Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Ympäristölaboratorio

 

Ympäristölaboratorio tuottaa ympäristökeskuksen muille yksiköille mikrobiologisia ja kemiallisia analyysejä sekä mittaus- ja kalibrointipalveluja. Tuotamme analyysipalveluja myös muille virastoille ja laitoksille sekä yrityksille ja kuntalaisille.

 


Elintarvikeanalyysit
Vesianalyysit
Ympäristönäytteiden analyysit
Toiminnan kehittäminen
Tulevaisuuden toimintalinjat


Kuva: Helsingin ympäristökeskus / Virpi Peltola

Kuva: Helsingin ympäristökeskus / Virpi Peltola

Vahvoja tutkimusalueitamme ovat:

• talous-, uima-, jäte- ja vesistövedet
• elintarvikkeiden mikrobit, vieraat aineet, lisäaineet ja koostumus
• sisä- ja ulkoilman haitta-aineet
• kosteuden vaurioittamien rakennusmateriaalien mikrobitutkimukset
• pilaantunut maaperä
• jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Laboratorio toimii Mittatekniikan keskuksen akkreditoimana testauslaboratoriona. Pätevyysalueemme on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden kemiallinen ja mikrobiologinen testaus.

Laboratorio noudattaa analyysitoiminnassaan laatujärjestelmää, joka on rakennettu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaiseksi. Kaikkiaan laboratoriossa on akkreditoitu noin 160 kemiallista ja mikrobiologista menetelmää. Akkreditointi kattaa keskeiset laboratorion toiminnassa tarvittavat analyysit.

Tärkeimpiä asiakkaitamme Helsingin kaupungin organisaatiossa ovat Helsingin Vesi, Helsingin Energia, Helsingin Satama, liikuntavirasto, rakennusvirasto ja kiinteistövirasto. Ulkoisia asiakkaitamme ovat muun muassa elintarvikealan toiminnanharjoittajat, muiden kuntien ympäristöterveydenhuolto, vesiensuojeluyhdistykset, vesilaitokset, konsulttitoimistot, kiinteistöyhtiöt, elintarviketurvallisuusvirasto ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV).

Erilaisista vesi-, elintarvike- ja ympäristönäytteistä tehtiin vuoden 2007 aikana  200 329 analyysia, joista 44 683 oli mikrobiologisia ja 155 646 kemiallisia. Analyysien kokonaismäärä kasvoi 19,7 % edellisvuodesta. Kaikkiaan tuotettujen analyysien kokonaisarvo oli 2,51 miljoonaa euroa, mikä on 14,6 % edellisvuotta enemmän.

Analyysimäärät kasvoivat voimakkaasti alkuvuoden poikkeuksellisen suurten tilausten ansiosta. Kasvua vauhditti myös se, että Vantaan laboratorio lopetti analyysitoimintansa marraskuussa lähettäen loppuvuoden näytteet Helsingin laboratorioon tutkittaviksi.

Vantaan laboratorion toiminta lopetettiin, koska Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen päättivät perustaa yhteisen MetropoliLab-nimisen pääkaupunkiseudun kuntia palvelevan laboratorion. MetropoliLab muodostettiin Helsingin kaupungin organisaatioon yhdistämällä Helsingin ja Vantaan laboratorioiden toiminnot ja henkilöstö. Uusi laboratorio aloitti toimintansa 1.1.2008  Viikin tiedepuistoon sijoittuvissa laboratoriotiloissa. Vantaalle jäi näytteiden vastaanottopiste.

Vuoden 2007 toimintaa sävytti voimakkaasti MetropoliLabin suunnittelu, uusien tilojen suunnittelu ja rakentaminen sekä aivan vuoden loppuun ajoittunut muutto Helsinginkadun tiloista Viikin tiedepuistoon. MetropoliLab-hankkeen läpiviemisessä laboratorio sai ratkaisevalla tavalla apua ympäristökeskuksen hallintoyksiköltä, mikä mahdollisti laboratoriolle ennätyksellisen toiminnallisen tuloksen tekemisen yhtä aikaa varsin työllistävän liikelaitostumisen ja muuton kanssa.

Elintarvikeanalyysit


Kuva: Helsingin ympäristökeskus/Virpi Peltola

Kuva: Helsingin ympäristökeskus / Virpi Peltola

Elintarvikkeiden mikrobiologisia analyysejä tehtiin edelleen pääasiassa kunnallisen elintarvikevalvonnan näytteistä tai yritysten omavalvontanäytteistä. Ruokamyrkytysepidemiat ja muut sairastumisepäilyt olivat tärkeä osa laboratorion mikrobiologista toimintaa.

Laboratorio vastasi jauhelihan hygieenisen laadun ja kemiallisen koostumuksen tutkimushankkeen analyyseista. Vuoden aikana saatiin poikkeuksellisen paljon histamiinimääritysten toimeksiantoja, jotka liittyivät pääosin ensisaapumispaikkojen valvontaan tai kalatukkujen omavalvontaan. Vierasainetutkimuksin analysoitiin torjunta-aineiden jäämiä erilaisista kasvikunnan tuotteissa.

Elintarvikenäytteitä tutkittiin myös aistinvaraisesti. Tyypillisiä aistinvaraisesti havaittavia virheitä elintarvikkeissa olivat poikkeuksellinen ulkonäkö, vieraat ainesosat, käyneen tai pilaantuneen haju tai maku sekä kemikaalimainen tai muutoin epämiellyttävä haju tai maku.

Vesianalyysit

Jätevesi-, vesistövesi- ja vesijohtovesinäytteet olivat edelleen suurin erillinen näyteryhmä laboratorion toiminnassa. Jätevesinäytteet ovat Viikinmäen jätevedenpuhdistamon käytönohjaus- ja valvontanäytteitä, kunnallisia jätevesiä ja teollisuusjätevesiä. Vesistövedet kuuluvat Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailuihin ja vesijohtovedet Helsingin Veden kanssa tehtyyn valvontatutkimusohjelmaan.

Laboratorio oli edelleen mukana Vuosaaren sataman maaväylien rakentamisen vesitutkimuksissa, samoin kuin E18-moottoritiehankkeen rakentamiseen liittyvissä pohja- ja kaivovesitutkimuksissa.

Uimarantojen ja -altaiden vesiä, pohjavesiä sekä kaatopaikkojen suotovesiä analysoitiin tutkimuksen ja valvonnan yhteydessä sekä ja ulkopuolisten toimeksiannoista.

Yksityisestä toimeksiannosta määritettiin vesinäytteistä vesakon ja rikkakasvien torjuntaan käytettävää atratsiinia.
 

Ylös

Ympäristönäytteiden analyysit

Laboratorio tuotti kemiallista analytiikkaa tutkimushankkeisiin, joissa selviteltiin maaperän pilaantumista, jätteiden kaatopaikkakelpoisuutta ja sedimenttien haitta-aineita.  Ulkoilman leijuvan pölyn, laskeuman ja typpidioksidin tutkimuksia jatkettiin YTV:n toimeksiannosta. Asumisterveyteen liittyviä sisäilmatutkimuksia jatkettiin yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa muun muassa VOC- ja hometutkimuksin.  Laboratorio osallistui tutkimukseen, jolla selvitettiin valkoposkihanhien ulosteitten vaikutusta uimaveden hygieeniseen laatuun.

Ylös

Toiminnan  kehittäminen

Laboratorio osallistui EU-hankkeena toteutettuun kompostien, lietteiden ja maanäytteiden E.coli- ja salmonellamenetelmien validointiprojektiin. Mikrobiologisessa tutkimuksessa validoitiin uusi  menetelmä Bacillus cereus- toksiinin määrittämiseksi.  Vesitutkimuksia varten laboratorioon hankittiin uusi automaattinen titraattorijärjestelmä ja sen avulla saadaan automatisoitua mm. veden kemiallinen hapenkulutus- ja happimääritys.  Orgaanisessa analytiikassa saatiin käyttöön uusi head-space-yksikkö, jonka avulla haihtuvien yhdisteiden analytiikka monipuolistuu ja tehostuu.

Tulevaisuuden toimintalinjat

Ympäristölaboratorion toiminta ympäristökeskuksen osana loppui 31.12.2007. Näin päättyi pitkä, 123 vuotta kestänyt ajanjakso, jolloin laboratorio toimi Helsingin kaupungin viraston osana ensin terveysvirastossa ja sitten ympäristökeskuksessa. Analyysitoiminta kuitenkin jatkuu entiseen tapaan, mutta nyt erillisenä liikelaitoksena Viikin tiedepuistossa. Uskomme, että MetropoliLab kykenee jatkossa uudistunein voimin tarjoamaan entistä laajempaa ja kilpailukykyisempää palvelua kaikille pääkaupunkiseudun kunnille sekä muille entisille ja myös uusille asiakkailleen.
 

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus