Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

07.09.2021

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

24 §

Rata-autojen tankkausjärjestelmän hankinta Sammalvuoren metrovarikolle

HEL 2021-009759 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Sammalvuoren metrovarikolle rata-autojen tankkausjärjestelmän Wennstrom Fuel Systems Oy:ltä yhteensä enintään 152 980,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) järjesti tarjouskilpailun (31H21, 23.06.2021) rata-autojen tankkausjärjestelmän hankinnasta Sammalvuoren metrovarikolle.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon alittavaa avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 23.6.2021 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 13.8.2021 klo 12.00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 80% ja laadun 20%. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla vähimmäisvaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset rata-autojen tankkausjärjestelmän toimittamiselle HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi tarjoajaa:

        Oy U-Cont Ltd

        Wennstrom Fuel  Systems Oy

Molemmat tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset.

Molempien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät niille asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjousten vertailu suoritettiin molempien tarjousten osalta.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Wennstrom Fuel  Systems Oy.

Vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Hannu Matikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 34773

hannu.matikainen(a)hel.fi

Ulla Yli-Kullas, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 32902

ulla.yli-kullas(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Tekninen asiantuntija

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro