Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

12.04.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

25 §

HKL:n kiinteistöjen KONE Hissit Oy:n toimittamien liukuportaiden huollon tilaaminen

HEL 2018-004234 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Kone Hissit Oy:n toimittamien liukuportaiden huoltoa ajaksi 1.4.2018 – 31.12.2018 suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä entisin ehdoin yhteensä enintään 280.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös ei koske länsimetron tasonvaihtolaitteita, joiden kunnossapitoon on olemassa erillinen johtokunnan päätös vuodelta 2017, eikä HKL:n käytössä olevien muiden laitetoimittajien toimittamia tasonvaihtolaitteita.

Päätöksen perustelut

HKL:n tasonvaihtolaitteiden huoltosopimukset oli tarkoitus kilpailuttaa kokonaisuutena vuoden 2017 aikana siten, että uusi kilpailutettu sopimus olisi tullut voimaan viimeistään 1.4.2018.

Kilpailutus osoittautui suunniteltua haastavammaksi mm. eri-ikäisten ja pituisten liukuportaiden ja hissien rakenteiden sekä valmistusmateriaalien eroavaisuuksista ja useiden eri laitteiden laitekohtaisten sopimusten eroista johtuen.

Myös henkilöstöresursseissa on ollut vajausta ja länsimetron käyttöönotto on työllistänyt asiantuntijoita paljon.

HKL jatkaa kilpailutuksen valmistelua ja selvittää tarkemmin, miten tasonvaihtolaitteiden ikä, rakenne sekä varaosien saatavuus tulee ottaa huomioon kilpailutuksen pisteytyksessä ja sopimuksen pituudessa, jotta voidaan varmistaa tasonvaihtolaitteiden elinkaaren optimaalinen hallinta ja kustannukset.

Uusi kilpailutettu sopimus tulee voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta siirtymävaiheen ajaksi tarvitaan huoltosopimukset liukuportaiden turvallisen ja jatkuvan matkustajapalvelun takaamiseksi.

Huoltosopimukset kattavat seuraavat Kone Hissit Oy:n toimittamat liukuportaat:

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 § mukaisesta kynnysarvon alittavasta palveluhankinnasta.

Lisätiedot

Kalervo Kahila, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 35945

kalervo.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Kunnossapitoinsinööri

 

Tekninen isännöitsijä

 

Hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro