Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 

 

 

 

Miljödirektörens översikt


 © Rhinoceros Oy/Mari Hohtari

Miljödirektören
 Pekka Kansanen

År 2007 avslutades med en för miljöcentralen viktig förändring, i och med att den länge förberedda omorganiseringen av miljölaboratoriet till ett separat affärsverk genomfördes vid årsskiftet. Reformen har, om vi ser på omsättningen, ganska små konsekvenser för koncernen som helhet, men det signifikanta är att denna omorganisering är det första samgångsprojektet på den ofta ganska svårforcerade stigen till samarbete i hela huvudstadsregionen.

Även med tanke på den kommunala laboratorieverksamheten var lösningen viktig. Det är viktigt med tanke på dels krisberedskapen, dels den normala miljöhälsovårdstillsynen, att ett kommunalt laboratorium har kapacitet att utföra även sällan efterfrågade analysuppdrag i alla sammanhang. Tacken för projektets genomförande går framför allt till personalen inom laboratorierna i både Vanda och Helsingfors, som effektivt lyckades hålla verksamheten igång även medan flyttningen pågick. De nya och ljusa lokaliteterna i Vik bildar en modern och trivsam miljö för miljöverksamhet. Planerna som går ut på att hela miljöcentralen flyttar till en ny byggnad i Vik nära laboratoriet har återväckts, och vårt mål är nu att den nya byggnaden skall vara färdig senast år 2011.

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation har också fått ta ställning till ett förslag av en arbetsgrupp, om att miljöväsendet i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda inleder ett utvecklat samarbete med ett program med 15 punkter. Om dessa planer verkställs blir det ett betydligt närmare samarbete, vilket för stadsborna innebär att kommungränsernas betydelse minskar.

Under hösten gjordes det också stora satsningar på en reform av miljöväsendets strategier. Miljöskyddet fick, på grund av klimatförändringarna och vårens gatudammsdiskussioner, högre prioritering i samhällsdebatten än på många år.

I det strategiska arbetet framträder tre miljörelaterade utmaningar av betydelse för hur Helsingfors klarar sig i framtiden. Med vilka medel skall vi i framtiden tygla miljöproblemen av den tilltagande trafiken i metropolregionen? Det är inte bara fråga om utsläpp i luften utan det gäller också det ökade bullret och trängseln som uppkommer av tilltagande trafik. Dessa frågor behandlas i det pågående beredningsarbetet av ett luftvårdsprogram. Programmet motarbetar buller enligt bullerdirektivet. Mot slutet av året krävde också stadsfullmäktige att vi skall utreda nya metoder bl.a. för tyglandet av trafikstockningarna.

Den andra stora utmaningen är anpassningen till klimatförändringen och tyglandet av utsläppen. En energipolitisk redogörelse som beretts under hösten stakar ut riktningen för den framtida energiproduktionen. SAD:s styrelse godtog den länge förberedda klimatstrategin för regionen. Dess synvinkel är i huvudsak minskningen av energiförbrukningen. Nu behövs de olika parternas – inklusive statsmaktens – engagemang i konkreta projekt som leder till solidare samhällsstruktur samt ett kollektivtrafikssystem som stöder detta. Ett energibesparings- och klimatavtal, som undertecknats av handels- och industriministeriet och av Finlands sex största städer, innehåller ambitiösa mål för de närmaste åren, bl.a. redusering av byggnadsbeståndets energiförbrukning.

Den tredje stora miljöutmaningen som vi ställs inför är eutrofieringen av Östersjön och Finska viken samt den tilltagande oljetransporten. Det är glädjande att se att olika samhällssektorer har vaknat upp för att aktivera arbetet för Östersjön. En appell gjord av stadsdirektörerna i Helsingfors och Åbo har fått ett positivt mottagande. Ett hundratal instanser tar emot utmaningen och förbinder sig att göra upp egna åtgärdsprogram för förbättringen av Östersjöns tillstånd.

Den nuvarande stadsfullmäktigeperioden nalkas sitt slut. Under de senaste åren har det för varje fullmäktigeperiod gjorts upp nya strategier. Det är ytterst viktigt att de nämnda miljörelaterade utmaningarna i nästa strategi för Helsingfors får den prioritering de är värda. Att nu gömma huvudet i busken kan ha ödesdigra följder.

Det viktigaste inom miljöhälsovården var framför allt färdigställandet av tillsynsplanerna. Planerna kommer att ge de begränsade resurserna exaktare inriktning. De kommer bättre än hittills att styras till områden som befrämjar hälsan. Rökförbudet i restaurangerna, infört den 1 juni 2007, har betydligt ökat rökningsövervakningens arbetsbörda.

Ekonomiskt sett var året utan överraskningar. Stadsstyrelsens anslag var till nytta vid finansieringen av lagstadgade projekt gällande staden som helhet sås om, t.ex. luftvårdsprogram och bullerundersökningar. De bristande personalresurserna märktes som värst i konsumentrådgivningen, där den – berättigat – negativa responsen från allmänheten var till skada för verkets image. Den planerade överföringen av konsumentrådgivningen till statlig regi sker först i början av år 2009.

Till slut vill jag tacka alla våra samarbetspartners, både i stadsförvaltningen i regionens städer och i större sammanhang, samt miljönämnden och hela vår personal för ett framgångsrikt år 2007.


Pekka Kansanen
 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus