Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Infra- ja kalustoyksikkö

29.06.2017

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

8 §

Kahden Variotram-raitiovaunun kuljetus Mannheimiin

HEL 2017-007323 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana kahden Variotram-raitiovaunun kuljetuksen Kuljetus K. Rissanen Oy:ltä Helsingistä Mannheimiin, Saksaan tarjouksen 19.5.2017 mukaisesti yhteensä enintään 45.600,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi vs. yksikön johtaja päätti tilata IF Vahinkovaakutusyhtiö Oy:ltä vakuutuksen kuljetuksen ajalle yhteensä enintään 1.387,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Saksalainen raideliikennöijä Rhein-Neckar-Verkehr GmbH on pyytänyt HKL:sta järjestämään kahden Variotram-raitiovaunun kuljettamiseen Saksaan, Mannheimiin. Kuljetus ja vakuutus laskutetaan täysimääräisesti tilaajalta.

Kuljetus K. Rissanen Oy:llä on aikaisempaa kokemusta vastaavista kuljetuksista. Kokemukseen perustuen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH on pyytänyt, että kuljetus tilataan Kuljetus K. Rissanen Oy:ltä.

Lisätiedot

Ollipekka Heikkilä, kalustopäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Kalustopäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro