Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

28.12.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

72 §

Metroinfran toimintatapamuutoksen pilotoinnin päättäminen sekä 1.1.2019 alkaen noudatettava toimintatapa

HEL 2018-013477 T 08 00 00

Päätös

HKL:n Kunnossapitoyksikön johtaja päätti, että metroinfran toimintatapamuutoksen pilotointi päättyy 31.12.2018 ja pilottina aloitettua metroinfran toimintamallia noudatetaan toistaiseksi 1.1.2019 alkaen liikenteenohjausjärjestelmät-, elektroniikkahuolto- ja kiinteistöhuoltotiimeissä. Tämän 1.1.2019 alkavan toimintamallin mukaisesti metroinfraan tehtävät ennakkoivan kunnossapidon mukaiset työt ja toimenpiteet toteutetaan matkustajaliikennöintiajan ulkopuolella.

Päätöksen perustelut

Merkittiin, että aikaisemmassa toimintamallissa Infran kunnossapitotöi-tä tehtiin pääsääntöisesti saman aikaisesti, kun joukkoliikennepalvelu-ja tuotettiin matkustajille. Matkustajien ja tiheän metrojunaliikenteen seassa työskentely aiheutti aiemmassa toimintamallissa työntekijöille kohonneen työturvallisuusriskin, jonka ennalta ehkäisy edellytti erityisiä turvallisuusjärjestelyjä. Matkustajaliikenteen aikana työskentely myös aiheutti ylimääräisiä huomioita töiden suunnitteluun ja resursointiin. Lisäksi töiden operatiivinen suorittaminen rajoittui ja keskeytyi matkustajaliikennöinnistä johtuen eikä näin ollen ollut kustannustehokasta.

Toimitusjohtaja päätti 10.4.2018 pidetyissä neuvotteluissa, että ennakoivan kunnossapidon kehittämisessä edetään pilotoimalla toimintoja Kunnossapitoyksikön johtajan esittämän suunnitelman mukaisesti niin, että tuloksia tarkastellaan kuukauden välein ja päätös jatkosta tehdään viimeistään joulukuussa 2018. Pilotointi aloitettiin edellä mainitun mukaisesti huhtikuussa 2018. Havaittuja haasteita lähdettiin ratkaisemaan toimintamallin muutoksella, jossa ennakkohuollon tehtävät siirrettiin tehtäväksi liikennöimättömään yöaikaan.

11.12.2018 pidettiin metroinfran toimintatapamuutoksen pilotointia koskeva tiedotustilaisuus, jossa käsiteltiin pilotoinnin päivitettyä projekti-suunnitelmaa sekä alustavaa pilotoinnin loppuraporttia. Edelleen 19.12.2018 pidettiin yhteistoimintalain mukainen varsinainen neuvottelu, jossa perehdyttiin tarkemmin tiedotustilaisuudessa esiteltyyn materiaaliin ja henkilöstön siihen esittäneisiin kysymyksiin.

Pilotoinnin myötä testatulla uudella toimintamallilla parannetaan työ-turvallisuutta, kehitetään operatiivisten töiden suunnitelmallisuutta sekä saavutetaan kustannustehokkuutta. Muutoksia on tehty muun muassa tuotannon suunnitteluun, operatiivisiin toimintatapoihin ja päivävuororesursoinnin pienentämiseen. Uuden toimintamallin myötä toimintojen kehittämistä jatketaan edelleen.

Lisätiedot

Veli Rintala, infran kunnossapitopäällikkö, puhelin: 310 35520

veli.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Yksikön johtaja

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro