Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

08.02.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

10 §

MetroTOP- tietojärjestelmän sekä raportointijärjestelmän ylläpidon tilaaminen vuodelle 2018

HEL 2018-001216 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana MetroTOP –järjestelmän sekä raportointijärjestelmän ylläpidon Tieto Finland Oy:ltä ajalle 1.1.2018-31.12.2018 yhteensä enintään 46.008,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu ylläpitosopimukseen nro 2005/22287/1. Tieto Finland Oy on molempien järjestelmien toimittaja ja siksi myös vastaa järjestelmien ylläpitopalvelusta.

Yksikön johtajan päätös 59§, 7.11.2016         46.008,00eur
Yksikön johtajan päätös 9 §, 26.2.2016          45.000,00 eur
Yksikön johtajan päätös 1 §, 2.1.2014            40.000,00 eur
Yksikön johtajan päätös 11 §, 8.10.2012         53.640,00 eur

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 3: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Tämän päätöksen jälkeen MetroTOP – tietojärjestelmän ylläpitoa sekä raportointijärjestelmän ylläpitoa on tilattu Tieto Finland Oy:ltä yhteensä enintään 230.656,00 eurolla.

Lisätiedot

Harri Perkiö, järjestelmäsuunnittelija, puhelin: +358 9 310 35682

harri.perkio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Sopimussihteeri

 

Yksikön johtaja

 

Järjestelmäsuunnittelija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro