Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

07.05.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

29 §

Toimisto- ja siivoustarvikkeita HKL:n tarpeisiin

HEL 2018-005233 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata HKL:n hallinnoimiin kiinteistöihin toimisto- ja siivoustarvikkeita ja – välineitä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitokselta yhteensä enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen logistiikkakeskuksen tarjoamien tarvikkeiden hankkimiseen HKL:n kiinteistöihin ja yksiköihin. Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat tilaukset:

4600007069: 61 235,84 euroa (alv 0 %)
4600001491: 38.764,16 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 300.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Mari Hyvärinen, siivoustyönvalvoja, puhelin: 310 35797

mari.hyvarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Siivoustyönvalvoja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro