Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

19.02.2021

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

6 §

HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimuksen ulkopuolisten kunnossapitotöiden tilaaminen

HEL 2021-001955 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Otis Oy:ltä HKL:n hissi- ja liukuporrasurakoiden täyshuoltosopimuksen ulkopuolisia kunnossapitotöitä yhteensä enintään 100.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (47H17, 19.10.2017) vuoden 2018 investoitavien hissi- ja liukuporrasurakoista.

Hankkeeseen kuuluivat:

        Pohjois-Haagan juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen

        Kannelmäen juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen

        Kannelmäen juna-aseman hissien (4 kpl) uusiminen

        Kontulan metroaseman hissin AD03 uusiminen

        Puotilan metroaseman hissien AD01 ja AD02 uusiminen

        Puotilan metroaseman liukuportaiden AB01 ja AB02 uusiminen

        Rastilan metroaseman liukuportaan AB01 uusiminen

        Hakaniemen metroaseman eteläpään liukuportaiden AB07 ja AB08 uusiminen

        Rautatientori liukuportaiden AB05, AB06, AB07 ja AB08 uusiminen

        Rastilan metroaseman hissien AD01, AD02 ja AD03 uusiminen

        Vuosaaren metroaseman hissien AD01, AD02, AD03, AD04 ja AD05 modernisointi (peruskorjaus)

Urakat kilpailutettiin erillisinä osina ja tarjoajilla oli mahdollisuus tarjota yhtä tai useampaa urakkaa. Suomen Hissiurakointi Oy valittiin Vuosaaren metroaseman hissien modernisoinnin toimittajaksi. Muiden kohteiden toimittajaksi valittiin Otis Oy.

Hissien ja liukuportaiden täyshuoltosopimuksessa on määritelty sopimuksen piiriin lukeutuvat työt ja tarvikkeet. Hankinnassa ei ole otettu huomioon täyshuoltosopimuksen ulkopuolelle jäävien töiden, kuten laitteiden ilkivaltaan liittyvien korjaustöiden ja tarvikkeiden mahdollista tarvetta. Tällä päätöksellä varaudumme sopimuskauden aikana tuleviin mahdollisiin täyshuoltosopimuksen ulkopuolelle jäävien töiden ja tarvikkeiden tilaamiseen täyshuoltosopimuskauden (yhteensä viiden (5) vuoden) aikana.

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 § mukaisesta kynnysarvon alittavasta palveluhankinnasta.

Lisätiedot

Raimo Hinkkanen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 25536

raimo.hinkkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Tekninen isännöitsijä

 

Kunnossapitopäällikkö

 

Yksikön johtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro