Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

15.11.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

65 §

Hankesuunnitelma, työvaunun 2012 lumiharja

HEL 2018-011396 T 08 00 02

Päätös

Yksikön johtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman Työvaunun 2012 lumiharja. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 50 000 €.

Hankesuunnitelma on hyväksytty Muu tuotanto-omaisuus omaisuussalkun ohjausryhmässä 18.10.2018.

Lisätiedot

Terhi Ruokolainen, projekti-insinööri, puhelin: 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

D-Hankesuunnitelma lumiharja 2012

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

yksikön johtaja

 

tekninen asiantuntija

 

projekti-insinööri

 

sopimussihteeri

 

hankinta

 

kirjanpito

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro