korjaamiseen sekä rakennus- ja purkujätehuollon valvontaan. Kiinteistöille tiedotettiin käytössä olevia ja käytöstä poistettuja öljysäiliöitä koskevista vaatimuksista. Lisäksi käsiteltiin hakemuksia käytöstä poistettujen öljysäiliöiden jättämiseksi maaperään.

Venesatamien jätehuollon valvonnassa tarkastettiin 126 venesatamaa ja tarkastusten tuloksista koottiin raportti. Euroopan meriturvallisuusvirasto teki tarkastuskäynnin Suomeen ja tutustui myös venesatamien jätehuollon valvontaan Helsingissä.

Ylös

Vesiensuojelu

Vesiensuojelulausuntoja annettiin pääasiassa vesilain mukaisista merialueen ruoppaus- ja täyttöhakemuksista, vesijohtojen ja viemäreiden rakentamisesta merialueelle sekä väylälinjausten muuttamishakemuksista. Ympäristölautakunta antoi lausunnot 16 hakemusasiasta ja käsitteli 12 päätösasiaa. Tärkein yksittäinen asia oli edelleen Vuosaaren sataman rakentaminen ja siihen liittyvät  lausunnot jatko- ja muutoslupahakemuksista sekä vesistötöiden ja lupamääräysten yleinen valvonta.

Lisäksi ympäristökeskus käsitteli vesihuoltolain mukaisia vapautushakemuksia, antoi lausuntoja viemäriverkostojen ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä sekä tarkasti valitusten perusteella vesistöjä ja jätevesiä. Lisäksi tärkeillä pohjavesialueilla seurattiin useissa kohteissa rakentamisen vaikutusta pohjaveteen. Tärkein yksittäinen hanke oli Helsingin kaupungin hulevesistrategian valmistelu.

Kemikaalivalvonta

Kemikaalivalvonnassa toteutettiin ensimmäisen kerran kemikaalilain mukaista valvontasuunnitelmaa. Suunnitelman mukaisesti tarkastettiin muun muassa kemikaalien luokitus, päällysmerkinnät, pakkaus ja käyttöturvallisuustiedote sekä kemikaalitietojen toimittaminen kemikaalirekisteriin. Myös kemikaalien vähittäismyyntipaikkoihin tehtiin tarkastuksia.

Ympäristökeskus antoi pelastuslaitokselle asiantuntija-apua kemikaalionnettomuuksissa ja vaaratilanteissa.

Ylös

Pilaantunut maaperä

Selvitysten mukaan Helsingissä on noin 600 aluetta, joiden arvioidaan olevan mahdollisesti saastuneita, mutta joilla ei ole välitöntä tutkimus- tai puhdistustarvetta. Vuosittain noin sadan kohteen maaperää tutkitaan tai kunnostetaan tai näitä toimia suunnitellaan.
 

Pilaantuneeksi epäilty alue. Kuva: Eija-Leena Ranta

Tutkimus- ja kunnostusalueille sekä käsittelypaikoille tehtiin 535 tarkastuskäyntiä. Myllypuron entisen kaatopaikan kunnostusalueelle rakennettiin pilaantuneesta maasta kasatun kartiomäen päälle painopenkka. Näin joudutetaan läjitysmassan mahdollisia painaumia ennen varsinaisen kartiomäen rakentamista lopulliseen virkistyskäyttöön.

Vuosaaren uusien satama- ja työpaikka-alueiden kunnostus saatiin päätökseen. Viikinmäen asuinkäyttöön muutettavan entisen ampumarata-alueetta puhdistettiin edelleen. Pasilan konepaja-alueen asuinkäyttöön tulevan lounaisosan, Hakamäentien perusparannusalueen ja Musiikkitalon tontin maaperän kunnostustyöt jatkuivat. Myös neljä vuotta käynnissä ollut bussivarikon tontin puhdistaminen huokoskaasutekniikalla jatkui.
 

 

Rautasyanidin värjäämää maata ja vettä puhdistuskohteessa.
Kuva: Eija-Leena Ranta 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista tuli voimaan 1.6.2007. Tämän jälkeen vireille tulleisiin puhdistusilmoituksiin sovellettiin asetuksen säännöksiä. Niiden mukaan pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan jokaiselle kohteelle erikseen soveltaen säädettyjä pilaantuneisuuden pitoisuusarvoja.

Ympäristökeskus teki 24 maaperän puhdistamispäätöstä pilaantuneen maan kunnostamiseen vaadittavista ilmoituksista. Kaksi maaperän puhdistamista koskevaa ympäristölupahakemusta tuli vireille.

Maaperää kunnostettiin yhteensä 51 kohteessa. Kunnostuskohteista 19 aluetta puhdistettiin asuinkäyttöön ja 16 teollisuus- tai toimistokäyttöön. Maaperää puhdistettiin myös 16 katu- tai yleisellä alueella. Vuoden 2007 mittavimmat puhdistustyöt tehtiin Musiikkitalon tontilla ja asuinkäyttöön muutettavilla Viikinmäen entisellä ampumarata-alueella ja Pasilan entisellä konepaja-alueella.

Yleisimmin alueet puhdistettiin kaivamalla likaiset maat muualle asianmukaisesti käsiteltäväksi. Käsittelyyn tai loppusijoitukseen siirrettiin yhteensä yli 300 000 tonnia pilaantunutta maata. Arabianrannan pohjoisosan ja Toukorannan kaava-alueilla myös eristettiin metallien ja öljyn pilaamia maita 0,5-1 metrin paksuisen eristekerroksen ja osin paalulaatan alle kortteli-, katu- ja puistoalueilla.

Rakennusvirasto käsitteli tai varastoi edelleen viidellä pilaantuneen maan käsittelyalueella öljyn tai raskasmetallien pilaamia maita. Viikissä kompostoitiin pääasiassa öljyn pilaamia maita noin
10 000 m3. Kyläsaaressa käsiteltiin lähinnä Arabianrannan työmaan massoja yhteensä noin 41 000 m3. Lisäksi Kyläsaarenkatu 8:n kuivatusaltaiden kautta kulki noin 4 700 kuutiometriä  Helsingin Sataman pilaantuneita ruoppausmassoja. Vuosaaren välivarastokentällä varastoitiin metallien voimakkaasti pilaamia maita noin 2 200 m3.

Lievästi pilaantuneita massoja käytettiin hyödyksi maanrakennuskohteissa. Vuosaaren satama-alueelta kaivettiin arseenin lievästi pilaamia maita, jotka sijoitettiin sataman maaliikenneyhteyksien suojaksi rakennettavan meluesteen sisäosiin. Meluvalliin sijoitettiin myös muualta tuotuja lievästi pilaantuneita maita.

Ylös

Asunnot

Asuntojen terveyshaittoja koskevia tarkastuspyyntöjä otettiin vireille 493, mikä on lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Tapauksista 33 % saatiin käsittelyyn kahden kuukauden kuluessa vireilletulosta. Vuoden aikana ratkaistiin 551 tapausta, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän.

Vuoden lopussa oli vireillä noin 290 terveyshaitta-asiaa, mikä on saman verran kuin edellisen vuoden lopussa. Noin puoleen tarkastuspyynnöistä oli syynä epäily kosteus- ja homevaurioista. Uusia (1–10 vuotta vanhoja) asuntoja koskevat valitukset, joiden syynä olivat epäilyt materiaalipäästöistä, eivät lisääntyneet edellisvuosista. Meluvalitusten määrä pysyi ennallaan eli niitä oli noin 10 % tarkastuspyynnöistä

 

.

Kosteus- ja homevaurio on edelleen tavallinen syy
terveyshaittoihin. Tässä patterivuoto on aiheuttanut homekasvuston
lattiapinnoitteen alle. Kuva: Anne Hernesmaa

 

Muovimaton ja mattoliiman aiheuttaman terveyshaitan poistaminen
vaatii mittavan korjauksen, jossa mm. lattialiima on hiottava
huolellisesti pois. Kuva: Taija Poutiainen
 

Ylös

Päivähoitotilat, koulut, lastenkodit ja vanhainkodit


Päivähoitotiloja, kouluja, muita oppilaitoksia, lastenkoteja ja vanhainkoteja koskevia tarkastuspyyntöjä tuli vireille yhteensä 62. Ensisijaisesti yhteydenoton syynä olivat sisäilman laatuun liittyvät terveyshaittaepäilyt, erityisesti ilmanvaihdon puutteet sekä kosteus- ja homevauriot.

Tilojen käyttöönottoa tai toiminnan muuttamista koskevia ilmoituksia käsiteltiin vuoden aikana 16. Käsitellyistä ilmoituksista neljä koski päivähoitotiloja, viisi kouluja, viisi muita oppilaitoksia, yksi vanhainkoteja ja yksi lastenkoteja. Lausuntoja tilojen uudisrakentamis- ja peruskorjaussuunnitelmista tai tilojen soveltuvuudesta esitetynlaiseen käyttöön annettiin 37. Ilmoituksista ja lausunnoista 94 % ratkaistiin alle neljässä kuukaudessa vireilletulosta.

Toiminnan suuntaviivat tulevaisuudessa

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan maksullisuus laajeni. Samalla kunnilta edellytetään keskusviranomaisten ohjeiden pohjalta laadittua valvontasuunnitelmaa.

Teollisuuden ympäristövalvonnassa panostetaan ennakkovalvonnan lisäksi aiempaa enemmän jälkivalvontaan ja neuvontaan. Valvontasuunnitelmien avulla pystytään valvontaa kohdentamaan aiempaa paremmin.

Kaava- ja rakennushankkeiden mukainen pilaantuneen maan tutkimus- ja kunnostustoiminta tulee jatkumaan vähintään nykyisen laajuisena. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettu valtioneuvoston asetus asetti normipohjan maaperän puhdistamishankkeille. Puhdistamistarve ja -tavoitteet arvioidaan joka kerta kohdekohtaisesti ympäristö- ja terveysriskin arvioinnin perusteella. Yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien kanssa varmistetaan myös, että tutkimustiedot ja muu selvitysaineisto kootaan ja tietoja käytetään maaperän tutkimus- ja puhdistustarpeen arvioinnissa oikea-aikaisesti ja luotettavasti. Helsingin mahdollisesti saastuneet alueet ja jo kunnostetut kohteet liitetään valtion maaperän tilan tietojärjestelmään.

Asunnontarkastuksen toimenpidepyyntöjen määrä pysynee nykyisellään. Pidentynyt odotusaika vireilletulosta käsittelyn aloittamiseen pyritään lyhentämään alle kahteen kuukauteen.

Ylös


 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus