Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

04.07.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

38 §

Hankesuunnitelma: Mannerheimintie - Bulevardi ratatyö 2018

HEL 2018-007565 T 08 00 02

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan hankesuunnitelman
Mannerheimintie - Bulevardi ratatyöstä. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 191.615,00 euroa.

Hankesuunnitelma on hyväksytty Rata- ja ratasähkö omaisuussalkun ohjausryhmässä

Lisätiedot

Tuomo Tukiainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 35947

tuomo.tukiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

AB-C-Hankesuunnitelma Mannerheimintie - Bulevardi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Yksikön johtaja

Liite 1

Ratainsinööri

Liite 1

Suunnitteluinsinööri

Liite 1

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro