Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

18.10.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

59 §

Hankesuunnitelma, Aleksanterinkatu – Unioninkatu ratatyö 2018

HEL 2018-010013 T 08 00 02

Päätös

Yksikön johtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman Aleksanterinkadun – Unioninkadun ratatyöstä. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 284 000 €.

Hankesuunnitelma on hyväksytty Rata- ja ratasähkö omaisuussalkun ohjausryhmässä.

Lisätiedot

Tuomo Tukiainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 35947

tuomo.tukiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

AB-C-Hankesuunnitelma Aleksanterinkatu - Unioninkatu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

yksikön johtaja

 

ratainsinööri

 

suunnitteluinsinööri

 

sopimussihteeri

 

kirjanpito

 

hankinta

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro