Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

28.09.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

93 §

Hankesuunnitelman korotus, Yliopiston metroasema opintoputken perusparannus, katto ja seinäpinnat

HEL 2021-010840 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 2.9.2021, Yliopiston metroasema opintoputken perusparannus, katto ja seinäpinnat, yhteensä enintään 991.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 30.10.2019, 155 §, yhteensä enintään 800.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 27.9.2021 HKL:n omaisuussalkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649

mari.k.koponen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kiinteistöpäällikkö

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566