Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


tärkeimmät saavutukset avaintuloksittain vuonna 2007
 

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net


Avaintuloksille asetetut yksikkökohtaiset tulostavoitteet saavutettiin noin 84-prosenttisesti.
Tavoitteet liittyivät talouteen, asiakkaisiin, prosesseihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä työilmapiiriin.

1. Terveellinen, viihtyisä kaupunkiympäristö ja kestävä kehitys pohjaksi kaikkeen ympäristöön vaikuttavaan suunnitteluun ja päätöksentekoon

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin maaliskuussa Helsingin kestävän kehityksen toimintaohjelman seurantaraportti kaudelta 2002 – 2006 sekä vuonna 2006 päivitetty ja täydennetty kestävän kehityksen yleisindikaattoriraportti. Kertomusvuoden aikana valmistui Helsingin kestävän kehityksen yleisindikaattorien venäjänkielinen käännös osana Helsingin ja Pietarin kaupunkien yhteistyöhanketta. 

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman 2005 – 2008 (HEKO) 54 toimenpiteestä yli puolet toteutui kokonaan tai osittain. Ekotukitoiminta ja ympäristöjohtaminen olivat toiminnan painopisteinä. Kaupunginvaltuusto käsitteli järjestyksessään kuudennen  koko kaupungin ympäristöraportin kesäkuussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.9.2007 Helsingin kaupungin varautumissuunnitelman ilman epäpuhtauksien äkillisen kohoamisen varalle. Kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä valmisteli Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman, jonka luonnos valmistui joulukuussa. Ilmanlaatuasetuksen mukaan kunnan on laadittava ja toimeenpantava suunnitelmia tai ohjelmia, mikäli hiukkasten ja typpidioksidin raja-arvot ylittyvät.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi laadittiin toimintaohjelma (LUMO). Sen oheismateriaaliksi tuotettiin esite. Hankkeelle saatiin rahoitusta ympäristöministeriöstä.

2. Hyvälaatuiset ja terveelliset elintarvikkeet, riittävä kuluttajansuoja sekä hyvinvoivat kotieläimet

Ensimmäistä kertaa koko vuoden ajan elintarvikevalvonnassa, tuoteturvallisuusvalvonnassa, tupakkalain valvonnassa ja terveydensuojelulain valvonnassa toteutettiin valtakunnallisia ohjelmia ja niitä vastaavia kunnallisia suunnitelmia.  Valtakunnallisten ohjelmien tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu yhdelläkään näistä sektoreista henkilöstöresurssien riittämättömyyden takia.

Tupakkalain muutos lisäsi merkittävästi ravitsemisliikkeiden tupakkakieltojen ja tupakointitilojen tarkastuksia ja hyväksymisiä. Aiempaan enemmän lisätyötä aiheuttivat apteekkien luontaistuotteiden myynnin ja optikkoliikkeiden luvanvaraistuminen.

Uuden elintarvikelain mukaiset joutuisat hyväksymiset ja tarkastusten laadun parantaminen olivat painoalueita. Elintarvikevalvonnassa otettiin käyttöön toiminnanharjoittajien itse täyttämät tarkastuslomakkeet. Ne lisäsivät tarkastusten laatua ja kattavuutta ja sisälsivät samalla kohteen riskinarvion. Suunnitelmallisten tarkastusten maksullisuuden myötä elintarvikevalvonnasta
saadut tulot kasvoivat merkittävästi.

Helsingin, Vantaan ja Espoon yhteisellä löytöeläintalolla oli takanaan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Helsinkiläisiä lemmikkieläimiä (kattaen sekä löytöeläimet että eläinsuojelusyistä taloon tuodut eläimet) hoidettiin talossa vuoden 2007 aikana yhteensä 898 kpl. Koirista 86 % ja kissoista 40 % palautettiin omaan kotiinsa ja vastaavasti koirista 8% ja kissoista 32 %
sijoitettiin uuteen kotiin. Toiminnan ulkoistaminen osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi.

3. Riittävä tieto ympäristön tilasta ja elintarvikkeiden laadusta sekä tietojärjestelmien kehittäminen

Helsingin ympäristötietojen saatavuus ja ajantasaisuus parani merkittävästi, kun elokuussa avattiin Internetissä uusi ympäristötilastopalvelu (www.helsinginymparistotilasto.fi). Helsingin kattavat ympäristötilastot koottiin näin yhteen sähköiseen tietokantaan.  Helsingin ympäristön kuormitusta ja tilaa kuvaavia tietoja voivat hyödyntää niin asukkaat, koulut ja oppilaitokset, virkamiehet ja päättäjät  kuin ympäristöalan asiantuntijatkin. Sähköinen ympäristötilasto on virastojen yhteishanke, jota ympäristökeskus koordinoi.

Helsingin ympäristön tilaa esiteltiin puolestaan Ympäristön tila -katsauksessa, joka ilmestyi ympäristökeskuksen julkaisusarjassa.
 

Kuva: Niklas Sjöblom/Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Helsingin luontotietojärjestelmän Internet-versio avattiin yleisön käyttöön Maailman ympäristöpäivänä 5.6. osoitteessa: www.hel.fi/luontotieto

Luontotietojärjestelmässä voi tarkastella ympäristökeskuksen kokoamia Helsingin luontoaineistoja karttapohjalla. Luontotietojärjestelmä tarjoaa yleiskuvan Helsingin luonnosta ja antaa helsinkiläisille tietoa omasta lähiluonnosta, luonnonarvoista ja luonnon monimuotoisuudesta. Järjestelmä soveltuu myös opetuskäyttöön.

Ympäristökeskus jatkoi Töölönlahden seurantaa. Lahteen on johdettu vuodesta 2005 alkaen merivettä Helsingin länsipuolella sijaitsevalta Humallahdelta. Meriveden pumppaus aloitettiin huhtikuussa ja sitä jatkettiin joulukuun loppuun. Töölönlahden ravinnepitoisuudet laskivat edelleen vuodesta 2006  ja lahden näkösyvyys parani. Myös levämäärää kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuudet laskivat selvästi avovesikaudella. 

Ylös

4. Kuntalaisten ja viranhaltijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen

Vuonna 2006 käynnistyneen kaupungin Ekotukitoiminta-hankkeen tavoitteena on ympäristö-vastuullisuuden lisääminen kaupungin työpaikoilla. Ekotukihenkilöt kouluttautuvat oman työyksikkönsä ympäristöasioiden tuntijaksi. Ympäristökeskus koordinoi kaupungin ekotukitoimintaa.

Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä henkilöstökeskuksen ja opetusviraston kanssa kuusi ekotukikoulutustilaisuutta. Niihin osallistui yhteensä 179 kaupungin työntekijää. Kertomusvuonna julkaistiin hankkeen esite ja Ekotukihenkilön käsikirja.

Harakan luontokouluun osallistui kaikkiaan 56 luokkaa opettajineen (yhteensä 1 238 oppilasta).

Opastettuja luontoretkiä Helsingin lähiluontoon järjestettiin 38 ja niille osallistui yhteensä 1 391 retkeläistä, keskimäärin 37 henkeä/retki.

Ylös

5. Laadukkaat asiakaspalvelu- ja viranomaistoiminnot

Ympäristökeskuksen päivystävän terveystarkastajan, neuvovan ympäristötarkastajan ja yleisneuvonnan puhelinpalvelu yhdistettiin tammikuussa.  

Kertomusvuonna valmisteltiin pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hanketta pääkaupunkiseudun yhteisen, liikelaitoksena toimivan laboratorion perustamiseksi Viikkiin. Laboratorio tuottaa vuoden 2008 alusta Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien tarvitsemat elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalvelut.

Ylös

6. Osaava henkilöstö ja hyvä yhteistoiminta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen painottui muuttuneen elintarvike- ja ympäristönsuojelu-lainsäädännön soveltamiseen ja uusiin hallinnollisiin menettelyihin sekä tietotekniikkaan, kieliin, asiakaspalvelun vuorovaikutustaitoihin sekä mediataitoihin.
 

 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus