Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

17.03.2021

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

8 §

HKL-KUNNOSSAPIDON JYRÄASFALTTITÖIDEN TILAAMINEN VUODEKSI 2021

HEL 2021-003425 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata vuoden 2021 jyräasfalttityöt Asfalttikallio Oy:ltä enintään 180.000,00 euron (alv 0 %) hintaan. Tilauksessa on huomioitu yöaikaan toteutettavat työvaiheet (ei vaunuliikennettä & vähäinen liikenne), joka korottaa osaltaan kokonaiskustannuksia noin 25 %.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Staran (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) tarjouspyynnöllä HEL 2020–014236 toteuttamaan yhteishankintaan, jossa osana hankintaa pyydettiin tarjousta myös HKL-Kunnossapidon päällystystöistä jyräasfaltilla vuodelle 2021.

Hankinnan kuvaus

Stara suoritti hankinnan kilpailutuksen. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yhteensä kuusi (6) alan yritystä:

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelun toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö voi soveltaa ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointiin ja valintaan hankintalain 81 §:ssä säädettyjä harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita, 85 §:ssä säädettyjä taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyviä vaatimuksia sekä 86 §:ssä säädettyjä teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia.

HKL sulki Asfalttihuolto AH Oy:n ulos tarjouskilpailusta, koska se ei täyttänyt tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Poissuljetulle tarjoajalle on erikseen toimitettu yksityiskohtaiset perustelut poissulkemisesta.

Muut tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Halvimman tarjouksen jättänyt yritys oli Asfalttikallio Oy. Asfalttikallio Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja tarjouksen hintataso on markkinahintainen ja täten hyväksyttävällä tasolla.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko tarjouksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Sopimussihteeri

Liite 1

Tekninen asiantuntija

Liite 1

Hankinta-asiantuntija

Liite 1

Ykskön johtaja

Liite 1

Kunnossapitopäällikkö

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro