Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 


Hallinto


Hallintoyksikkö antaa tukipalveluja johdolle ja oikeudellista neuvontaa muille yksiköille. Hallinto myös vastaa ympäristökeskuksen viestinnästä, keskitetystä asiakaspalvelusta, henkilöstö- ja taloushallinnosta, kehittämisestä, tietohallinnosta sekä ympäristölautakunnan tukipalveluista.


Asiakaspalvelu

Työhyvinvoinnin kehittäminen
Viestintä Tulospalkkaus
Tietohallinto Yhteistoiminta
Laadun kehittäminen Tulevaisuuden toimintalinjat

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun toimintalinjojen mukaisesti tammikuussa keskitettiin päivystys ja neuvonta Helsinginkatu 24:n 1. kerrokseen. Päivystävä terveystarkastaja, neuvova ympäristötarkastaja ja yleisneuvonta palvelevat nyt yhdessä puhelinnumerossa (310 13000).  Numero päivysti arkisin klo 9-15. Järjestely palveli paremmin myös käyntiasiakkaita, jotka näin saivat asiantuntijoilta vastaukset kysymyksiinsä yleensä välittömästi virastossa asioidessaan.

Yhdistettyyn päivystys- ja neuvontapisteeseen tuli vuoden aikana yli 15 000 yhteydenottoa. Sähköpostitse otettiin yhteyttä yli 1 000 kertaa ja puhelimitse yli 11 000 kertaa. Käyntiasiakkaita oli noin 3 000. Yleisimmin neuvonnasta tiedusteltiin asuntojen tuhohyönteisten torjunnasta, asuntojen terveyshaitoista, elintarvike- ja terveysvalvonnasta sekä erilaisista ilmoituksista ja luvista. Myös jätteet ja kierrättäminen kiinnostivat kansalaisia useiden satojen puheluiden verran.  Eniten puheluita tuli touko- ja lokakuussa, vähiten joulukuussa.

Kuva: Helsingin ympäristökeskuksen kuvapankki

 

 

 

 

Tuhohyönteiset askarruttivat kuntalaisia myös vuonna 2007. Kuvassa faaraomuurahainen. Kuva: Helsingin ympäristökeskuksen kuvapankki


Asiakaspalvelun henkilökunta esitteli ympäristökeskuksen toimintaa 18 vierailuryhmälle. Ryhmistä valtaosa oli ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden opiskelijoita. Ympäristöasioiden hoitamista Helsingissä ja Suomessa esiteltiin myös neljälle aasialaiselle ryhmälle.

Ympäristökeskus tuotti Helsingin uimarantahistoriasta kertovan verkkonäyttelyn sekä Helsingin uimarantojen historiikin.
 

Uimamaistereita vuodelta 1890. Kuva: © Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto

Ympäristökeskus myös kierrätti Helsingin luonnonvaraisista eläimistä kertovaa julistenäyttelyä Eläimenä Helsingissä kirjastoissa ja muissa yleisissä tiloissa.

Asiakaspalvelussa oli vuoden aikana esillä kuusi erilaista näyttelyä, joissa esiteltiin mm. luontoa, eläimiä ja ilmastonmuutosta. Lapsille annettiin tilaa Kallio Kipinöi tapahtuman yhteydessä, kun viraston ikkunoita koristivat Ebeneser-koulun oppilaiden piirustukset.
 

Ilmastonmuutosnäyttely asiakaspalvelutilassa.
Kuva: Johanna af Hällström

Neuvonnan katutason ikkunassa olevalla sähköisellä ilmoitustaululla tiedotettiin ympäristökeskuksen ajankohtaisista asioista sekä esitettiin YTV:n mittaamat reaaliaikaiset tiedot Kallion kaupunginosan ilmanlaadusta. Uimarantakaudella näytöllä kerrottiin lisäksi uimaveden hygieenistä laadusta sekä uimarantojen ja Helsingin merialueen levätilanteesta.

Asiakaspalvelun vuorovaikutustaitoja kehitettiin mm. järjestämällä yhdessä Suomen Puheopiston kanssa tilaisuus, jossa tilanteita lähestyttiin forum-teatterin keinoin.

Viestintä

Kertomusvuoden painopisteitä olivat sähköinen viestintä ja ajankohtaisviestinnän lisääminen. Yleisötapahtumissa saavutettiin viraston historian kaikkien aikojen ennätys: 20 tilaisuutta. Myös tiedotustilaisuuksia (5 kpl) järjestettiin enemmän kuin koskaan aiemmin.

Vuoden lopulla valmistui ympäristökeskuksen ensimmäinen multimedia vierailu- ja koululaisryhmiä varten. 

Kaikkiaan viestimille lähetettiin ennätykselliset 120  (edellisvuonna 75) tiedotetta. Lukuun eivät sisälly luontoretkitiedotteet eivätkä Harakan luontokeskuksen tiedotteet.  Helsingin uimarantahistoriikin valmistuttua julistettiin muistelokilpailu Helsingin uimarannoista. Kisaan osallistui parikymmentä nykyistä tai entistä helsinkiläistä. Kirjoitukset julkaistaan ympäristökeskuksen nettisivuilla keväällä 2008.

Esitteitä tai verkko-oppaita tuotettiin seitsemän (edellisvuonna kahdeksan). Kysytyin esite oli Kodin kutsumattomat vieraat -esite, jossa annettaan tunnistus- ja torjuntaneuvoja asuntojen tuhohyönteisten varalle. Sisäiseen käyttöön tuotettiin Esitteen tekeminen -laatuohje hankelomakkeineen. Ympäristökeskuksen ulkomaisia tapaamisia varten tuotettiin julkaisu Achievements and challenges of sustainable development in Helsinki.

Heinäkuun helteillä julkista keskustelua kirvoitti Espan puiston etova haju. Ympäristölaboratorion tutkimuksissa sen lähteeksi paljastui lehmuksista erittyvän kirvojen ulosteen eli mesikasteen tuottama voihappo.
 

Espan kohukirva.
Kuva: Päivi Munne, Helsingin ympäristökeskus

Yleisötapahtumien järjestämisessä tehtiin tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä Lasipalatsin Kohtaamispaikan kanssa. Keväällä ja alkukesästä pidettiin Lasipalatsissa kuusi yleisöinfoa ja syksyllä kaksi menestyksekästä asumisiltapäivää aiheena asuntokaupan koukerot, kodin tuhohyönteiset ja asunnon sisäilmaongelmat.
 Asumisasiat kiinnostivat Lasipalatsissa. Kuva: Triina Kiviniemi
 

Merkittävimmät tapahtumat, joissa ympäristökeskus oli mukana, olivat Ilmastonmuutosiltapäivä, Helsingin varautumissuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus, Maailman ympäristöpäivä sekä Tornien taisto. 

Tornien taistelijat kamerallaan vangitsi Mari Hohtari
©
Helsingin kaupungin kuvapankki


Euroviisuihin ympäristökeskus osallistui järjestämällä englanniksi opastetun, ilmaisen saaristoluontoristeilyn.

Ulkoista viestintää mitattiin edellisvuosien tapaan jatkamalla omaa julkisuusseurantaa. Tietoja kerättiin  mm. henkilökunnan antamista haastatteluista ja pitämistä esitelmistä sekä ympäristökeskuksen lähettämistä tiedotteista ja järjestämistä tapahtumista. Yhteydenottotilastojen perusteella eniten toimittajia askarruttivat  Helsingin ilman laatu, luonto ja asuntokauppa-asiat. Viestimille annettiin edellisvuoden tapaan noin 200 haastattelua. Kaikkiaan ympäristökeskuksen asiantuntijat pitivät 35 esitelmää ympäristökeskuksen ulkopuolella.

Mediataitojen hallinta –kurssi uusittiin neljännen kerran. Pelkästään verkkolehtenä ilmestyvä sisäinen tiedotuslehti Ympyrä ilmestyi 21 kertaa.
 

Ylös

Tietohallinto

Tietohallinnon merkittävin työ oli uuden laboratorioliikelaitoksen, MetropoliLabin, tietotekninen tukeminen. Uudelle liikelaitokselle valittiin SysOpenDigian LIMS-tietojärjestelmä. Liikelaitoksen muuttaessa uusiin tiloihin oli myös tietoliikenneyhteyksien rakentaminen ajankohtaista. Laboratorion liikelaitostuminen toi mukanaan uusia tarpeita laboratoriojärjestelmälle. Tällainen oli mm. laskutus LIMS-ohjelmistosta.

Tarkastajien kenttätyöskentelystä kannettavien tietokoneiden kanssa tehtiin selvityksiä ja hankittiin muutama kannettava testikäyttöön.

Tietohallinto avusti puhelinuudistuksessa, jossa otettiin käyttöön GSM-puhelimet lankapuhelinten sijaan. Kosti-tilaustenkäsittelyjärjestelmä ja M2-matkanhallintaohjelmisto otettiin käyttöön vuoden 2007 aikana.

Asiakaspalvelun parantamiseksi tietohallinto määritteli viraston asioinnin nykytilannetta ja sähköisen asioinnin tavoitetilaa. Tarkoitus on saada sähköinen asiointi käynnistetyksi mahdollisimman pian.

Ympäristökeskus tuotti www-sivuille verkkonäyttelyn. Virasto otti käyttöön ruotsinkieliset uudet www-sivut.
 

Ylös

Laadun kehittäminen

Viraston kehittämisen painopistealueita täsmennettiin itsearviointien avulla. Kertomusvuonna itsearvioitiin kaikki EFQM -arviointialueet ja tulospalkkiojärjestelmä. Lisäksi kehitettiin prosesseja. Laboratorion laatujärjestelmän ylläpito auditoitiin. Esimiestyön kehittämiseksi viraston neljän vastuualueen esimies sai valmiiksi EVA-kurssin.  

 

Ylös

Työhyvinvoinnin kehittäminen


Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

Ympäristökeskuksessa ei toteutettu kaupungin yhteistä työhyvinvointikyselyä, koska vuoden 2006 kyselyn tulosten edellyttämät toimenpiteet olivat osittain toteuttamatta. Yksiköissä jatkettiin useammalle vuodelle ajoittuvan työhyvinvoinnin toimenpideohjelman täytäntöönpanoa. Ohjelman tavoitteena  tavoitteena on määrätietoisesti poistaa työhyvinvointia huonontavat tekijät.

Tulospalkkaus

Ympäristökeskuksessa oli edelleen käytössä tasapainotettuun mittaristoon (BSC) perustuva tulospalkkiojärjestelmä. Asetetut tavoitteet saavutettiin 84-prosenttisesti. Henkilöstölle maksettiin tuloksiin perustuvat viraston historian yhdeksännet tulospalkkiot, jotka olivat keskimäärin
1 244 euroa/työntekijä.

Yhteistoiminta

Viraston toiminnan ja henkilöstön kannalta keskeiset asiat käsiteltiin henkilöstötoimikunnassa. Tällaisia asioita olivat muun muassa tulosbudjetti ja sen seuranta, talousarvio ja erityisesti viraston strategia. Henkilöstötoimikunta kokoontui neljä kertaa.

Ylös

Tulevaisuuden toimintalinjat

Hallintoyksikön toiminnassa ja kehittämisessä noudatetaan viraston strategiaa, jonka mukaisesti hallinto kehittää keskitettyä asiakaspalvelu- ja neuvontatoimintaa yhteistyössä ympäristökeskuksen muiden yksiköiden ja kaupungin asiakaspalveluverkoston kanssa. Erityisenä painoalueena tulee olemaan sähköisen asioinnin ja verkkoviestinnän kehittäminen ja asiakaspalautteen hyödyntäminen.

Sisäisen palvelun painoalueena tulee olemaan taloushallintopalvelujen tehostaminen. Sähköistä asioidenhoitoa kehitetään hankintoihin ja matkustamiseen liittyvien asioiden hoidossa.

 

Kuva: Niklas Sjöblom/taivasalla.net

Kuva: Niklas Sjöblom / Taivasalla.net

 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus