Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

13.04.2021

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

10 §

Nostinlaitteiden tarkastus-, huolto ja -korjaustöiden hankinta puitejärjestelynä

HEL 2021-004427 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti valita liikenneliikelaitoksen (HKL) hallinnoimien kiinteistöjen nostinlaitteiden tarkastus-, huolto- sekä -korjaustöitä koskevaan puitejärjestelyyn seuraavat toimittajat:

        Algol Technics Oy

        CS Craneservice Oy

        Inspecta Tarkastus Oy

Nostinlaitteiden tarkastus, huolto- ja korjaustöitä voidaan tilata puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta hankinta-asiankirjoista tarkemmin ilmenevin ehdoin niin, että

        puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.6.2021 – 31.5.2025

        HKL:llä on oikeus jatkaa puitejärjestelyä kahden vuoden optiokaudella

        puitejärjestelyn kokonaiskustannukset optiokausi mukaan lukien ovat yhteensä enintään 300.000,00 euroa (alv 0%) ja

        toimeksiantojen tekemisessä noudatetaan HKL:n käytäntöjä päätöksen perusteluissa kuvatulla tavalla.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (7H21, 16.3.2021) HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen nostinlaitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustöistä neljän vuoden aikana. Puitejärjestely sisältää neljän vuoden varsinaisen puitejärjestelykauden ja yhden kahden vuoden optiokauden.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alitti vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalain, 1398/2016) mukaisen palveluita koskevien hankintojen kynnysarvon.

Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 16.3.2021 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjousten jättämisen määräaika oli 6.4.2021 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä:

        Algol Technics Oy

        CS Craneservice Oy

        Inspecta Tarkastus Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

  1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
  2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
  3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua nostinlaitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustöiden suorittamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut vaatimukset.

Hankintayksikkö tarkisti, että saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt vähimmäisvaatimukset, jotka ostettavalle palvelulle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailu suoritettiin kaikkien tarjousten osalta, sillä kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Arviointiperusteina käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 85 %

- Vertailuhinta muodostuu tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamista tuntihinnoista. Vertailuhinnat on esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. Edullisimman vertailuhinnan saanut tarjoaja sai parhaat hintapisteet (85 pistettä). Muut tarjoajat saivat (halvin hinta / tarjottu hinta) x 85 pistettä.

2. Laatu 15 %

- Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta. Laatuarvioinnin perusteena oli huoltojen ja korjausten vasteajan pituus.

- Laatutekijä on esitetty liitteenä olevassa tarjouksen vertailuliitteessä. Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat absoluuttiset laatupisteet saanut tarjous sai täydet 15 laatupistettä ja muiden tarjousten laatupisteet laskettiin kaavalla (saadut absoluuttiset laatupisteet/parhaat absoluuttiset laatupisteet) x 15 pistettä.

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna summana.

Vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

HKL hankkii puitejärjestelyn mukaiset nostinlaitteiden tarkastus-, huolto- ja korjaustyöt siten, että sillä on oikeus valita tämän puitejärjestelyn mukaisiin yksilöityihin toimeksiantoihin kokonaistaloudellinen edullisuusjärjestys huomioon ottaen se palveluntuottaja, jolla on sen kannalta parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen HKL:n toiminnan edellyttämän tarpeen ja aikataulun sekä palveluntuottajan kapasiteetin mukaan. Tilaaja voi järjestää myös erillisten toimeksiantojen osalta minikilpailutuksen puitejärjestelyyn valittujen palveluntuottajien kesken.

Lisätiedot

Toni Kervinen, kunnossapitoinsinööri, puhelin: 310 34898

toni.kervinen(a)hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Kunnossapitoinsinööri

Liite 1

Hankintainsinööri

Liite 1

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro