Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

16.03.2021

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

7 §

HKL-KUNNOSSAPIDON VALUASFALTTITÖIDEN TILAAMINEN VUODEKSI 2021

HEL 2021-003390 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata vuoden 2021 valuasfalttityöt Asfalttikallio Oy:ltä enintään 150 000,00 euron (alv 0 %) hintaan. Tilauksessa on huomioitu yöaikaan toteutettavat työvaiheet (ei vaunuliikennettä & vähäinen liikenne), joka korottaa osaltaan kokonaiskustannuksia noin 30 %.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Staran (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) tarjouspyynnöllä HEL 2020–014231 toteuttamaan yhteishankintaan, jossa osana hankintaa pyydettiin tarjousta myös HKL-Kunnossapidon päällystystöistä jyräasfaltilla vuodelle 2021.

Hankinnan kuvaus

Stara suoritti hankinnan kilpailutuksen. HKL tekee hankinnasta oman päätöksen. Tarjouksia tuli yhteensä kolme (3) kappale seuraavalta toimittajalta:

Toimittajan valinta

Halvimman tarjouksen jättänyt yritys oli Asfalttikallio Oy. Asfalttikallio Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja tarjouksen hintataso on markkinahintainen ja täten hyväksyttävällä tasolla.

Lisätiedot

Jari Hartikainen, tekninen asinatuntija, puhelin: 310 70393

jari.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

04_Vertailutaulukko_HKL_valu_yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kirjanpito

Liite 1

sopimussihteeri

Liite 1

yksikön johtaja

Liite 1

tekninen asiantuntija

Liite 1

hankinta-asiantuntija

Liite 1

kunnossapitopäällikkö

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro