Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

07.07.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

78 §

Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2021-001721 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Eiran, Munkkivuoren ja Kannelmäen  sähköbussilatausasemien rakennustöiden lisätyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 159.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 4.7.2021 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Rakennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).

Suomen Meriittirakennus Oy on rakennustöiden puitesopimuksen ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopimuksen aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Projektissa toteutetaan pikalatausasemien tarvitsema perusinfrastruktuuri (maanrakennustyöt, perustukset ja rakenteet) Eiraan, Munkkivuoreen ja Kannelmäkeen. Tämä mahdollistaa sähköisen linja-autoliikenteen runkolinjoille, joita nyt operoidaan diesel-busseilla. Helsingin kaupungin ja HSL:n strategiana on kasvattaa sähköisen joukkoliikenteen osuutta.

Nyt päätöksen kohteena on seuraavat lisätyöt koskien rakennusurakkaa kohteissa Kannelmäki, Munkkivuori ja Eira:

        Kaapelisyöttöputkien lisäykset ja muutokset perustuksiin, raudoituksiin ja kaapelikaivantoihin

        Mastoantureiden raudoituksen ja muottien muutostyöt

        Laitetilan louhinta ja maanrakennustyöt

        Olemassa olevien sähkökaapeleiden esiin kaivu (kaivualue noin 100m2)

        Pilariraudoituksen jälkiasennus anturaan

        Laitetilan teräsrungon ja vesikaton muutostyöt

        Maan alla olevan betonipalkiston purku laitetilan kohdalla

        Kaapelireittien lisäselvitykset

        Liikennejärjestelyiden muutokset

        Kallion poraus ja kiilaustyöt

        Sähkösyöttöjen kanaalilouhinta

        Mastojen säätötyöt koekäyttöpäivänä (nosto/henkilönostin ja siirtokalusto)

Lisätyönä tehtävät työkokonaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niihin ole osattu varautua alkuperäisessä tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ja ne ovat tulleet esiin vasta projektin alkamisen jälkeen. Projektin loppuunsaattamiseksi lisätyöt tulee kuitenkin tehdä. Lisätyöt tulee tilata mahdollisimman nopeasti, jotta projekti pysyy alkuperäisessä aikataulussa ja liikenne päästään aloittamaan suunnitellusti elokuussa.

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtaja päätti (11 §, 15.2.2021) tilata sähköbussilatausasemiin liittyvät rakennustyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä yhteensä enintään 214.280,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 3.2.2021 mukaisesti. Lisäksi yksikön johtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 21.720,00 euroa (alv 0%) eli n. 10 % rakennustöiden kokonaishinnasta.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 395.000,00 euroa (alv 0%) sisältäen lisätyövarauksen. Päätöksen 11 §, 15.2.2021 mukaisesti jäljellä oleva lisätyövaraus on 21.720,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Janne Huvilinna, projektipäällikkö, puhelin: 0408684190

janne.huvilinna(a)hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

 

Hankinta

 

Kirjanpito

 

Sopimussihteeri

 

Projektipäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566