Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

Kunnossapitoyksikkö

18.01.2018

 

 

 

 

Yksikön johtaja

 

 

 

 

5 §

HKL, metrovarikon pohjavesiputken asennus ja lattian seurantamittaukset, hankinta

HEL 2018-000649 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana metrovarikon pohjavesiputkien asennuksen ja lattian siirtymien seurantamittauksen Ramboll Finland Oy:ltä tarjouksen (15.12.2017) mukaisesti yhteensä enintään 37.148,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Tilaus perustuu Kiinteistöviraston geoteknisen osaston toimesta
hankintarenkaana tehtyyn kilpailutukseen yhdessä liikennelaitoksen kanssa (johtokunnan päätös 84 §, 11.5.2017). Työt tilataan pohjatutkimuspalveluiden puitejärjestelyn osakokonaisuus 2, pohjatutkimuspalvelut kevyellä kalustolla, mukaisesti.

Ramboll Finland Oy on jo aikaisemmin osallistunut metrovarikon pohjavesien seurantatutkimukseen. Nyt tilattava työ on aikaisempaan tutkimukseen liittyvä jatkotutkimus. Pitkän ajan seurannan tulosten luotettavuus vaatii samojen tutkimusmenetelmien käyttämistä ja aikaisempien tutkimusten hyvää tuntemista. Puitesopimustoimittajista Ramboll Finland Oy:llä on parhaat edellytykset toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun mukaisesti.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016, 46 § Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat

Lisätiedot

Kalervo Kahila, isännöitsijä, puhelin: 310 35945

kalervo.kahila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Infran kunnossapitopäällikkö

 

Tekninen isännöitsijä

 

Ostaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1440

Hämeentie 86

3101071

 

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 55

Faksi

 

Alv.nro