Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Kansainvälinen toiminta

Pohjoismaiden suurten kaupunkien ympäristöindikaattoriryhmän työ jatkui. Työryhmä julkaisi syyskuussa teemaraportin, jossa vertailtiin Göteborgin, Helsingin, Kööpenhaminan, Malmön, Oslon, Reykjavikin ja Tukholman päästöjä vesistöihin sekä luonnonsuojelualueita ja viheraluetarjontaa.  Raportti esiteltiin marraskuussa kaupunkien vuotuisessa yhteistyökokouksessa Malmössä.
 

Kuva: Niklas Sjöblom/Taivasalla.net

 

 


Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net


Ympäristökeskus, Elinkeinopalvelut ja Tukkutori saivat Pohjoismaiselta ministerineuvostolta rahoituksen hankkeeseen, jossa vertaillaan pohjoismaiden isoissa kaupungissa meneillään olevia PK-yritysten ja kaupungin yhteistyömenettelyitä. Yhteistyössä Tallinnan kaupungin kanssa toteutettiin ekotukitoiminnan kehittämishanke EU:n Interreg-rahoituksen turvin.

Ympäristökeskus osallistui Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen koordinoimaan BSR -Eagle Interreg IIIB –hankkeeseen. BRS -Eagle tarjosi mahdollisuuden osallistua mm. Itämeren alueen merellisen luontokeskusverkoston tapaamisiin, luontokouluopettajien täydennys-koulutukseen sekä luonto-/ympäristökoulun opettajan käsikirjan tekoon.

Ympäristökeskus oli edelleen mukana kansainvälisessä, Merentutkimuslaitoksen koordinoimassa Alg@line-projektissa. Siinä seurataan tosiaikaisesti Itämeren tilan muutoksia, kuten levätilannetta. Tutkimuksessa käytetään mm. matkustaja- ja kauppalaivoille asennettuja automaattisia mittalaitteita.

Vuonna 2007 Helsingin ympäristökeskus ylläpiti ja huolsi Kristina Brahen mittalaitteiston, analysoi vesinäytteet, vastasi mittaustulosten laadunvarmistuksesta ja raportoi tulokset. Näytteitä saatiin aikaisempaa paremmin Helsingin rannikkovesistä Kristina Brahen lähellä rannikkoa kulkevan reitin ansiosta. Matkustajalaivojen tulokset täydentävät Helsingin ja Espoon merialueiden perinteistä tutkimusta, kuten levien horisontaalista ja ajallista vaihtelua sekä kumpuamisilmiötä. Mittaustulokset ovat nähtävissä Itämeriportaalissa.
 

Kuva: Niklas Sjöblom/Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Yhteistyötä pilaantuneen maan tutkimus- ja kunnostushankkeessa Pietarin kaupungin kanssa jatkettiin ympäristöministeriön ja suomalaisten kaupunkien (Helsinki, Lahti , Tampere ja Turku) toteuttaman City Twinning -ohjelman merkeissä. Helsingissä järjestettiin pietarilaiselle yhteistyötaholle seminaari, jossa esiteltiin Suomen pilaantuneen maaperän tietorekistereitä, puhdistuskäytäntöjä ja lainsäädäntöä. Lisäksi jatkettiin öljy-yhdisteiden likaamaan alueen tutkimuksia Pietarissa ja huokosilmatekniikkaan perustuvan kunnostuskokeen suunnittelua. Lisäksi ympäristökeskus osallistui Pietarissa järjestettyyn Suomi-päivään.

Helsingin ja Pietarin yhteistyöhanke kestävän kehityksen indikaattorikehittelyssä päättyi vuoden lopussa. Helsingin kestävän kehityksen yleisindikaattoriraportista laadittiin venäjänkielinen versio ympäristöministeriön rahoittamana.

Ympäristökeskus osallistui Eurocities Environment Forumin, melutyöryhmän sekä Greening the Local Economy -ryhmän työskentelyyn. GTLE -työryhmän tavoitteena on koota yhteen kokemukset elinkeinoelämän ja kaupungin yhteistyöstä eurooppalaisissa isoissa kaupungeissa.

Toimintavuoden aikana jatkui Eurocities-järjestön koordinoima ja EU:n rahoittama Urban Matrix -yhteistyöhanke. Siinä kehitetään eurooppalaisten kaupunkien kestävän kehityksen arviointia ja seurantaa sekä tuotetaan aihealuetta koskevaa vertailevaa tietoa ja tietokantoja suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Helsingin vastuuorganisaatioita ovat tietokeskus ja ympäristökeskus.
 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus