Ymk:n  pääsivulle    
 
viiva

 

viiva
 

 

 

 

ympäristöjohtajan katsaus © Rhinoceros Oy/Mari Hohtari

Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen


Vuosi 2007 päättyi ympäristökeskuksen kannalta suureen muutokseen, kun kauan valmisteltu ympäristölaboratorion erkaantuminen virastosta omaksi liikelaitoksekseen toteutui vuoden vaihteessa. Vaikka liikevaihdollisesti asia oli koko konsernia ajatellen pienehkö, merkittävää on se, että hanke on ensimmäinen virastotason yhdistymishanke pääkaupunkiseudun yhteistyön välillä kiviselläkin taipaleella.

Myös kunnallisen laboratoriotoiminnan tulevaisuuden kannalta ratkaisu oli tärkeä. On välttämätöntä sekä kriisivalmiuden että myös normaalin ympäristöterveysvalvonnan kannalta, että kunnallinen laboratorio kykenee varmistamaan myös harvoin tarvittavien analyysien toimittamisen kaikissa oloissa. Hankkeen läpiviennistä kuuluu kiitos ennen muuta sekä Helsingin että Vantaan laboratorioiden henkilökunnalle, joka muuton keskelläkin kykeni tuloksekkaaseen toimintaan. Uudet valoisat tilat Viikissä luovat viihtyisän ympäristön toiminnalle. Suunnitelmat koko ympäristökeskuksen siirtämiseksi Viikkiin laboratorion viereen saivat uutta vauhtia. Tavoitteena on, että uudisrakennus valmistuu viimeistään vuonna 2011.

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta sai myös hyväksyttäväkseen työryhmän ehdotuksen Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ympäristötoimien yhteistyön kehittämisestä 15 kohdan ohjelmalla. Sen toteutuessa yhteistyö tiivistyy merkittävästi entisestään ja kaupunkilaisten kannalta kuntarajojen merkitys vähenee.

Ympäristötoimen strategian uudistamiseen panostettiin myös voimakkaasti syksyn aikana. Ympäristönsuojelu nousi ilmastonmuutoksen ja keväällä katupölyn ja kesällä myös Itämeren tilan takia voimakkaammin kuin vuosiin yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Strategiatyössä nouseekin esiin kolme Helsingin menestyksen kannalta keskeistä ympäristöhaastetta. Miten löydämme keinot tulevaisuudessa hallita kasvavan metropolialueen liikenteen ympäristöongelmat? Kyse ei ole vain päästöistä ilmaan, vaan myös lisääntyvästä melusta ja tilankäytöstä, joka ilmenee kasvavina ruuhkina. Näihin asioihin paneudutaan meneillään olevassa ilmansuojeluohjelmatyössä ja meludirektiivin mukaisessa meluntorjuntasuunnitelmassa. Loppuvuonna myös kaupunginvaltuusto edellytti, että selvitetään uusia menetelmiä mm. liikenteen ruuhkien hallintaan.

Toinen suuri kysymys on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja päästöjen hallinta. Syksyllä valmisteltu energiapoliittinen selonteko linjaa energiantuotannon suuntaa tulevaisuudessa. YTV:n hallitus hyväksyi pitkään valmistellun pääkaupunkiseudun ilmastostrategian. Sen tarkastelukulma on pääosin energiankulutuksen hillintä. Nyt tarvitaan eri osapuolten- valtiovalta mukaan - lukien sitoutumista konkreettisiin hankkeisiin, jotka parantavat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja sitä tukevaa joukkoliikennejärjestelmää. Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Suomen kuuden suurimman kaupungin allekirjoittama energiansäästö- ja ilmastosopimus sisältää vaativat tavoitteet lähivuosille mm. rakennuskannan energiankulutuksen hillitsemiseksi.

Kolmas meneillään oleva suuri ympäristönmuutos on Itämeren ja Suomenlahden rehevöityminen ja liikenteen, erityisesti öljykuljetusten, kasvu. On ilahduttavaa havaita, että yhteiskunnan eri sektoreilla on herännyt halu toimia aktiivisesti Itämeren hyväksi. Turun ja Helsingin kaupunginjohtajien Itämerihaaste sai myös hyvän vastaanoton, kun kaikkiaan noin sata tahoa oli hyväksynyt haasteen ja luvannut tehdä omat toimenpideohjelmansa Itämeren tilan parantamiseksi.

Kuluva valtuustokausi lähenee loppuaan. Kullekin valtuustokaudelle on viime vuosina laadittu uusi strategia. On erittäin tärkeää, että edellä mainitut ympäristöhaasteet saavat arvoisensa sijan Helsingin seuraavassa strategiassa. Pään pistäminen pensaaseen olisi tässä vaiheessa kohtalokasta.

Ympäristöterveydenhuollossa merkittävintä oli ennen kaikkea valvontasuunnitelmien valmistuminen. Suunnitelmat tulevat parantamaan rajallisten resurssien kohdentumista terveyden kannalta kriittisiin kohteisiin. Ravintolatupakoinnin kieltäminen 1.6.2007 alkaen lisäsi huomattavasti tupakkavalvonnan tehtäviä.

Taloudellisesti vuosi sujui yllätyksittä. Kaupunginhallituksen määrärahoista saatu rahoitus edesauttoi ilmansuojeluohjelman ja meluselvitysten kaltaisten koko kaupunkia koskevien lakisääteisten hankkeiden toteutusta. Vakanssipula näkyi pahiten kuluttajaneuvonnassa, josta saatu negatiivinen ja oikeutettu asiakaspalaute haittasi viraston julkisuuskuvaa. Suunniteltu kuluttajaneuvonnan siirto valtiolle toteutuu vasta vuoden 2009 alussa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita niin pääkaupunkiseudun kaupungeissa kuin laajemminkin sekä ympäristölautakuntaa ja koko henkilökuntaa tuloksekkaasta vuodesta 2007.

Pekka Kansanen

 

 

 
Copyright 2008 Helsingin kaupungin ympäristökeskus