Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kaupunkiympäristön toimiala

 

 

Liikenneliikelaitos

 

 

 

02.06.2021

 

 

 

 

Toimitusjohtaja

 

 

 

 

66 §

Hankesuunnitelman korotus, Hankesuunnitelma VA_C101-hallin huoltotilan uudelleen organisointi

HEL 2021-006657 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen korotetun hankesuunnitelman 21.5.2021 Hankesuunnitelma VA_C101-hallin huoltotilan uudelleen organisointi yhteensä enintään 830.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja hyväksyi hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman 9.3.2020 47 § yhteensä enintään 600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päivitetty hankesuunnitelma on käsitelty 26.5.2021 HKL:n omaisuussalkun ohjausryhmässä ja ehdotettu korotus todettu tarkoituksenmukaiseksi tässä käsittelyssä.

Lisätiedot

Ari Rantamaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 27787

ari.rantamaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankinta

Liite 1

Kirjanpito

Liite 1

Projektipäällikkö

Liite 1

Suunnittelija

Liite 1

Tekninen isännöitsijä

Liite 1

Yksikön johtaja

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 55250

Hämeentie 86

3101071

0201256-6

FI3280001301351509

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00550

Faksi

 

Alv.nro

hkl@hel.fi

http://hkl.fi

09655783

 

FI02012566